Vandaag zijn de zes finalisten van de Shell Bachelor Master Prijs bekendgemaakt. Shell organiseert deze prijs dit jaar voor de achtste keer in samenwerking met Universiteit Twente, TU Delft en TU Eindhoven. Met deze prijs daagt Shell jong technisch talent uit om zich te buigen over duurzame technologische oplossingen voor de toekomst. Naast de juryprijs voor de beste bachelor- en masterscriptie wordt er dit jaar voor het eerst een publieksprijs uitgereikt. De finale vindt plaats op 13 maart 2013.

Onder de genomineerden bevindt zich een student van de TU Delft. Maurice Quant - student Technology, Policy and Management - strijdt mee voor de prijs voor de beste bachelorscriptie. Maurice onderzocht een innovatief CO2-beleid: Tradable Energy Quotas.

Publieksprijs

Dit jaar maken de finalisten voor het eerst kans op een publieksprijs. “Studenten van de drie technische universiteiten hebben in de voorgaande jaren bewezen enorm innovatief te zijn,” zegt Dick Benschop, president-directeur Shell Nederland. “Met de invoering van de publieksprijs willen wij duurzame technologische innovatie, één van onze belangrijkste pijlers, meer op de kaart zetten.” Tot en met 12 maart 2013 mag iedereen stemmen op de beste scriptie via www.shell.nl/stembama.

De uitdaging

De belangrijkste voorwaarde voor de deelnemende studenten aan de prijs is dat hun scriptie inspeelt op de mondiale uitdaging om de groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te voorzien in zijn behoeften aan voedsel, water en energie. Innovatie en technologie zijn hierbij de sleutelwoorden. De winnende masterscriptie van vorig jaar beschreef een innovatie waarmee vanuit water en zonnecellen waterstofgas gecreëerd kan worden.

Tijdens de finale komen de finalisten oog in oog te staan met deskundige juryleden zoals Gerard Schotman, Chief Technology Officer en hoofd R&D bij Shell, en de Rectores Magnifici Karel Luyben (TU Delft), Ed Brinksma (UTwente) en voorzitter van het College van Bestuur Arno Peels (TU Eindhoven). Door middel van een elevator pitch moeten de studenten hen en het publiek overtuigen van de kwaliteit van hun scriptie. Hiermee maken zij kans op mooie prijzen: de prijs voor de beste bachelorscriptie is 2500 euro, de prijs voor de beste masterscriptie is 5000 euro en de winnaar van de publieksprijs krijgt 1000 euro. Naast de geldprijzen krijgen de winnaars ook gratis toegang tot het Powering Progress Together forum tijdens de Shell Eco-marathon Europa, in Rotterdam. Tijdens dit forum op 15 mei 2013 komt een mix van 500 Europese vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap bijeen om te onderzoeken hoe nieuwe samenwerkingsverbanden en systeemdenken kunnen helpen in de ontwikkeling van de veerkracht van een stad, economie of breder ecosysteem door een alsmaar toenemende druk op onze energie-, water- en voedselbronnen en acute gebeurtenissen, zoals droogte of overstromingen.

Genomineerden

De genomineerden voor de beste bachelorscriptie zijn:

•    Tim Hilbers, Universiteit Twente, Chemical Engineering

•    Maurice Quant, TU Delft, Technology, Policy and Management

•    Marco de Visser, Universiteit Twente, Chemical Engineering

De genomineerden voor de beste masterscriptie zijn:

•    Hans van Franeker, TU Eindhoven, Sustainable Energy Technology

•    Sander Haase, Universiteit Twente, Chemical Engineering

•    Bart Macco, TU Eindhoven, Applied Physics

Ga voor meer informatie over de genomineerden en hun onderzoek en om te stemmen voor de publieksprijs naar: www.shell.nl/bachelormasterprijs.

Shell Mediacontacten

Telefoon: 070 – 377 87 50

Disclaimer

Dit persbericht is geen aanbieding om effecten te verkopen en dient niet te worden beschouwd als aanbieding om effecten te verkopen. Er zijn risico’s verbonden aan een investering in onze gewone aandelen. Derhalve kan een investeerder geld verliezen op zijn of haar investering in onze gewone aandelen of ADS.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt zijn afzonderlijke entiteiten. In dit document worden de benamingen “Shell”, “Shell groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit document verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit document worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 24% in Woodside Petroleum Inc.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit document bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell-Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell-Groep aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell-Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit Overzicht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in deze presentatie opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2011 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Deze factoren dienen eveneens door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit document, 18 februari 2013. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell-groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit document opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid. Shell kan in dit document bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.