Voor Shell is mobiliteit een belangrijk thema, niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld. De wereldbevolking groeit en de mobiliteit neemt toe. “In 2050 rijden er naar schatting drie keer zoveel auto’s op onze planeet als vandaag. Ook de lucht- en scheepvaart zullen blijven doorgroeien”, aldus Susan Kimkes, communicatiemanager Shell Nederland.

“Tegelijkertijd neemt ook de zorg voor ons milieu toe. Bij Shell zijn we voortdurend op zoek naar innovatieve manieren om op een verantwoorde wijze steeds meer mensen en goederen te vervoeren. Veiliger, tegen aanvaardbare kosten en met een minimale milieubelasting. Zo zijn we in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland zojuist weer gestart met het mobiele verkeersplein dat als doel heeft om de jongste verkeersdeelnemers zo vroeg mogelijk voor te bereiden op een veilige deelname aan het verkeer".

"Tegelijkertijd adviseren we onze klanten online en aan de pompstations hoe je brandstof kunt besparen en stimuleren we in samenwerking met andere bedrijven en organisaties via het Energy Future programma het maatschappelijk debat over de huidige en toekomstige energievoorziening. Een initiatief als de BNR mobility week sluit daar uitstekend op aan”.

Slimmere mobiliteit

In het kort bestaat de aanpak van Shell voor een slimmere mobiliteit uit drie onderdelen: slimmer gebruik, slimmere producten en een slimmere infrastructuur. Joris van Brussel, marketing manager Benelux en Frankrijk: “Behalve zuinig rijden tips aan de pomp bieden wij de automobilist via verschillende programma’s de mogelijkheid om de basisprincipes van brandstofefficiëntie beter te begrijpen. Daarnaast staat de klantbeleving op de Shell servicestations centraal en kunnen automobilisten naast tanken, rekenen op nieuwe innovatieve services zoals gratis WiFi, een ‘bakery’ met vers gebakken en belegde broodjes en een geheel nieuw toiletconcept in samenwerking met 2theloo”.

Innovatieve brandstoffen

Ook via de ontwikkeling van brandstoffen, helpt Shell klanten om minder energie te verbruiken en de CO2-uitstoot te verlagen. “Iedereen kent waarschijnlijk FuelSave, de zuinige brandstof die niets meer kost. En een belangrijke recente innovatie is de nieuwe brandstof Shell GTL Fuel, die bijdraagt aan een verbetering van de luchtkwaliteit in de grote steden”, aldus Joris van Brussel.

De overgang van diesel naar Shell GTL Fuel vergt geen extra investering in de bestaande infrastructuur. De brandstof kan zonder aanpassingen worden gebruikt in voertuigen met een dieselmotor. Proeven bij afvalinzamelingsbedrijven en openbaar busvervoerders laten zien dat substantiële reducties in fijnstofemissies gerealiseerd worden door de toepassing van Shell GTL Fuel.

Mobiliteit in de toekomst

Shell geeft nadere invulling aan het thema Slimmere Mobiliteit en diversiteit van brandstoffen via initiatieven als de Shell Eco-Marathon, een wedstijd waarbij studenten worden gestimuleerd na te denken over innovaties, techniek en duurzaamheid om daarmee een voertuig te bouwen dat zo ver mogelijk rijdt op een liter brandstof.

Mededeling voor de redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie over bovengenoemde onderwerpen en de participatie van Shell aan de BNR Mobility Week kunt u contact opnemen met Shell Mediacontacten, 070 – 377 8750

Meer over smarter mobility:

smarter mobility

Meer over tips voor zuinig rijden

www.shell.nl/targetonemillion

Meer over Shell GTL Fuel is meer te vinden op:

www.shell.com/home/content/future_energy/meeting_demand/natural_gas/gtl

Meer over educatie programma’s

www.shell.nl/home/content/nld/environment_society/shell_in_the_society/

technology/ecomarathon

www.verkeerspleinen.nl

Shell Mediacontacten:
Telefoon: 070 377 8750
Email: Media-nl@shell.com

Disclaimer

Dit persbericht is geen aanbieding om effecten te verkopen en dient niet te worden beschouwd als aanbieding om effecten te verkopen. Er zijn risico’s verbonden aan een investering in onze gewone aandelen. Derhalve kan een investeerder geld verliezen op zijn of haar investering in onze gewone aandelen of ADS.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt zijn afzonderlijke entiteiten. In dit document worden de benamingen “Shell”, “Shell groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit document verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit document worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 24% in Woodside Petroleum Inc.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit document bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell-Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell-Groep aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell-Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit Overzicht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in deze presentatie opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2011 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Deze factoren dienen eveneens door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit document, 21 september 2012. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell-groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit document opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid. Shell kan in dit document bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.