Samen met partners bouwen en exploiteren we windparken op zee. Met meer dan vijftig jaar ervaring op de Noordzee, met het uitvoeren van complexe projecten en met de daartoe benodigde kennis. We werken samen met universiteiten en kennisinstituten om samen naar de toekomst toe het allerbeste uit duurzame energietoepassingen op zee te halen.

Al in 2007 ontwikkelde Shell als eerste een windpark op zee in Nederland. Inmiddels hebben we, doorgaans met partners, in de Noordzee twee windparken in bedrijf, is het derde in aanbouw en staat het vierde gepland. Ons vijfde windpark is op het land, in een voor Nederland unieke combinatie met een zonnepark. Samen zijn ze goed voor ruim 2,4 GW aan windenergie. Daarmee draagt Shell flink bij aan de ambities in het Nederlandse Klimaatakkoord, waarin staat dat er voor 2031 bij elkaar 21,5 GW aan windenergieproductie op zee moet zijn. Op land is het doel 35 terawattuur aan zonne- en windenergie in 2030.

Wat als het niet waait?

Windenergie is een van de schoonste, beschikbare energiebronnen, maar ze is niet constant. Ook als het niet waait moet een windpark waardevol zijn. Dit doen we op het land door wind en zon bij Emmen te combineren in energiepark Pottendijk. Op zee werken we in de joint venture CrossWind samen met Eneco en Nederlandse kennis- en wetenschapsinstituten aan het beproeven van belangrijke innovaties. Lees er meer over onder het tabje CrossWind hieronder.

Shell en wind

Shell Noordzeewind

Shell is sinds 2021 volledig eigenaar van het eerste Nederlandse windpark op zee. Shell Noordzeewind ligt 10 tot 18 kilometer uit de kust van Egmond aan Zee, en is bij helder weer zichtbaar vanaf het strand van de Noord-Hollandse gemeente.

Feiten op een rij

 • Opgesteld vermogen: 108 MW

 • 36 windturbines

 • Oppervlakte: 27 km2

 • Noordzee, bij Egmond aan Zee, 52.606000, 4.419000

Noordzeewind in 2019
Noordzeewind in 2019

Shell Noordzeewind is sinds april 2007 in bedrijf, aanvankelijk als joint-venture van Shell en het Zweedse Vattenfall. Dit eerste offshore windpark was voor Nederland een belangrijke stap om expertise op te doen met duurzame energie van op zee, en hoe dit past met de belangen en veiligheid van de andere gebruikers van de Noordzee, zoals vissers, recreatievaarders, de professionele scheepvaart, zandwinners en defensie.

In maart 2021 nam Shell alle aandelen van Vattenfall over en werd daarmee 100% eigenaar van Noordzeewind.

Onafhankelijk onderzoek naar wind op zee

Een windpark op zee was begin van deze eeuw erg bijzonder. Onafhankelijke instellingen deden van 2006 tot 2012 onderzoek naar de impact. Lees ze hier (Opent op Shell.nl)

Blauwwind (Borselle III & IV)

Shell is samen met de Partners Group, Eneco, Inpex en Luxcara aandeelhouder in het Blauwwind-consortium, dat het offshore windpark Borselle III & IV heeft gebouwd en exploiteert. Het park ligt ongeveer 55 kilometer van de haven van Vlissingen, ofwel 25 kilometer uit de Zeeuwse kust.

Feiten op een rij

 • Opgesteld vermogen: 731,5 MW

 • 77 windturbines

 • Oppervlakte: 146 km2

 • Noordzee, voor de kust van Zeeland, 51.4766018, 2.7813040406

Blauwwind in 2022
Blauwwind in 2022

De offshore windkavels Borssele III & IV zijn sinds februari 2021 volledig operationeel, maar de eerste turbine wekte in augustus 2020 al de eerste hernieuwbare stroom op. Binnen de energiesector wordt  dat “first power” genoemd. Elk van de 77 MHI Vestas-turbines is goed voor 9,5 megawatt aan duurzame elektriciteit. Samen voorzien ze in ongeveer 2,5% van de Nederlandse groene stroombehoefte.

Bij het zeebodemonderzoek in aanloop naar de aanleg van het windpark werden twee kanonnen gevonden, die na restauratie in Vlissingen tentoon worden gesteld. Ook werd er ontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, en de Koninklijke Marine hielp bij de opruiming ervan.

Meer weten over Blauwwind?

Klik hier voor de Blauwwind-website (Opent op Blauwwind.nl)

Crosswind (HKN)

Samen met Eneco bouwt Shell als joint venture CrossWind het offshore windpark Hollandse Kust Noord (HKN). Dit is het eerste windpark met innovaties op zee gericht op het meer continu leveren van stroom. Daarvoor worden er samen met partners als TNO en de TU Delft vijf unieke concepten toegevoegd, waaronder drijvende zonnepanelen.

