In Nederland is de fabriek een van de belangrijkste investeringen van Shell in schonere brandstoffen van de afgelopen jaren. De vraag naar zulke brandstoffen stijgt de laatste jaren aanzienlijk. De nieuwe fabriek realiseert een forse verhoging van Shell’s productiecapaciteit voor laagzwavelige diesel en huisbrandolie. Die schonere brandstof gaat naar automobilisten en vrachtwagenchauffeurs en voor een belangrijk deel naar huishoudens in Duitsland. Shell voldoet met deze laagzwavelige brandstoffen aan de steeds strenger wordende milieu-eisen in Nederland en Europa.

“Shell Pernis blijft mede door de nieuwe ontzwavelingsfabriek de grootste raffinaderij van Europa, een belangrijke speler op de wereldwijde markt voor raffinage en daarmee een belangrijke motor voor de Nederlandse economie”, aldus Dick Benschop, president-directeur Shell Nederland. Shell Pernis biedt werkgelegenheid aan circa 2000 eigen medewerkers plus een groot aantal medewerkers van aannemers.

Burgemeester Aboutaleb: “Met deze investering laat Shell zien vertrouwen te hebben in de toekomst van de raffinage-industrie in Rotterdam. Dat is goed nieuws voor de Rotterdamse regio en voor Nederland. De hoogwaardige, nieuwe technologie draagt bij aan een schoner milieu en continuïteit in de werkgelegenheid in de Rotterdamse regio. Dat zijn de ingrediënten die tezamen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling die we in deze regio zo belangrijk vinden.”

In oktober 2009 startte Shell met de bouw van deze bijzonder innovatieve ontzwavelingsinstallatie, HDS-6 . Eind 2011 is de bouw voltooid en is de installatie stapsgewijs in gebruik genomen.

HDS staat voor HydroDeSulphurisation, oftewel ontzwaveling met behulp van waterstof; ‘6’ geeft aan dat het de zesde vergelijkbare fabriek van Shell Pernis is. De bouw van de nieuwe ontzwavelingsfabriek bood ruim drie miljoen manuren werk.

Nieuwe fabriek staaltje van technologie

De ontzwavelingstechnologie die Shell in de nieuwe fabriek toepast is bewezen ‘state of the art’ en is door Shell zelf ontwikkeld. Het energieverbruik en de emissie van reststoffen in de nieuwe fabriek voldoen aan de hoogste milieunormen en lopen vooruit op de Europese eisen van 2013.

Een voorbeeld van technologische vernieuwing is het gebruik van de allernieuwste coatingtechniek – thermal sprayed aluminium – voor pijpleidingen en opslagvaten waar isolatie omheen zit. Zo wordt de kans op roestvorming aanzienlijk verminderd. Dat is veiliger en bovendien biedt dit een forse besparing op onderhoudswerkzaamheden en -kosten.

Onder invloed van wijzigende marktomstandigheden zal de samenstelling van de te verwerken aardolie bij Shell Pernis de komende jaren veranderen. Shell Pernis zal steeds meer soorten zware en hoogzwavelige aardolie gaan verwerken. Tegelijkertijd gaan de eisen van de productkwaliteit verder omhoog en worden de emissienormen in Nederland en de rest van de wereld strenger. De HDS-6 fabriek is hiervoor optimaal toegerust.

De top op raffinagegebied

“De oplevering van deze nieuwe ontzwavelingsfabriek is een uiterst belangrijke mijlpaal”, stelt algemeen directeur Bart Voet van Shell Pernis. “Het geeft aan hoe belangrijk Pernis is voor de internationale markten. De HDS-6 fabriek is een investering in kwaliteit, gericht op de langere termijn. Het past in onze visie van het Flexible Flagship. Dit houdt in dat we tot de beste raffinaderijen van de wereld willen behoren, met een uitmuntende, flexibele bediening van onze internationale klanten en met een absolute prioriteit voor de veiligheid van mens en milieu.

Met andere woorden: een vlaggenschip in ons vakgebied. Met de nieuwe fabriek liggen we op koers.”

Video's

Meer informatie over de nieuwe HDS-6 fabriek kunt u twee filmpjes bekijken.- opent in een nieuw venster

Shell Mediacontacten
070-3778750

Disclaimer

Dit persbericht is geen aanbieding om effecten te verkopen en dient niet te worden beschouwd als aanbieding om effecten te verkopen. Er zijn risico’s verbonden aan een investering in onze gewone aandelen. Derhalve kan een investeerder geld verliezen op zijn of haar investering in onze gewone aandelen of ADS.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt zijn afzonderlijke entiteiten. In dit document worden de benamingen “Shell”, “Shell groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit document verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit document worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 24% in Woodside Petroleum Inc.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit document bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell-Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell-Groep aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell-Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit Overzicht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in deze presentatie opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2011 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/ investor en www.sec.gov). Deze factoren dienen eveneens door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit document, 14 juni 2012. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell-groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit document opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid. Shell kan in dit document bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.