1 Hoe verhoudt het Klimaatakkoord van Parijs zich tot deze rechtszaak en voldoet Shell aan ‘Parijs’?

Het doel van het Klimaatakkoord van Parijs is om de wereldwijde temperatuurstijging gemiddeld ‘ruim onder’ de 2° C te houden ten opzichte van pre-industriële niveaus. Shell wil haar verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan de mondiale inspanning om klimaatverandering aan te pakken. Shell als onderneming is echter geen partij bij het Klimaatakkoord van Parijs. Dat is voorbehouden aan staten. Wel werken we actief samen met nationale overheden om de transitie van energiesystemen te stimuleren. In Nederland bijvoorbeeld is aan zogeheten “klimaattafels” met andere belanghebbenden gekeken hoe de Nederlandse overheid haar doel kan bereiken om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 80-95% te verminderen per 2050. Shell Nederland heeft dan ook onlangs aangekondigd het Nederlandse Klimaatakkoord te steunen.

Marjan van Loon
Marjan van Loon spreekt namens Shell Nederland bij Ed Nijpels steun uit aan Nederlands Klimaatakkoord

2. Wat doet Shell om klimaatverandering het hoofd te bieden?

Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, zal het energiesysteem moeten veranderen. In lijn met het tempo waarin de maatschappij de uitstoot van broeikasgassen wil en kan beperken, zal ook Shell bijdragen. Niet alleen door de eigen uitstoot aan te pakken, maar ook door klanten te helpen die van hen te verminderen. Shell heeft dan ook wereldwijd al miljarden dollars geïnvesteerd in een reeks koolstofarme technologieën, van biobrandstoffen, waterstof en windenergie tot het opladen van elektrische voertuigen en slimme oplossingen voor de opslag van energie. U vindt onze energietransitieprojecten in Nederland op onze Nieuwe Energiekaart.

Shell legt de bedrijfsstrategie voor deze transitie uit in het Shell Energy Transition-rapport. Echter, Shell kan de mix van gebruikte energiedragers en de gevolgen daarvan niet in haar eentje veranderen. De energietransitie vraagt om gezamenlijke actie van de gehele samenleving. Effectief beleid, investeringen in technologische innovatie en inzet plus milieubewuster klantgedrag zullen de veranderingen versnellen.

3. Op welke manier draagt Shell bij aan de Nederlandse energietransitie?

Op 28 juni 2019 werd het Nederlandse Klimaatakkoord gepresenteerd. Shell Nederland ondersteunt dit Klimaatakkoord, dat een breed scala aan maatregelen voor sectoren als gebouwde omgeving, mobiliteit, elektriciteit, industrie en landbouw omvat. Het Klimaatakkoord kan rekenen op de steun van de betrokken partijen en gaat uit van het principe dat het terugdringen van de uitstoot van CO₂ voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn. Meer informatie over de Shell-projecten die bijdragen aan die ambitie vindt u op onze Nieuwe Energie Kaart op Shell.nl.

4. Als je erkent dat je producten bijdragen aan klimaatverandering, hoe beïnvloed je dan het gebruik ervan?

Een automobilist kan ervoor kiezen om CO2-uitstoot te compenseren, industriële klanten kunnen er op hun beurt voor kiezen om CO2 af te vangen en te laten opslaan. De keuze voor een product en hoe ermee om te gaan, ligt bij de consument. 

Dat gezegd hebbende wil Shell een rol spelen in de transitie naar een CO2-arme toekomst. Dat doet Shell in de eerste plaats door eigen emissies aan te pakken en consumenten te helpen iets te doen aan hun emissies van broeikasgassen. In 2017 was Shell bijvoorbeeld het eerste internationale olie- en gasbedrijf met de ambitie de netto CO2 voetafdruk (Net Carbon Footprint - NCF), uitgedrukt naar koolstofintensiteit, te reduceren over de hele levenscyclus van haar producten. Dus van winning tot gebruik.

Shell wil wereldwijd de NCF van haar energieproducten met ongeveer de helft verminderen per 2050, en met ongeveer 20% per 2035. Dat doen we in lijn met het streven van de samenleving om de doelen van Parijs te halen. Milieudefensie heeft erkend dat bovengenoemde ambitie verder gaat dan dat van enig ander energiebedrijf doordat Shell ook rekening houdt met de door Shell-klanten geproduceerde emissies van broeikasgassen. Het doel is om klanten te helpen hun uitstoot te verminderen en hen in Nederland opties te bieden als het opladen van elektrische voertuigen en het compenseren van CO2.

5. Waarom schaart Shell zich niet achter het doel om netto-uitstoot van CO2 op nul te laten uitkomen?

Een automobilist kan ervoor kiezen om CO-uitstoot te compenseren, industriële klanten kunnen er op hun beurt voor kiezen om CO af te vangen en te laten opslaan. De keuze voor een product en hoe ermee om te gaan, ligt bij de consument.

