1. Hoe verhoudt het Klimaatakkoord van Parijs zich tot deze rechtszaak en voldoet Shell aan ‘Parijs’?

Het doel van het Klimaatakkoord van Parijs is om de wereldwijde temperatuurstijging gemiddeld ‘ruim onder’ de 2° C te houden ten opzichte van pre-industriële niveaus. Bij de aanpak van die klimaatverandering ligt de nadruk op het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5° Celsius. Shell ondersteunt die ambitie.

Shell wil haar verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan de mondiale inspanning om klimaatverandering aan te pakken. Shell als onderneming is echter geen partij bij het Klimaatakkoord van Parijs. Dat is voorbehouden aan staten. Wel werken we actief samen met nationale overheden om de transitie van energiesystemen te stimuleren. In Nederland bijvoorbeeld is aan zogeheten “klimaattafels” met andere belanghebbenden gekeken hoe de Nederlandse overheid haar doel kan bereiken om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 80-95% te verminderen per 2050. Shell Nederland heeft dan ook als eerste industriepartij aangekondigd het Nederlands Klimaatakkoord te steunen.

Marjan van Loon
Marjan van Loon spreekt namens Shell Nederland bij Ed Nijpels steun uit aan Nederlands Klimaatakkoord

2. Wat doet Shell om klimaatverandering het hoofd te bieden?

Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, zal het energiesysteem moeten veranderen. In lijn met het tempo waarin de maatschappij de uitstoot van broeikasgassen wil en kan beperken, zal ook Shell bijdragen. Niet alleen door de eigen uitstoot aan te pakken, maar ook door klanten te helpen die van hen te verminderen. Shell heeft dan ook wereldwijd al miljarden dollars geïnvesteerd in een reeks koolstofarme technologieën, van biobrandstoffen, waterstof en windenergie tot het opladen van elektrische voertuigen en slimme oplossingen voor de opslag van energie. U vindt onze energietransitieprojecten in Nederland op onze Nieuwe Energiekaart.

Shell legt de bedrijfsstrategie voor deze transitie uit in het Shell Energy Transition rapport. We verwachten dat onze investeringen in nieuwe energie zullen toenemen. Hoeveel precies is nu nog onbekend; daar maken we op 11 februari 2021 meer over bekend.

Welnu, Shell kan de mix van gebruikte energiedragers en de gevolgen daarvan niet in haar eentje veranderen. De energietransitie vraagt om gezamenlijke actie van de gehele samenleving. Effectief beleid, investeringen in technologische innovatie en verandering in consumentengedrag zullen de energietransitie versnellen.

3. Op welke manier draagt Shell bij aan de Nederlandse energietransitie?

Op 28 juni 2019 werd het Nederlandse Klimaatakkoord gepresenteerd. Shell Nederland ondersteunt dit Klimaatakkoord, dat een breed scala aan maatregelen omvat voor sectoren als gebouwde omgeving, mobiliteit, elektriciteit, industrie en landbouw. Het Klimaatakkoord kan rekenen op de steun van de betrokken partijen en gaat uit van het principe dat het terugdringen van de uitstoot van CO₂ voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn. Meer informatie over de Shell-projecten in Nederland die bijdragen aan die ambitie vindt u op onze Nieuwe Energiekaart.

4. Als je erkent dat je producten bijdragen aan klimaatverandering, hoe beïnvloed je dan het gebruik ervan?

Als een consument kiest voor producten die CO₂-emissies veroorzaken, kan bijvoorbeeld een automobilist ervoor kiezen om CO₂-uitstoot te compenseren, idustriële klanten kunnen er op hun beurt voor kiezen om CO₂ af te vangen en te laten opslaan. De keuze voor een product en hoe (zuinig) ermee om te gaan, ligt bij de consument.

