Wat zijn de brandstoffen van de toekomst?

Wereldwijd groeit de energiebehoefte razendsnel als gevolg van de opkomende welvaart, met name in Azië en Afrika. Tegelijkertijd streven Nederland en de Europese Unie naar energiebesparing en vermindering van de uitstoot van stoffen die schadelijk zijn voor het klimaat en de lokale luchtkwaliteit. De gevolgen van dat beleid zijn op het gebied van mobiliteit al volop merkbaar. De uitdaging is schoner en efficiënter vervoer. 

Wat zijn de brandstoffen van de toekomst? Er wordt breed ingezet op alternatieve brandstoffen voor de aandrijving van auto’s en trucks. Elektriciteit, gas (CNG en LNG), biobrandstoffen en waterstof worden genoemd in de Nederlandse Brandstofvisie, die afgelopen jaar onder regie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en in samenwerking met meer dan honderd organisaties tot stand is gekomen. Die visie is de vertaalslag van het SER Energieakkoord naar een duurzame brandstoffenmix voor de transportsector in de komende decennia.

In 2050 moet de CO2-uitstoot van verkeer en vervoer met 60 procent zijn verminderd (ten opzichte van 1990), zo is binnen de SER afgesproken.

Enerzijds moeten gedragsverandering, meer logistieke efficiency en het beter benutten van infrastructuur daarvoor zorgen; anderzijds wordt er veel verwacht van alternatieve, schonere brandstoffen. Een tussendoelstelling is bijvoorbeeld dat er in 2030 al 3 miljoen personen- en bestelauto’s zijn die CO2–neutraal zijn.

Shell Express Station

'Smart mix’ van duurzame brandstoffen

Nederland zet voor het wegtransport op de lange termijn in op een transitie naar elektrische aandrijving, maar dan wel voor de segmenten waarvoor elektrisch rijden kansrijk is (bijvoorbeeld deelmarkten met bakwagens en stadsdistributie). Dat is lang niet voor alle ladingsoorten en logistieke concepten mogelijk. Elektrisch rijden wordt daarom in de visie in een ‘smart mix’ gecombineerd met duurzame biobrandstoffen en hernieuwbaar gas. In elk geval voor de overbrugging tot 2050. Daarna moeten waterstoftoepassingen voldoende ontwikkeld zijn, dat is vanuit milieuoogpunt een nog betere optie. 

Zwaar vervoer vereist een hoge energiedichtheid en tanksnelheid vergelijkbaar met die van conventionele vloeibare brandstoffen. Batterijen of brandstofcellen kunnen die niet leveren, staat in de Brandstofvisie. “Langeafstand- en/of zwaar vervoer gaat daarom naar verwachting niet volledig over op batterij-elektrisch of brandstofcel (waterstof).” Gasoplossingen, zoals (bio-)LNG bieden voor dit segment een direct toepasbare oplossing. 

De brandstoffenportfolio van Shell

De Brandstofvisie meldt dat conventionele diesel waarschijnlijk nog lang zal domineren in het wegvervoer. Maar ook daar valt – nog afgezien van betere efficiency – winst te behalen. Shell bewijst dat met voortdurende verbetering van de kwaliteit van de brandstoffen, zoals Shell FuelSave Diesel.

Milieuwinst kan eveneens worden geboekt door over te stappen op Shell GTL Fuel. Met name voor bedrijven waarvan de vrachtwagens veel in stedelijk gebied (milieuzones) actief zijn is deze synthetische diesel (vervaardigd uit aardgas) een uitkomst. Overstappen kan probleemloos en zelfs zonder aanpassing van de motor. Shell GTL Fuel verbrandt effectiever dan gewone diesel en stoot daardoor minder fijnstof, NOx en SOx uit.*

Ook op het gebied van LNG speelt Shell een voortrekkersrol. In 2015 is Shell van plan om vijf LNG-stations te openen in Nederland, waarvan de eerste drie reeds open zijn in Rotterdam,  Waalwijk en Pijnacker. Shell ziet in LNG een alternatief voor conventionele diesel, dat op korte termijn toepasbaar voor zware vrachtauto’s en helpt de emissies te verlagen.** Daarnaast heeft LNG lagere gebruikskosten en levert het reductie van het motorgeluid op, waardoor LNG-trucks ook buiten de dagranden in stedelijk gebied kunnen opereren.***

Verschillende landen, verschillende alternatieven

De optimale brandstoffenmix herbergt niet alleen verschillende oplossingen voor verschillende segmenten, maar ook per land of regio, afhankelijk van wetgeving en aanbod aan natuurlijke bronnen. Waar Shell in Nederland voornamelijk bezig is met alternatieve brandstoffen uit aardgas, zijn biobrandstoffen een speerpunt voor Shell in Brazilië. Daar produceert Raízen, een joint venture van Shell met de Braziliaanse energiemaatschappij Cosan, al jaren ethanol uit suikerriet. Inmiddels gaat het jaarlijks om meer dan 2 miljard liter biobrandstof. 

Een ander goed voorbeeld is het H2Mobility-project in Duitsland, waarin Shell ook participeert. Dit initiatief is gericht op het opzetten van een netwerk van 400 waterstof-tankstations in 2023. Eerder dit jaar opende in Hamburg het eerste Europese waterstof-tankstation van Shell. Het laat zien dat Shell al lang heeft ingezet op een slimme brandstoffenmix. Elke markt en iedere toepassing verdient de beste en meest duurzame oplossing. 

 

* Uit Shell-onderzoek is gebleken dat Shell GTL Fuel in in bepaalde typen motoren en onder bepaalde rijomstandigheden, bij standaardtoepassingen in zware dieselvoertuigen, schoner verbrandt en minder lokale uitstoot produceert dan conventionele diesel uit aardolie.

** Het gebruik van Shell LNG kan de “well-to-wheel” broeikasgasemissie van zware Euro 5/6-motoren verlagen ten opzichte van normale diesel en B7. Well-to-wheel-berekeningen zijn gebaseerd op een aantal veronderstellingen met betrekking tot de lokale markt, het gebruik van moderne gasmotortechnologie en de keuze tussen LNG, normale diesel en B7-brandstoffen.

*** Uitsluitend motoren met vonkontsteking, waarbij de geluidsintensiteit bij piekbelasting en bij stationair draaien wordt gemeten in Watt/m2, gebaseerd op gegevens van de fabrikant.

Meer in Klanten

Wagenparkbeheer

Onze reeks diensten voor wagenparkbeheer helpen u de administratie te verminderen en uw bedrijf tijd en geld te besparen.

Shell Mobility

Shell introduceert Shell Mobility: Samen met uw Shell Card heeft u een complete mobiliteitsoplossing in handen. Dit bespaart uw onderneming tijd en geld. Gemak, flexibiliteit, besparingen en duurzaamheid staan centraal.