Dit alles wil niet zeggen dat ieder individu, elke organisatie of elke staat op zichzelf op netto nul uitstoot moet uitkomen. In een wereld zonder netto-uitstoot zullen sommige emissies blijven bestaan, maar worden deze emissies afgevangen en opgeslagen of gecompenseerd door bijvoorbeeld het planten van bomen of het beschermen van natuurgebieden.

De energietransitie zal zich in verschillende landen met een verschillend tempo voltrekken. Dit hangt af van lokale factoren als de beschikbare natuurlijke hulpbronnen, de economische ontwikkeling en de keuze van de klant. Landen moeten een balans vinden tussen enerzijds de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en anderzijds ervoor te zorgen dat iedereen toegang tot energie krijgt of behoudt.

Shell heeft publiekelijk haar steun uitgesproken voor de doelstelling van het Verenigd Koninkrijk om de CO2-uitstoot tot netto nul te reduceren tegen 2050. Ook steunt Shell het voorstel van de Europese Commissie om in Europa netto naar nul uitstoot van broeikasgassen te gaan per 2050.

6. Waarom blijft Shell investeren in olie-en gasproductie?

De wereldwijde vraag naar energie zal de komende jaren naar verwachting toenemen door een groeiende bevolking en toenemende welvaart. Om de levenskwaliteit van alle mensen te behouden en te verbeteren, moet de overgang naar een koolstofarme toekomst gepaard gaan met toegang tot energie.

Veel meer dan nu zullen we gebruik moeten maken van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energie. Dat betekent meer wind- en zonne-energie. Maar ook al groeit de beschikbaarheid van duurzame energie snel, het zal niet eenvoudig, snel of goedkoop zijn te realiseren. Naast nieuwe energiebronnen, aangevuld met CO2-opslag en CO2-compensatie, zal er een rol blijven voor olie en gas om aan de voortdurende vraag naar energie te voldoen. 

7. Waarom heeft Shell niet eerder gewaarschuwd voor de risico's van klimaatverandering?

Wij hebben over dit onderwerp al meer dan twintig jaar in een breder publiek debat met een breed scala aan doelgroepen gesproken. Onze kennis over klimaatverandering was niet uniek. Wetenschappers hebben het al sinds eind 19e eeuw onderzocht en besproken, media hebben er al meer dan een eeuw over bericht en overheden worstelen al meer dan een halve eeuw met het onderwerp. De gezamenlijke uitdaging is nu om samen te werken aan constructieve oplossingen.

8. Maakt Shell gebruik van brancheorganisaties om te lobbyen tegen klimaatbeleid?

In het algemeen verontschuldigen wij ons niet voor de dialoog die wij voeren met beleidsmakers en regelgevende instanties over de hele wereld. We doen dit om onze stem te laten horen waar het gaat om cruciale onderwerpen als klimaatverandering en hoe dit aan te pakken. Shell bedrijven zijn lid van vakorganisaties in verschillende markten, om verschillende redenen. Denk daarbij aan personeelsvraagstukken, innovatie van technieken of economische ontwikkeling. Wel is het zo dat we het mogelijk niet altijd eens zijn met de standpunten van deze vakorganisaties of met de standpunten die zij innemen. Zo hebben sommige Shell vennootschappen besloten lidmaatschappen te beëindigen in gevallen waar het klimaatbeleid van desbetreffende vakorganisatie de energietransitie tegenwerkte.

We weten dat sommige investeerders en NGO’s hierover bezorgd zijn en we willen daarom hier transparant over zijn. Daarom hebben we eerder dit jaar een Industry Association Climate Review gepubliceerd, met daarin een aantal richtlijnen voor het onderhouden van onze relaties met brancheorganisaties over klimaatgerelateerde beleidskwesties. Deze bouwen voort op onze zogeheten business principles en op de gedragscode van Shell.

English translation

What are you doing? Eight questions on Shell and climate change.

1. How does the Paris Agreement apply to this case and does Shell comply with Paris?

The goal of the Paris Agreement is to keep the increase in global average temperature to well-below 2°C compared to pre-industrial levels. Shell wants to play its part and contribute to the global effort to tackle climate change. As a company, not a state, Shell is not a party to the Paris Agreement. But we are working actively with national governments to help drive energy systems transition. For example, in the Netherlands, Shell is working with policymakers and industry representatives to help the Dutch Government meet its target of reducing GHG emissions by 80-95% by 2050. Shell Nederland recently announced to support the Dutch Climate Accord.

2. What is Shell doing to address climate change?

The energy system needs to go through a transition to limit climate change. As society moves towards a low-carbon future, we’re committed to playing our part, by addressing our own emissions and helping customers to reduce theirs. Shell companies globally have already invested billions of dollars in a range of low-carbon technologies, from biofuels, hydrogen and wind power, to electric vehicle charging and smart energy storage solutions. You can find our energy transition projects in the Netherlands on our New Energies map.

The Shell Energy Transition report explains how we are driving our business strategy in the context of this transition. However, the actions of the Shell group of companies alone cannot change the global energy mix or its impact. Energy transition requires collaborative action from society as a whole. What will really accelerate change is effective policy, investment in technology innovation and deployment, and changing customer behaviour.

