Kinderen van verschillende basisscholen in Amsterdam vroegen vandaag op een ludieke manier aandacht voor hun verkeersveiligheid. Dit gebeurde in het kader van de landelijke campagne ‘De scholen zijn weer begonnen!’ van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Gewapend met onder andere een schoolbord op wielen en grote trossen ballonnen stapten de kinderen op het Shell tankstation Slingerlandtstraat in Amsterdam op tankende automobilisten af. Zij vertelden dat zij weer op de fiets naar school gaan en vroegen aan de automobilisten of zij rekening willen houden met scholieren in het verkeer. Ook in Lelystad werd vandaag de ‘Wij gaan weer naar school’ actie gehouden.

Met deze acties werd de ‘Wij gaan weer naar school’ campagne afgesloten. Eerder werd er campagne gevoerd in Zuid en Midden-Nederland.

Het idee achter deze landelijke actie is dat kinderen op een leuke en verantwoorde manier tankende automobilisten attent maken op het feit dat het nieuwe schooljaar weer is begonnen. Dit is één van de projecten van Shell en Veilig Verkeer Nederland om de verkeersveiligheid voor kinderen te verbeteren, en het toenemende aantal ziekenhuisopnames van kinderen als gevolg van een fietsongeluk tegen te gaan.

"Het is hartstikke goed dat het bedrijfsleven samen met Veilig Verkeer Nederland verantwoordelijkheid neemt voor dit belangrijke maatschappelijke doel. Goede voorlichting aan jonge kinderen die met de fiets naar school gaan is enorm belangrijk", aldus Minister Schultz van Haegen, Infrastructuur en Milieu.

"Het aantal verkeersslachtoffers is nog altijd te hoog. Ook het aantal fietsongevallen onder kinderen. Dit baart ons zorgen en daarom werken wij graag mee aan dit soort initiatieven", aldus Dick Benschop, president-directeur Shell Nederland. Rob Stomphorst, persvoorlichter van VVN, beaamt het belang van verkeerseducatie. “Kinderen worden minder kwetsbaar zodra zij meer ervaring hebben met verkeersregels en -situaties”, aldus Rob Stomphorst. “Daarom is het goed om kinderen zo veel mogelijk ervaring te laten opdoen. Zodra het veilig kan, is het verstandig om kinderen zelfstandig naar school te laten fietsen via een veilige route”.

Shell en VVN organiseren met regelmaat acties en evenementen die bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid van kinderen. Zo ontwikkelden ze Het Mobiele Verkeersplein: een rondreizend verkeersplein dat met onder andere stoplichten, zebrapaden en verkeersborden verkeerssituaties nabootst. Kinderen leren de verkeersregels en kunnen zich goed voorbereiden op hun deelname aan het verkeer. Na een succesvol eerste jaar met 20.000 deelnemende kinderen gaat Het Mobiele Verkeersplein in september weer van start.

Over Het Mobiele Verkeersplein:

Samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) zet Shell Het Mobiele Verkeersplein op. Hier maken we kinderen uit de groepen 4,5 en 6 van basisscholen vertrouwd met verkeersregels en -situaties. Natuurlijk krijgen ze op school al theorieles. Maar met dit Verkeersplein leren kinderen in de praktijk omgaan met verschillende verkeerssituaties. Kijk voor meer informatie op www.verkeerspleinen.nl

Shell Mediacontacten
Telefoon: 070 377 8750

Disclaimer

Dit persbericht is geen aanbieding om effecten te verkopen en dient niet te worden beschouwd als aanbieding om effecten te verkopen. Er zijn risico’s verbonden aan een investering in onze gewone aandelen. Derhalve kan een investeerder geld verliezen op zijn of haar investering in onze gewone aandelen of ADS.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt zijn afzonderlijke entiteiten. In dit document worden de benamingen “Shell”, “Shell groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit document verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit document worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 24% in Woodside Petroleum Inc.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit document bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell-Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell-Groep aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell-Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit Overzicht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in deze presentatie opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2011 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/ investor en www.sec.gov). Deze factoren dienen eveneens door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit document, 5 september 2012. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell-groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit document opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid. Shell kan in dit document bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.