“Het is echt een eer dat mijn scriptie als beste masterscriptie verkozen is uit alle inzendingen”, zegt Hans van Franeker. “Goed dat er nu ook op deze manier aandacht is voor onderzoek naar nieuwe typen zonnecellen.”

Tim Hilbers voegt toe: “De concurrentie was sterk. Ik had nooit verwacht dat mijn scriptie zou worden gekozen uit deze zes onderzoeken!” Tim schreef zijn bachelorscriptie over het begrijpen van lignin-cellulose interactie tijdens pyrolyse.

De jury bestond dit jaar uit Gerald Schotman, Chief Technology Officer en hoofd Research & Development Royal Dutch Shell, Karel Luyben, Rector Magnificus TU Delft, Ed Brinksma, Rector Magnificus UTwente, en Arno Peels, voorzitter van het College van Bestuur van TU Eindhoven.

Aan hen was de taak om de studenten kritisch te beoordelen op de kwaliteit van hun onderzoeken en op hun elevator pitches tijdens de finale.

“Wij zijn trots dat wij de prijzen aan de terechte winnaars mogen overhandigen. De onderwerpen van hun scripties, organische zonnecellen en pyrolyse van biomassa, zijn actueel en in lijn met de nieuwe Shell-scenario’s die in februari bekend zijn gemaakt”, aldus Gerald Schotman van Shell.

Naast de geldprijzen krijgen de winnaars toegangskaarten voor Powering Progress Together in Rotterdam tijdens de Shell Eco-marathon Europa. Tijdens dit forum op 15 mei 2013 komen 500 Europese vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap bijeen.

Zij onderzoeken hier hoe nieuwe samenwerkingsverbanden en systeemdenken kunnen helpen in de ontwikkeling van de veerkracht van een stad, economie of breder ecosysteem. Dit door een alsmaar toenemende druk op onze energie-, water- en voedselbronnen en acute gebeurtenissen, zoals droogte of overstromingen.

De deelname aan Powering Progress Together biedt de studenten inzicht in een breder spectrum aan oplossingen waar zij op microniveau al aan werken.

Finalisten

Naam student Universiteit Onderwerp
Bachelorscriptie - -
Tim Hilbers UTwente Het begrijpen van lignin-cellulose interactie tijdens pyrolyse
Maurice Quant TU Delft Tradable Energy Quotas: de invloed van interne en externe factoren op de publieke houding
Marco de Visser UTwente Optimalisatie van pyrolyse-olie vergassing
Masterscriptie - -
Hans van Franeker TU Eindhoven Organische Zonnecellen: van lab tot fab
Sander Haase UTwente Transport over een bubbelmatras
Bart Macco TU Eindhoven

Ontwikkeling van dunne lagen van polykristallijn silicium

Over de Shell Bachelor Master Prijs

Met de Bachelor Master Prijs wil Shell jong technisch talent stimuleren onderzoek te doen naar technologische oplossingen met een duurzaam karakter.

Deze prijs moet hen motiveren zich verder op dit vlak te ontwikkelen zodat ze straks kunnen bijdragen aan de broodnodige technologische oplossingen, waarvan ook toekomstige generaties kunnen profiteren.

Shell doet in haar Technology Centres in Amsterdam en Rijswijk dagelijks onderzoek naar duurzame oplossingen.

Zie ook voor meer informatie onderdeel BAMA elders in deze site.

Shell Mediacontacten

Telefoon: 070 – 377 87 50

Disclaimer

Dit persbericht is geen aanbieding om effecten te verkopen en dient niet te worden beschouwd als aanbieding om effecten te verkopen. Er zijn risico’s verbonden aan een investering in onze gewone aandelen. Derhalve kan een investeerder geld verliezen op zijn of haar investering in onze gewone aandelen of ADS.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt zijn afzonderlijke entiteiten. In dit document worden de benamingen “Shell”, “Shell groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit document verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit document worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 24% in Woodside Petroleum Inc.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit document bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell-Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell-Groep aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell-Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit Overzicht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in deze presentatie opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2011 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/ investor en www.sec.gov). Deze factoren dienen eveneens door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit document, 14 maart 2013. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell-groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit document opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid. Shell kan in dit document bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.