3. What are you doing to contribute to the energy transition in NL?

On 28 June 2019 Dutch Climate Accord (Klimaatakkoord) was presented. The Climate Accord is supported by Shell Nederland BV and contains a broad package of measures for sectors such as buildings, mobility, electricity, industry and agriculture. It has the active support of as many contributing parties as possible and is based on the principle that reducing carbon emissions must be feasible and affordable for everyone. You can find out more about our projects which are contributing to this ambition on our New Energies map.

4. If you recognise your products contribute to climate change, how are you influencing the way they are used?

We can’t control demand for our products or how customers use them. For example, energy efficiency can vary; some industrial customers may choose to implement carbon capture and storage; a leisure motorist may choose to offset the emissions from their fuel purchase.

But, as society moves towards a low-carbon future, we are committed to playing our part by addressing our own emissions and helping customers to reduce theirs. In 2017, Shell was the first international oil and gas company to set the ambition to reduce the Net Carbon Footprint (NCF), expressed as a measure of carbon intensity, taking into account their full life-cycle emissions. Shell aims to reduce the NCF of its energy products by around half by 2050, and by around 20% by 2035, in step with society’s drive to meet the goals of the Paris Agreement.

Milieudefensie has recognised that our NCF ambition goes further than any other energy company, by taking into account the emissions produced by Shell customers. Our aim is to help customers reduce their emissions and, in the Netherlands, we offer options including electric vehicle charging and carbon neutral driving through nature-based carbon offsets. 

5. Why hasn’t Shell committed to a “net-zero emissions” target?

Reaching the goals of the Paris Agreement will require a dramatic reduction in greenhouse gas emissions, reaching a point of “net-zero” global emissions within the second half of this century, where the world is no longer adding to the stock of greenhouse gases in the atmosphere.

“Net-zero” emissions doesn’t require that every individual, organization or state itself be net-zero; in a net-zero world, some emissions will continue but may be removed through carbon capture and storage technology, or offset through nature-based solutions, such as reforestation or wetlands conservation.

The energy transition will move at different paces in different countries. This will depend on local factors such as available natural resources, economic development and customer choice. Countries must balance the need to reduce greenhouse gas emissions, while providing reliable access to energy to those who already have access and those who do not have access.

Shell has publicly expressed support for the UK target to achieve net-zero CO₂ emissions by 2050, as well as the European Commission’s net-zero proposal. We will continue to work with national governments to help drive these energy system transitions.

6. Why are you continuing to invest in oil and gas production?

Overall global energy demand is expected to increase in the coming years, driven by a growing population and increased development. To sustain and improve quality of life for everyone on the planet, the transition to a low-carbon energy future must go hand-in-hand with extending the economic and social benefits of energy access.

Far more of how we live, work and play will need to be powered by low-carbon electricity, which means a lot more wind and solar producing power. But while renewable energies are growing fast, it will not be quick, cheap or easy to electrify everything.

The transition to low-carbon energy will require major changes to industrial, commercial and residential infrastructure. This will require continuing, changing roles for oil and gas – alongside new energies, and complementary approaches like carbon capture and storage and nature-based solutions. To meet ongoing demand requires continued investment – even to sustain current levels of production.

7. Why didn’t you warn people about the risks of climate change earlier?

We have long acknowledged the climate challenge and have engaged on this issue with wide range of audiences over more than 20 years, as part of a wider public debate. Our knowledge about climate change was not unique. Scientists have been researching and debating it since the late 1800s, media has reported on this for over a century, and governments have been grappling with it for more than half a century. Society’s collective challenge is now to work together towards constructive solutions.

8. Does Shell use trade associations to lobby against climate policy?

In general, we make no apology for talking to policy makers and regulators around the world to make our voice heard on crucial topics such as climate change and how to address it. Shell companies belong to many trade organizations in different markets and for a variety of reasons, for example workforce issues, technology innovation or economic development. We may not always agree with the views of these organizations on every issue, nor with the positions that they adopt. Where the misalignment on climate policy is such that it is holding back things that we are advocating for, we have decided to end certain relationships.

We know this can be an issue of concern for some investors and NGOs and we want to be more transparent. That is why we published an initial, Industry Association Climate Review earlier this year, including a set of principles to govern the way we manage our relationships with industry associations on climate-related policy issues. These build on our Shell General Business Principles and our Code of Conduct. 

Meer Shell

Dossier: Klimaatzaak

Over één ding zijn we het allemaal eens: de wereld heeft een schoner energiesysteem nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Over de wijze waarop de wereld dit moet doen, lopen de meningen uiteen. Lees in het Klimaatdossier hoe Shell werkt aan de energietransitie en wat Shell vindt van de aangespannen Klimaatzaak.

Onze visie: veertien keer Shell over het klimaat

Onze bestuurders over klimaatverandering: veertien citaten uit veertien speeches. 

De nieuwe energiekaart

Op weg naar schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt doet? Bekijk onze stappen in de Nederlands energietransitie.