Feiten op een rij

 • Gepland opgesteld vermogen: 759 MW

 • 69 windturbines

 • Oppervlakte: 125 km2

 • Noordzee, voor de kust van Egmond aan Zee, 52.6416824671, 4.36206579991

Crosswind-monopiles worden geplaatst in najaar 2022
Crosswind-monopiles worden geplaatst in najaar 2022

CrossWind kreeg in december 2020 de onherroepelijke vergunning voor het ontwikkelen van het Hollandse Kust Noord windpark. Al in de zomer van 2023 werd de eerste duurzame stroom geleverd. Eind van het jaar zal het hele windpark operationeel zijn. Het levert dan ongeveer 2,8% van de Nederlandse groene stroombehoefte. In 2025 volgen dan de vijf technologische innovaties, die moeten demonstreren hoe een windpark op zee ook stroom kan leveren als de wind niet of niet even sterk waait.

De windturbines van CrossWind, inclusief de pijlers (monopiles) waarvan de eerste in februari 2023 werd geplaatst, zullen bij vlakke zee ongeveer 222,5 meter boven de zeespiegel uitsteken. Elke turbine is goed voor ongeveer 11 megawatt aan schone elektriciteit. Op de plek waar de pijlers worden neergezet is de Noordzee 15 tot 28 meter diep. Dat is circa 18,5 kilometer uit de kust van Egmond aan Zee.

Balanceren van dalen en pieken bij wind op zee

Offshore windparken produceren niet continu elektriciteit. Het balanceren van deze dalen en pieken en het integreren van deze elektriciteit in het nationale energiesysteem vereist nieuwe technologieën. Daarom zal Hollandse Kust Noord vanaf 2025 ook een drijvend zonnepark, accu-opslag voor de korte termijn en 'groene waterstof' gemaakt door elektrolyse als een andere opslagtechniek meekrijgen. Verder worden de turbines optimaal op elkaar afgestemd om de onderlinge negatieve 'windschaduw'-effecten te beperken. De vijfde innovatie is een combinatie van deze individuele toepassingen. Voor dit alles werkt CrossWind nauw samenwerken met universiteiten en wetenschappelijke instituten. De ervaringen zullen zo ook worden gedeeld met de wetenschap en een breder publiek, zodat de energie voor morgen voor iedereen sneller binnen bereik is.

Meer weten over Crosswind?

Klik hier voor de Crosswind-website (Opent op Crosswindhkn.nl)

Ecowende (Hollandse Kust West)

Samen met Eneco gaat Shell in de joint venture Ecowende het offshore windpark Hollandse Kust West (HKW) VI bouwen. Het windpark zal worden gebouwd met een minimale impact op de natuur, en komt op zo’n 53 kilometer uit de kust van IJmuiden.

Feiten op een rij

 • Gepland opgesteld vermogen: 760 MW

 • Noordzee, voor de kust van IJmuiden, 52.4758217581, 3.77963255209

De Nederlandse overheid riep in december 2022 Ecowende als winnaar uit voor het bouwen van wat bij de geplande ingebruikname in 2026 het meest ecologische windpark van Noordwest-Europa gaat zijn.

Een windpark met minimale impact op de natuur

Uitgangspunt bij het ontwerp en de bouw is om zo min mogelijk impact te hebben op vogels, vleermuizen, en op het zeeleven onderwater. Dit gebeurt onder meer door de windturbines extra ver uit elkaar te plaatsen, zodat er een vliegcorridor voor vogels ontstaat. Innovatieve fundatietechnieken zullen de impact op de zeezoogdieren en het onderwaterleven minimaliseren. Natuurlijke rifstructuren worden aangebracht om de biodiversiteit op de zeebodem te stimuleren. Daarnaast wordt er met wetenschappers en experts nog tientallen ander nieuwe oplossingen uitgevoerd en geëvalueerd om daarmee de algemene Nederlandse kennis van de ecologische impact van windenergieproductie op zee te verbeteren.

Eenmaal in bedrijf voorziet Hollandse Kust West IV in 2,8% van de totale elektriciteitsvraag van Nederland.

Meer weten over Ecowende?

Klik hier voor de Ecowende-website (Opent op Ecowende.nl)

Energiepark Pottendijk

Pottendijk is uniek. Het is Shells enige windproductie op land in Nederland, en bovendien ons grootste gecombineerde wind- en zonnepark in Europa. Sinds begin 2023 wekken 14 windturbines en 90.000 zonnepanelen gezamenlijk stroom op, dat gelijk is aan ongeveer een derde van het totale elektriciteitsverbruik van de inwoners en bedrijven van Emmen.