Dat gezegd hebbende wil Shell een rol spelen in de transitie naar een CO₂-arme toekomst. Dat doet Shell door eigen emissies aan te pakken en consumenten te helpen iets te doen aan hun emissies van broeikasgassen. In 2017 was Shell het eerste internationale olie- en gasbedrijf met de ambitie de netto CO₂ voetafdruk (Net Carbon Footprint - NCF), uitgedrukt naar koolstofintensiteit, te reduceren over de hele levenscyclus van haar producten. Dus van winning tot gebruik. Uiteindelijk willen we ook klanten helpen hun uitstoot te verminderen en hen bijvoorbeeld in Nederland opties te bieden als het opladen van elektrische voertuigen en het compenseren van CO₂.

Shell heeft de ambitie om in lijn met de samenleving in 2050, of eerder een energiebedrijf te worden met een uitstoot van netto nul. Een van de manieren hiervoor is de koolstofintensiteit van haar energieproducten ten opzichte van 2016 met 65 procent te verminderen in 2050 en met 30 procent in 2035. Dat doen we in lijn met het streven van de samenleving om de doelen van Parijs te halen.  De huidige bedrijfsplannen van Shell zullen ons nog niet brengen waar we uiteindelijk willen zijn. Dat betekent dat onze bedrijfsplannen mettertijd in lijn met de samenleving moeten veranderen, omdat ook de maatschappij en onze klanten veranderen. Door te veranderen kan Shell erin slagen om in 2050 een energiebedrijf te worden met een netto nul uitstoot.

5. Wat doet Shell aan de uitstoot als gevolg van het gebruik van energieproducten door klanten?

De samenleving zal in de te voorziene toekomst nog energieproducten nodig hebben die emissies veroorzaken. Dit blijkt uit onder meer de scenario’s van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Shell zal dergelijke energieproducten dan ook blijven verkopen. Maar dat betekent niet dat Shell geen business met een uitstoot van netto nul kan zijn. Shell werkt samen met haar klanten aan het verminderen van de uitstoot die wordt geproduceerd wanneer deze klanten de brandstoffen gebruiken die ze bij Shell kopen. Dit betekent samenwerken met brede coalities van bedrijven, overheden en andere partijen, sector voor sector, om koolstofarme trajecten voor elke sector te identificeren en mogelijk te maken.

Naarmate we dichter bij 2050 komen, zullen we steeds intensiever samenwerken met klanten die nog steeds emissies hebben die ze nog niet volledig hebben verminderd en/of gecompenseerd. Dit verminderen of compenseren kan door middel van acties die klanten zelf ondernemen, of Shell kan helpen om een manier te vinden om deze emissies namens de klanten te beperken.

Intussen proberen we in Nederland samen met onze partners voorop te lopen in de energietransitie door te investeren in onder andere waterstof, wind- en zonne-energie, biobrandstoffen en elektrificatie. 

6. Waarom blijft Shell investeren in olie- en gasproductie?

De wereldwijde vraag naar energie zal de komende jaren naar verwachting toenemen door een groeiende bevolking en toenemende welvaart. Om de levenskwaliteit van alle mensen te behouden en te verbeteren, moet de overgang naar een koolstofarme toekomst gepaard blijven gaan met toegang tot energie. Ondanks de terugval door Covid-19 verwacht het Internationaal Energie Agentschap (IEA) die groei van energiebehoefte ook nog in het meest recente rapport. Zij stelt vast dat investeringen in energiebronnen nog steeds nodig zijn.

Veel meer dan nu zullen we gebruik moeten maken van elektriciteit, opgewekt uit hernieuwbare energie. Dat betekent meer wind- en zonne-energie. Maar ook al groeit de beschikbaarheid van duurzame energie snel, het zal niet eenvoudig, snel of goedkoop zijn te realiseren. Naast nieuwe energiebronnen, aangevuld met CO₂-opslag en CO₂-compensatie, zal er een rol blijven voor olie en gas om aan de voortdurende vraag naar energie te voldoen.

