1. Waarom investeert Shell in nieuwe olie- en gasvelden?

Vooropgesteld, de wereld heeft de komende jaren nog fossiele energie nodig. Er is simpelweg nog te weinig hernieuwbare energie beschikbaar om in de energiebehoefte van de wereldbevolking te kunnen voorzien. Het is zelfs zo dat op dit moment bijna een miljard mensen nog helemaal geen permanente toegang hebben tot elektriciteit. En ook zij hebben recht op energie. Daarbij komt dat de wereldbevolking de komende jaren nog verder groeit, net als de vraag naar energie. Shell investeert daarom in meer en schonere energie. Tegelijkertijd streven we naar minder CO2 in de atmosfeer onder andere door bomen te planten die CO2 opnemen en door CO2 onder de grond op te slaan. De opbrengsten uit olie en gas kunnen we weer inzetten voor projecten in nieuwe energie. Jaarlijks wil Shell 1 tot 2 miljard dollar in New Energies investeren.

2. Wat als de olie- en gasproductie vandaag zou worden stopgezet?

Het aandeel hernieuwbare energie in de wereld is nog geen 2% van de totale energievoorziening, in 2017 gemeten. Olie en gas zorgen voor meer dan 50% van de energie in de wereld. Wanneer de wereld daar vandaag mee stopt, valt dus opeens meer dan de helft van de energie die we nodig hebben weg. De wereld heeft dan een groot energietekort. Een groot deel van de wereldbevolking heeft geen toegang meer tot energie en valt terug in welvaart. Met het oog op de toekomst is het evenmin een reële optie: de komende jaren gaat de vraag naar energie, en dus ook fossiele energie, nog stijgen.

3. Zijn olie en gas slecht voor de maatschappij?

Sinds de industriële revolutie hebben fossiele brandstoffen gezorgd voor welvaartsgroei in de wereld. Eerst via kolen, later met olie en gas. Bijna alle welvaart en welzijn in de wereld zou niet mogelijk zijn geweest zonder olie en gas. Een mens heeft nu eenmaal een minimale hoeveelheid energie nodig om een welvaartssprong te maken. Shell heeft altijd bijgedragen aan de beschikbaarheid van die energie, doet dat nog steeds en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Dat neemt niet weg dat de komende jaren de uitstoot van CO2 drastisch naar beneden moet om klimaatverandering tegen te gaan. Het is onze taak onze klanten de energie te leveren die ze nodig hebben. En dat aanbod wordt steeds schoner, in gelijke tred met de vooruitgang in de samenleving. De afgelopen jaren investeerden we dan ook in een scala aan CO2-arme technologieën, variërend van biobrandstoffen en CO2-opslag tot waterstof en windenergie.

4. In het rapport ‘Oil, gas and the climate’ staat dat nieuwe olie- en gasprojecten zouden leiden tot een uitstoot van 148 gigaton CO2. Klopt dat?

Het rapport gaat in op de totale olie- en gasproductie in de wereld. Voor de gegevens van Shell hebben de onderzoekers cijfers uit 2018 gebruikt. Volgens de laatste prognoses van Shell van 2019 komt de productie van olie en gas tot 2030 lager uit dan de productie waar de onderzoekers in het rapport mee hebben gerekend. Dit laat onverlet dat Shell voor de komende jaren inderdaad uitgaat van een groei in de productie van olie en gas. Shell verwacht namelijk dat de vraag naar olie en gas de komende jaren blijft stijgen, door de groei van de wereldbevolking en het stijgende welvaartsniveau in de wereld. Als de maatschappij zich inspant voor de energietransitie kan de vraag naar olie en gas vanaf 2030 afnemen.

Overigens kunnen investeringsplannen van vandaag in de toekomst nog veranderen. Dat heeft te maken met nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij. Wanneer consumenten massaal overstappen op elektrisch rijden bijvoorbeeld. Of wanneer de politiek besluit CO2-uitstoot hoger te gaan beprijzen. Welke stappen er in de energietransitie worden gezet, zijn niet eenduidig en niet in ieder land hetzelfde. Shell wil een actieve rol spelen in de energietransitie. Zo ondersteunt Shell Nederland het Klimaatakkoord en spraken we onze steun uit aan de ambitie van de Europese Unie om netto CO2-neutraal te zijn in 2050.

5. Wat is nodig om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen?

De wereld staat voor een grote uitdaging om de Parijse klimaatdoelstellingen te behalen. Het is technisch mogelijk, verwacht Shell. Om de CO2-uitstoot terug te dringen en klimaatverandering tegen te gaan, moet het energiesysteem de komende vijftig jaar drastisch veranderen. Het aandeel duurzame energie zal moeten stijgen, het aandeel fossiele energie daalt op termijn. Deze transitie vraagt inspanningen van de bedrijven die energie produceren. Het vraagt een verandering in de manier waarop de maatschappij energie gebruikt. Ook een sterke wil van de overheid is essentieel, net als het innovatieve vermogen van de samenleving om met nieuwe oplossingen te komen. De sleutel voor ‘Parijs’ ligt niet bij één partij, maar juist bij de samenwerking tussen al die partijen. Shell wil graag partner zijn in die energietransitie.

Meer Shell

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Maar op steeds meer plekken in Nederland werken we aan schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie. 

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam

Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam (Pernis) heeft de grootste raffinaderij van Europa. Op het bedrijfsterrein staan nog meer olieverwerkende- en chemische fabrieken, maar ook is er een biobrandstoffenfabriek in aanbouw. Daarmee worden duurzame vliegtuigbrandstof en hernieuwbare diesel gemaakt, uit afval als frituurvet en plantenresten.