Marjan van Loon Ed Nijpels

Klimaatverandering tegengaan is een veel te grote opgave voor één land of één continent, laat staan voor één bedrijf. De energietransitie is een uitdaging voor de hele wereld. Als de wereld het doel van het Klimaatakkoord van Parijs wil halen, zijn gezamenlijke actie, technologische ontwikkeling en investeringen nodig. Dit alles gesteund door beleid van regeringen.

In deze samenwerking tussen landen, samenlevingen en bedrijven zijn wij vastbesloten om onze bijdrage te leveren door onze uitstoot terug te dringen en onze klanten te helpen om hun uitstoot te verminderen. We hebben miljarden dollars geïnvesteerd in koolstofarme energie en werken samen met onze klanten, in sectoren van luchtvaart en scheepvaart tot zware industrie en technologie, om de vraag naar deze producten te vergroten en onze activiteiten in nieuwe energie sneller op te schalen.

In de afgelopen jaren en maanden, hebben we flinke stappen gezet om onze transitie naar een energiebedrijf met netto nul uitstoot te versnellen. Daarbij werken we samen met leveranciers, klanten en andere partners om ook hun emissies te verminderen. Om de oplossingen te vinden waar de wereld om vraagt, blijven we in gesprek met NGO's, partners in de industrie, overheden, de kennis- en onderzoekssector, aandeelhouders en de bredere samenleving. In Nederland bijvoorbeeld, droeg dit bij aan de totstandkoming van het nationaal Klimaatakkoord.

Meer informatie over onze klimaatdoelen is te vinden in het artikel Wat Shell doet om uitstoot tegen te gaan. 

In onze in 2019 gepubliceerde conclusie van antwoord en in de rechtszaal reageerden we in detail op de punten van Milieudefensie c.s.

Lees Shells openingswoord in deze zaak.

Lees Shells pleidooi over toepasselijk recht in deze zaak. 

Lees Shells pleidooi over ontvankelijkheid in deze zaak.

Lees Shells pleidooi over feiten en vragen in de rechtbank

Lees Shells pleidooi over wetenschap in deze zaak.

Lees Shells pleidooi over rechtsvormende taak rechter in deze zaak.

Lees Shells pleidooi over toepasselijk recht (deel II) in deze zaak.

Lees Shells pleidooi over inhoudelijk beoordeling vorderingen in deze zaak.

Lees Shells pleidooi over het petitum in deze zaak.

Lees de uitspraak in deze zaak

Lees de reactie van Shell op de uitspraak

English translation

How Shell feels about the climate case

The energy transition is a challenge for the entire world. We don’t believe lawsuits like this will result in changes that help to address climate change. But we do agree that urgent action is needed on climate change.

This is why we are changing to become a net zero emissions energy company by 2050, in step with society. Tackling climate change is far too big a challenge for one country or even one continent to solve, let alone one company. So, for the world to succeed and meet the goals of the Paris Agreement will require collaborative action, technology development and investment – all supported by clear government policies.

In this collaboration between countries, communities and companies, we are committed to playing our part by reducing our emissions and helping our customers to reduce theirs. Having already invested billions of dollars in low-carbon energy, we are partnering with our customers, in sectors from aviation and shipping to heavy industry and technology, to grow demand for these products and scale up our new energy businesses even more quickly.  

In recent years, and even the last few months, we have taken significant steps to accelerate the transition of our business to net-zero emissions, which includes working with our suppliers, customers and other partners in reducing their emissions. To find the solutions the world needs, we continue to engage in dialogue with NGOs, industry partners, governments, academia, shareholders and wider society. In the Netherlands for example this contributed to a national climate accord.

More information on our climate target can be found in our Frequently Asked Questions section.

In our Statement of Defence and in court, we responded to MIlieudefensie et al.'s points in detail. Read the complete Shell Statement of Defense as published in 2019. (English)

Read Shell's introduction.

Read Shell’s plea on applicable law.

Read Shell's plea on admissability.

Read Shell’s plea on facts and questions from the court.

Read Shell's plea on science.

Read Shell’s plea on the court's role.

Read Shell's plea on applicable law (Part II)

Read Shell's plea on relief sought.

Read Shell's plea on substantive assessment of claims.

Read the verdict in this case.

Read Shells response to the verdict.

 

Meer Shell

Shell en de klimaatzaak

Op 22 maart hebben we ons hoger beroep ingediend tegen de uitspraak in de klimaatzaak door de rechtbank Den Haag. Lees in ons dossier over de zaak waarom we in beroep gaan, hoe we werken aan een toekomst met schonere energie en wat we doen én gaan doen voor de Nederlandse energietransitie. 

Wat doet Shell? Acht vragen over Shell en klimaatverandering

Het doel van het Klimaatakkoord van Parijs is om de wereldwijde temperatuurstijging gemiddeld ‘ruim onder’ de 2° C te houden ten opzichte van pre-industriële niveaus. Bij de aanpak van die klimaatverandering ligt de nadruk op het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5° Celsius.

Onze visie: vijftien keer Shell over het klimaat

Onze bestuurders over klimaatverandering: vijftien citaten uit vijftien speeches.