7. Waarom heeft Shell niet eerder gewaarschuwd voor de risico's van klimaatverandering?

Klimaatverandering en de oorzaken plus gevolgen zijn al decennia onderwerp van publiek debat. Onze kennis over klimaatverandering was en is niet uniek. Er is uitgebreid over gerapporteerd in media en er is in het publieke discours over gediscussieerd door allerhande (internationale) groeperingen, wetenschappers, politici, milieu-activisten en nationale overheden.  Shells houding ten aanzien van klimaatverandering wordt al bijna dertig jaar lang gedocumenteerd in publicaties als het Jaarrapport en het Duurzaamheidsrapport.

8. Maakt Shell gebruik van brancheorganisaties om te lobbyen tegen klimaatbeleid?

Shell is al langere tijd voorstander van een gezond overheidsbeleid om CO₂ aan te pakken, zoals het EU-emissiehandelssysteem. We blijven de regelgeving steunen om dit aan te pakken, zoals directe regulering van methaanemissies in de VS en voorstellen voor netto nul uitstoot in Europa in 2050. We erkennen dat het belangrijk is om onze invloed op brancheorganisaties op constructieve wijze aan te wenden, in overeenstemming met onze steun voor de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. In onze aanpak willen we mogelijkheden zoeken om meningen van binnenuit te beïnvloeden en bezorgdheid te uiten als er essentiële verschillen zijn. In het geval van fundamentele scheefloop zullen we beoordelen of het beter is om ons terug te trekken.

We zetten ons ook in voor transparantie over deze kwestie, en waren dan ook een van de eerste grote olie- en gasbedrijven die onze standpunten openbaar deelden via ons Industry Associations Report.

English translation

What are you doing? Eight questions on Shell and climate change.

1. How does the Paris Agreement apply to this case and does Shell comply with Paris?

The goal of the Paris Agreement is to keep the increase in global average temperature to well-below 2°C compared to pre-industrial levels. In tackling climate change, the emphasis is on limiting the global temperature rise to 1.5° Celsius. Shell supports that ambition.

Shell therefore wants to play its part and contribute to the global effort to tackle climate change. As a company, not a state, Shell is not a party to the Paris Agreement. But we are working actively with national governments to help drive energy systems transition. For example, in the Netherlands, Shell is working with policymakers and industry representatives to help the Dutch Government meet its target of reducing GHG emissions by 80-95% by 2050. As the first industrial party in the Netherlands Shell Nederland announced its support for the Dutch Climate Accord.

2. What is Shell doing to address climate change?

The energy system needs to go through a transition to limit climate change. As society moves towards a low-carbon future, we’re committed to playing our part, by addressing our own emissions and helping customers to reduce theirs. Shell companies globally have already invested billions of dollars in a range of low-carbon technologies, from biofuels, hydrogen and wind power, to electric vehicle charging and smart energy storage solutions. You can find our energy transition projects in the Netherlands on our New Energies map.

The Shell Energy Transition report explains how we are driving our business strategy in the context of this transition. We expect our investments in renewable energy to increase. How much exactly is still unknown; we will announce more about this on 11 February 2021.

Having said this, the actions of the Shell group of companies alone cannot change the global energy mix or its impact. Energy transition requires collaborative action from society as a whole. What will really accelerate change is effective policy, investment in technology innovation and deployment, and changing customer behaviour.

3. What are you doing to contribute to the energy transition in NL?

On 28 June 2019 the Dutch Climate Accord (Klimaatakkoord) was presented. The Climate Accord is supported by Shell Nederland BV and contains a broad package of measures for sectors such as buildings, mobility, electricity, industry and agriculture. It has the active support of as many contributing parties as possible and is based on the principle that reducing carbon emissions must be feasible and affordable for everyone. You can find out more about our projects which are contributing to this ambition on our New Energies map.

4. If you recognise your products contribute to climate change, how are you influencing the way they are used?

We can’t control demand for our products or how customers use them. For example, energy efficiency can vary; some industrial customers may choose to implement carbon capture and storage; a leisure motorist may choose to offset the emissions from their fuel purchase.

