Marjan van Loon spreekt namens Shell Nederland bij Ed Nijpels steun uit aan Nederlands Klimaatakkoord
Marjan van Loon spreekt namens Shell Nederland bij Ed Nijpels steun uit aan Nederlands Klimaatakkoord

Milieudefensie c.s. zien Shell (en fossiele brandstoffen in het algemeen) gemakshalve als het belangrijkste obstakel om de wereldwijde klimaatambities te realiseren. In een poging om dit te onderbouwen presenteren ze de feitelijke basis voor hun claims in algemene, ronkende statements, waarvan vele niet onderbouwd of onjuist zijn en overtrokken conclusies bevatten. Een voorbeeld: Milieudefensie c.s. stelt dat het Akkoord van Parijs direct bindend is voor Shell en beschuldigt Shell ervan dat het unieke, speciale kennis had over CO₂-gerelateerde klimaatverandering. Het een noch het ander is waar.

In ons verweer vindt u reacties op deze punten. We leggen uit dat om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs (van toepassing op staten, niet private partijen) te halen, overheden doelen moeten stellen. En dat ze op hun land toegesneden beleid moeten formuleren om de energietransitie in goede banen te leiden. Beleid dus dat verandering van gedrag door zowel consument als industrie stimuleert. Dit is iets heel anders dan particuliere partijen die gerechtelijke procedures willen gebruiken om de wet op te rekken tot buiten de voorgeschreven grenzen.

De wereld heeft vanzelfsprekend een schoner energiesysteem nodig om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te verwezenlijken en klimaatverandering aan te pakken. En hoewel staten de overstap naar een schoner energiesysteem leiden, hebben bedrijven als Shell en NGO's zoals Milieudefensie een rol. Overheden creëren regels en kaders die mensen in de richting wijzen van een koolstofarme toekomst, NGO’s op hun beurt creëren bewustwording en zorgen ervoor dat de maatschappij haar doelen in zicht houdt. Bedrijven als Shell tot slot bieden opties die mensen in staat stellen om te kiezen voor schonere energie.

Precies om die reden heeft Shell een voor de industrie toonaangevende ambitie neergezet. Dit alles in lijn met het pad dat de maatschappij bewandelt richting de doelstellingen van Parijs. 

De wereld heeft voor deze transitie naar een schoner energiesysteem geen tijd te verliezen. Daarom gelooft Shell dat we beter kunnen samenwerken dan elkaar onterechte en (juridisch) ongefundeerde vorderingen op te leggen.

Lees Shells volledige juridische uiteenzetting in de in 2019 gepubliceerde Inleiding tot de conclusie van antwoord en de conclusie van antwoord.

Lees Shells openingswoord in deze zaak. (English)

Lees Shells pleidooi over toepasselijk recht in deze zaak. (English)

Lees Shells pleidooi over ontvankelijkheid in deze zaak. (English)

Lees Shells pleidooi over feiten en vragen in de rechtbank (English)

Lees Shells pleidooi over wetenschap in deze zaak. (English)

Lees Shells pleidooi over rechtsvormende taak rechter in deze zaak. (English)

Lees Shells pleidooi over toepasselijk recht (deel II) in deze zaak. (English)

Lees Shells pleidooi over inhoudelijk beoordeling vorderingen in deze zaak. (English)

Lees Shells pleidooi over het petitum in deze zaak. (English)

English translation

How Shell feels about the climate case

Milieudefensie and Shell agree the world needs a cleaner energy system to achieve the goals of the Paris Climate Agreement and tackle climate change. We disagree, however, about how to achieve this result. Milieudefensie and several other organisations have summoned us to court to force their approach on Shell. We believe the claims in this summons are inappropriate and legally without foundation.

Milieudefensie et al. simplistically identify Royal Dutch Shell (and fossil fuel products more generally) as the primary obstacle to achieving global climate ambitions. In an attempt to substantiate this position, they present the factual basis for their claims in broad and sweeping statements, many of which are unsubstantiated or wrong, with over-reaching conclusions. For example, they assert that the Paris Agreement is directly binding on RDS, and they allege that Shell had unique or special knowledge about CO₂-related climate change.  These allegations are not true.

In our Statement of Defence, we respond to these points and explain that in order to reach the goals of the Paris Climate Agreement (which applies to states, not private actors), governments must set targets and proper energy transition policy as they deem appropriate for their countries (which will drive change in consumer and industry behavior) as opposed to private parties seeking to use court proceedings to extend the law beyond its prescribed limits.

The world does need a cleaner energy system to achieve the goals of the Paris Climate Agreement and tackle climate change. And even though states lead the transition to a cleaner energy system, companies like Shell and NGOs like Milieudefensie also have a role to play. Governments create rules and frameworks that point people in the direction of lower-carbon energy, NGO’s raise awareness and make sure society keeps its goals in sight and companies like Shell provide options which allow people to choose cleaner energy.

This is why Shell has set an industry-leading ambition in step with society’s drive to meet the goals of the Paris Agreement.

The complete Shell Statement of Defense as published in 2019: Statement of Defense introduction in English and Statement of Defense in English

 

Meer Shell

Dossier: Klimaatzaak

Over één ding zijn we het allemaal eens: de wereld heeft een schoner energiesysteem nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Over de wijze waarop de wereld dit moet doen, lopen de meningen uiteen. Lees in het Klimaatdossier hoe Shell werkt aan de energietransitie en wat Shell vindt van de aangespannen Klimaatzaak.

Wat doet Shell? Acht vragen over Shell en klimaatverandering

Het doel van het Klimaatakkoord van Parijs is om de wereldwijde temperatuurstijging gemiddeld ‘ruim onder’ de 2° C te houden ten opzichte van pre-industriële niveaus. Bij de aanpak van die klimaatverandering ligt de nadruk op het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5° Celsius.

Onze visie: vijftien keer Shell over het klimaat

Onze bestuurders over klimaatverandering: vijftien citaten uit vijftien speeches.