De Shell-benadering van open innovatie berust op een aantal routes om creatief denken te stimuleren en innovatieve technologieën te genereren bij en met partners, om die vervolgens snel in te kunnen zetten.

Thijs Jurgens: “Wat Shell bij uitstek kenmerkt, zijn ideeën die tot baanbrekende oplossingen leiden. Dit was al zo in 1892, toen de Murex, de eerste zeetanker ter wereld, met de eerste scheepslading kerosine (lampolie) door het Suezkanaal voer. Sindsdien zijn wij in het hele olie- en gasspectrum altijd een bedrijf van ‘primeurs’ gebleven. Echter, om goed voorbereid te zijn en te blijven op de energieuitdagingen van de toekomst en om concurrend te blijven is Shell op allerlei manieren bezig te innoveren hoe wij innoveren.”

Voorbeelden van Shell’s open innovatie aanpak:

  • Shell Technology Ventures (STV) - Shell’s corporate venturing tak, investeert de komende zes tot acht jaar enkele honderden miljoenen dollars in opkomende technologiebedrijven. Hiermee wil Shell sneller kunnen inzetten op innovaties die waarde toevoegen aan zowel Shell als de opkomende technologiebedrijven.
  • Het interne Shell GameChanger-programma vraagt oorspronkelijke denkers om met hun ideeën voor het oplossen van energie-uitdagingen naar voren te komen. Als een idee potentie zou kunnen hebben, geeft Shell financiële steun om de haalbaarheid ervan aan te tonen. Sinds 1996 is via GameChanger ruim driehonderd miljoen dollar in meer dan drieduizend ideeën geïnvesteerd. Mede daardoor zijn 250 daarvan tot een geslaagd project uitgegroeid. Een van de eerste geestesproducten was de drijvende LNG-installatie, die inmiddels een gasproject van wereldklasse aan het worden is.
  • Middels Shell TechWorks probeert Shell de praktische realisatie van haar technologie te versnellen door haar aanwezigheid in geselecteerde wereldwijde innovatie-hotspots uit te breiden. Shell richt zich op plekken met een dicht netwerk van universiteiten, onderzoeksinstellingen, nieuwe bedrijven en risicokapitaalactiviteiten. Plaatsen van waaruit banden kunnen worden aangelegd met andere industriesectoren, waaronder lucht- en ruimtevaart, defensie, IT en de medische sector.

     

     

Als afspiegeling van haar brede scala aan innovatieoplossingen en -initiatieven biedt Shell haar partners toegang tot haar geïntegreerde innovatieaanpak. Bijvoorbeeld, nieuwe ideeën die via Shell’s GameChanger-programma ontstaan, kunnen via STV worden gefinancierd. Datzelfde geldt voor nieuwe mogelijkheden die via open-innovatiecentra of andere co-innovatieactiviteiten elders bij Shell worden ontdekt.

Amerikaans innovatie-expert Stephen Shapiro, die aanwezig was tijdens de bijeenkomst, stelde: “Als 100 energie experts geen oplossing kunnen vinden voor een energie gerelateerde uitdaging, zal de 101ste expert niet helpen een oplossing te vinden. Maar als je een cardioloog, een botanist of een muzikant inbrengt, zou het zo maar kunnen dat je een doorbraak maakt.”

Recent plaatste zakenblad Fortune Shell op de vijfde plaats van meest bewonderde bedrijven op het gebied van innovatie. Binnen haar eigen sector haalde Shell zelfs de eerste plaatst op de lijst van Fortune.

Shell Mediacontacten

070 377 8750

Definities en Disclaimer

Reserves: De term “reserves” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, betekent bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”).

“Resources”: De term “resources” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede hoeveelheden olie en gas die nog niet als bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) gelden. Het gebruik van de term “resources” is in overeenstemming met de definities 2P en 2C van de Society of Petroleum Engineers.

Op autonome basis: De term “op autonome basis” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”), exclusief wijzigingen als gevolg van acquisities, afstotingen en het effect van gemiddelde prijzen over het jaar.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt, zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell Groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 23% in Woodside Petroleum Ltd.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell Groep aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2012 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Ook deze factoren zijn een uitdrukkelijke kwalificering van alle op de toekomst gerichte mededelingen en dienen door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 23 april 2013. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell Groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Shell kan in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.