But, as society moves towards a low-carbon future, we are committed to playing our part by addressing our own emissions and helping customers to reduce theirs. In 2017, Shell was the first international oil and gas company to set the ambition to reduce the Net Carbon Footprint (NCF), expressed as a measure of carbon intensity, taking into account their full life-cycle emissions.

We aim to be a net zero emissions energy business by 2050, keeping in pace with society. One way will be by reducing the average carbon intensity of each unit of energy we sell by 30% by 2035 and by 65% by 2050, compared with 2016. Shell’s business plans today will not get us to where we want to be. So, in step with society, our business is changing.

5. What does Shell do with the emissions from customers using Shell’s energy products?

Scenarios like those of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) show that in the future, society will need energy products that cause emissions. Shell will therefore continue to sell such energy products. But that doesn't mean Shell can't be a net zero emissions business. Shell is working with its customers to address the emissions produced when these customers use the fuels they buy from Shell. This means working with broad coalitions of companies, governments and other parties, sector by sector, to identify and enable low-carbon pathways for each sector.

As we get closer to 2050, we will work ever more intensely with customers who still have emissions they have not fully mitigated. The answer may be through actions they take themselves, or Shell may agree to find a way to mitigate those emissions on the customers’ behalf.

In the meantime, we in the Netherlands, together with our partners, are trying to be at the forefront of the energy transition by investing amongst other in hydrogen, biofuels and electrification.

6. Why are you continuing to invest in oil and gas production?

Overall global energy demand is expected to increase in the coming years, driven by a growing population and increased development. Despite the decline in demand caused by Covid-19, the International Energy Agency (IEA) still expects growth in energy demand in its most recent report. It notes that investment in energy sources is still lagging significantly behind expected demand.

To sustain and improve quality of life for everyone on the planet, the transition to a low-carbon energy future must go hand-in-hand with extending the economic and social benefits of energy access. Far more of how we live, work and play will need to be powered by low-carbon electricity, which means a lot more wind and solar producing power. But while renewable energies are growing fast, it will not be quick, cheap or easy to electrify everything.

The transition to low-carbon energy will require major changes to industrial, commercial and residential infrastructure. This will require continuing, changing roles for oil and gas – alongside new energies, and complementary approaches like carbon capture and storage and nature-based solutions. To meet ongoing demand requires continued investment

7. Why didn’t you warn people about the risks of climate change earlier?

Issues related to climate change and its potential causes and consequences have been a matter of public discourse for decades. Shell did not have unique knowledge on this topic. It was widely reported in the media, and discussed publicly by all kinds of groups, scientists, politicians, environmentalists, national governments and international groups.  The Shell group’s own position on climate change has been publicly documented for nearly three decades through publications such as our Annual Report and Sustainability Report.

8. Does Shell use trade associations to lobby against climate policy?

Shell has long advocated for sound governmental policies to address CO₂, such as the EU Emissions Trading System. We continue to support regulation to address this, for example for direct regulation of methane emissions in the US, and proposals for net zero emissions in Europe by 2050. We recognise the importance of using our influence with industry associations in a constructive way, and consistent with our support for the goals of the Paris Agreement. Our approach is to try to find opportunities to influence views from within and voice concern where there are core differences. In cases of material misalignment, we will evaluate whether to walk away.

We are also committed to transparency on this issue, which is why we were one of the first major oil and gas companies to share our positions publicly through our Industry Associations Report.

Meer Shell

Dossier: Klimaatzaak

Over één ding zijn we het allemaal eens: de wereld heeft een schoner energiesysteem nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Over de wijze waarop de wereld dit moet doen, lopen de meningen uiteen. Lees in het Klimaatdossier hoe Shell werkt aan de energietransitie en wat Shell vindt van de aangespannen Klimaatzaak.

Onze visie: vijftien keer Shell over het klimaat

Onze bestuurders over klimaatverandering: vijftien citaten uit vijftien speeches. 

De nieuwe energiekaart

Op weg naar schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt doet? Bekijk onze stappen in de Nederlands energietransitie.