Feiten op een rij

 • Opgesteld vermogen: 50 MW wind en 50 MW zon

 • 14 windturbines en 90.000 zonnepanelen

 • Oppervlakte: 35 hectare

 • Gemeente Emmen; 52.82032670875438, 6.98807238991956

Energiepark Pottendijk
Energiepark Pottendijk

Energiepark Pottendijk draagt bij aan de energietransitie en de duurzame energiedoelstellingen van de gemeente Emmen en de provincie Drenthe.

Wind- en zonfonds

Net als bij veel van Shells zonneparken is er voor de omwonenden een investeringsfonds ten gunste van de omwonenden. Hoe het geld daaruit wordt besteed beslist de gemeente Emmen samen met de omwonenden rond het energiepark. 

Geluid van windturbines op land

De effecten van geluid worden door het onafhankelijk ingenieursbureau DGMR gemeten. In de Milieueffectrapportage (MER) is er getoetst op de effecten van geluid en de eisen zijn vastgelegd in de vergunning. Daarnaast voeren experts van het onafhankelijk ingenieursbureau DGMR een aanvullend geluidsonderzoek uit. Hierin wordt ook het laagfrequent geluid meegenomen. Dit is afgesproken met de gemeente Emmen en het Gebiedsplatform Pottendijk. Voor het aanvullende geluidsonderzoek zijn er meetkastjes opgehangen bij de huizen vlakbij het energiepark om het geluid te registeren. Dit is live te volgen via Sensornet (klik hier en ga naar de Sensornetmeeting). In januari 2022, voor de komst van het windpark, zijn de geluidsmetingen gestart. Deze informatie is belangrijk voor de nulmeting, omdat het er zo een goede vergelijking gemaakt kan worden tussen de akoestische situatie voor het windpark en daarna. Dit onderzoek is bedoeld om de kloof tussen het wettelijke kader en menselijke beleving te verkleinen. Klik hiervoor het eerste voortgangsrapport, hier voor het tweede voortgangsrapport, en hier voor het derde voortgangsrapport. Bij de metingen wordt rekening gehouden met windsterkte, windrichting, temperatuur, luchtvochtigheid, stoorgeluid van bladeren, bomen die in de winter hun blad verliezen en geluid van sportactiviteiten.

DGMR monitort het geluid tot een jaar nadat alle windturbines zijn gaan draaien.

Veiligheid windpark op land

Energiepark Pottendijk draait sinds februari 2023 op volle kracht, nadat alle installaties eerst goed waren getest, ook onder winterse omstandigheden. Zo hebben de windturbines een ijsdetectiesysteem, zodat de turbines automatisch afschakelen als er ijsvorming wordt waargenomen. Pas na inspectie, als is vastgesteld dat er geen ijs meer op zit, zullen de turbines weer gaan draaien.

Flora en fauna op energiepark Pottendijk

Bij energiepark Pottendijk is rekening gehouden met de leefgebieden en broedseizoenen van vogels, vissen en amfibieën. Neem de buizerd en de sperwer. Voor deze vogels is een nieuw gebied gemaakt waar ze naar eten kunnen zoeken (fourageergebied). Een ecologische deskundige met kennis van de poelkikker en modderkruiper begeleidde de bouw van het park. Een brug tussen de Motodrome en het zonnepark zorgt ervoor dat de watergang blijft fungeren als vliegroute van vleermuizen. Tevens is er een monitorsplan voor vogels en vleermuizen. Een aantal keren per jaar grazen de schapen het energiepark, om het gras bij te houden.

Vragen en antwoorden over energiepark Pottendijk

Wilt u iets melden, vragen of heeft u een opmerking?

Voor meer informatie over het maken van meldingen, klik dan hier.

Heeft u vragen en/of wilt u op de hoogte blijven? Stel uw vraag via het onderstaande contactformulier. Wilt u op de hoogte blijven van het project? U kunt zich hieronder aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Meer Shell

Wij veranderen

Om Nederland warm, in bedrijf en in beweging te houden is Shell actief in olie en gas. Maar wij veranderen voor een schonere toekomst. Dat moeten we, kunnen we, dat willen we. Dus investeert Shell ook in nieuwe energie voor Nederland.

Biobrandstoffen

Biobrandstoffen vormen een hernieuwbare energiebron, gemaakt van organisch materiaal of afval, die een waardevolle rol kunnen spelen bij het verminderen van de uitstoot van CO2.

Shell Recharge

Laad zowel je elektrische auto als jezelf op bij de snelladers van Shell Recharge. Door het hoge vermogen van onze snelladers ben je in 20 minuten weer onderweg.

Veranderaars

Shell voorziet Nederland van energie, en steeds vaker nieuwe energie. Medewerkers veranderen mee en dragen zo bij aan de energietransitie, ook op onverwachte plekken. Lees de verhalen van veertien veranderende Shell-medewerkers.