Als het zonnepark wordt gebouwd zal het naar verwachting net zoveel stroom opwekken als tien- tot twaalfduizend huishoudens verbruiken. Een meidoornhaag ontneemt het zicht voor de voorbijrijdende automobilisten en andere voorbijgangers. Een openbare route door het zonnepark zorgt ervoor dat recreanten door het zonnepark kunnen lopen en fietsen om het van dichtbij te zien.

Bijzonder is de speciale aandacht voor flora en fauna rond en op het zonnepark. Als een zonnepark goed wordt ingericht en beheerd, draagt deze bij aan de biodiversiteit in het gebied. 

Shell en klimaat

Shell wil een actieve rol spelen in de Nederlandse energietransitie. In Nederland investeren wij in concrete projecten zoals grootschalige windparken op zee, zonneparken op land, snellaadpalen op onze tankstations en het leveren van restwarmte aan de omgeving van Pernis. Ook in de gemeente van Woensdrecht willen we graag bijdragen aan de klimaatdoelstellingen door een zonnepark met een opwekcapaciteit van 39 megawatt te ontwikkelen.

Ecologische zones en biodiversiteit

Aan de flora en fauna is speciaal gedacht; in het energielandschap worden er patrijzenstroken, bijenkasten en bloemdijken gecreëerd. Vooral in de bloemdijken gedijen de solitaire bijen uitstekend. Met het inzaaien van de juiste plantmengsels vergroten deze stroken de biodiversiteit van de omgeving. Ook worden bloem- en bes dragende meidoornhagen aangelegd. Deze zijn belangrijk voor zowel insecten als vogels.

De punt van het zonnepark is ingericht om de landschappelijke kwaliteiten te versterken en draagt tegelijkertijd bij aan de biodiversiteit. Met zonnepark Markiezaat streven we naar het versterken van de biodiversiteit. Dat dit kan, leert onderzoek naar de biodiversiteit op zonnepark Shell Moerdijk van Naturalis Biodiversity Center uit Leiden. Daarbij zijn drie aspecten van belang: ontwerp van zonneparken, zaaien van zaden voor de juiste vegetatie (mixen) en passend beheer. De inzichten uit de studie zullen worden meegenomen in het ontwerp en bij het beheer van het zonnepark in Woensdrecht. 

 

Maatschappelijke meerwaarde

Met de directe omgeving is het ontwerp van het landschap afgestemd. Shell verkent met de direct omwonenden hoe zij kan bijdragen aan verduurzamen van de huishouding en/of bedrijfsvoering om zo ook bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van Woensdrecht. Als hetzonnepark wordt gebouwd zoekt Shell zoveel mogelijk de samenwerking met lokale partijen voor bouw en onderhoud om ook aan de lokale economie te kunnen bijdragen. Samen met andere initiatiefnemers van zonneparken worden mogelijkheden bekeken voor het bijdragen aan een algemeen duurzaam gebiedsfonds. Waar een grotere maatschappelijke meerwaarde gecreëerd zal kunnen worden. 

Tijdslijn

In oktober 2019 hebben wij een principeverzoek ingediend voor het zonnepark bij de gemeente Woensdrecht, hier is eind februari positief op gereageerd vanuit de gemeente. Zo heeft de gemeente Shell uitgenodigd om een volwaardige omgevingsvergunning in te dienen. Begin april is de omgevingsvergunning officieel aangevraagd. De eerste reactie van de gemeente is ontvangen. Als de omgevingsvergunning wordt verleend, dient Shell de aanvraag voor de zogeheten SDE+ subsidie in. De Stimulering Duurzame Energieproductie subsidieregeling is door de overheid opgesteld om duurzame energieprojecten van de grond te krijgen. Op het moment dat de SDE+ subsidie is verleend, treft Shell de voorbereidingen om met de bouw van het zonnepark te beginnen. Tijdens het installeren van de draagconstructie en de panelen zal er bouwverkeer zijn. Om overlast te beperken, worden er in samenspraak met de gemeente speciale rijroutes vastgesteld. Informatie over de status van het bouwproces wordt op een projectwebsite regelmatig verstrekt. Op zijn vroegst zal het zonnepark medio 2022 opgeleverd worden. Dit is echter onder meer afhankelijk van het verkrijgen van de SDE+ subsidie en de doorlooptijd van de netaansluiting. Na 25 jaar wordt het zonnepark ontmanteld en is de grond weer beschikbaar voor akkerbouw. De zonnepanelen worden dan gerecycled.

Meer Shell

Zon

Shell investeert op verschillende manieren in zonne-energie in Nederland. Zo ontwikkelen en beheren wij zonneparken en zoeken wij samenwerkingsverbanden met andere zonne-energie ontwikkelaars.

Zonnepark Woensdrecht

In Woensdrecht verkent Shell de mogelijkheden voor een zonnepark ten zuiden van het knooppunt Markiezaat. Als het zonnepark wordt gebouwd is het paneelveld iets minder dan 19 hectare groot en heeft een capaciteit van 39megawatt (MW).

Zonnepark Emmen

In Emmen bouwt Shell een 12MW-zonnepark als eerste onderdeel van energiehub GZI Next.

Zonnepark Heerenveen

Shell bouwt een zonnepark in Heerenveen-zuid. Het park wordt 20 hectare groot en brengt een capaciteit van maar liefst 14 megawatt (MW).