Hollandse kust noord
Een nieuwe groene keten

Om de hoeveelheid groene stroom te vergroten is Nederland bezig met een inhaalslag, onder andere door op grote schaal windparken op zee te bouwen. Deze aanpak geeft Nederland ook een goede positie om de waterstofhub van Noordwest-Europa te worden, mogelijk gemaakt door de unieke ligging aan de Noordzee voor groene windenergie en het grote bestaande transportnetwerk van gasleidingen.

Nederland heeft zowel groene elektronen als groene moleculen nodig om de energietransitie te laten slagen. Groene waterstof kan een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de industrie, waar nu grote hoeveelheden grijze waterstof worden gebruikt. Het vervangen van deze uit aardgas geproduceerde waterstof door groene waterstof draagt bij aan de verduurzaming van het energiesysteem. Een tweede belangrijke toepassing van de waterstof wordt vrachtvervoer, waar vanwege het hoge gewicht van batterijen de toepassing bij elektrische aandrijving beperkt is.

Hollandse Kust (noord)

Shell Nederland en Eneco nemen met de joint venture CrossWind deel aan de aanbesteding voor Hollandse Kust (noord). Beide bedrijven hebben een lange staat van dienst in het succesvol ontwikkelen, bouwen en exploiteren van offshore windparken. Samen zijn zij met het CrossWind consortium van plan Hollandse Kust (noord) in 2023 in gebruik te nemen. Als Eneco en Shell de vergunning winnen, krijgt het windpark naar verwachting een geïnstalleerd vermogen van in totaal 759 MW en levert het ten minste 3,3 TWh per jaar. Dit is genoeg om meer dan 1 miljoen huishoudens van groene stroom te voorzien. Het windpark komt op ongeveer 18,5 kilometer van de Nederlandse kust bij Egmond aan Zee te staan.

Bij de grootschalige ontwikkeling van wind op zee vormen de schommelingen in windkracht een uitdaging. Daarom zal CrossWind investeren in verschillende innovaties die in toekomstige windparken op grote schaal kunnen worden toegepast om het elektriciteitsnetwerk te ontlasten en de maatschappelijke kosten laag te houden.

“Met CrossWind willen wij ons inzetten voor de realisatie van het eerste offshore windpark met innovaties gericht op systeemintegratie,” aldus Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer van Eneco. “Naast de energie die het windpark op kan wekken, biedt het park volop mogelijkheden om innovatieve technieken (door) te ontwikkelen, die van meerwaarde kunnen zijn in het versnellen van de energietransitie. Met het combineren van de kennis en kunde van Shell en Eneco, kunnen we dit potentieel ten volste benutten. Daarbij levert dit windpark een bijdrage aan de ambitie van Eneco om ieder huishouden en bedrijf in Nederland te helpen met het omschakelen naar een duurzame en schone energievoorziening.”

Groene waterstofhub dankzij waterstoffabriek in Rotterdamse haven

Als het huidige plan doorgaat wordt de waterstoffabriek op de Tweede Maasvlakte gebouwd op het speciale bedrijfsterrein (2 GW ‘conversiepark’) van het Havenbedrijf Rotterdam. Hier zal door middel van elektrolyse groene waterstof worden gemaakt – waarbij water met behulp van groene elektriciteit gesplitst wordt in waterstof en zuurstof. De waterstoffabriek zal een vermogen hebben van rond de 200 MW. Het definitieve investeringsbesluit voor de waterstoffabriek is nog niet genomen.

Shell is van plan om de productie in 2023 te starten om zo’n 50.000-60.000 kg waterstof per dag te maken. Deze groene waterstof wordt in het begin tijdelijk gebruikt in de Shell-raffinaderij in Pernis om de productie van fossiele brandstoffen gedeeltelijk te verduurzamen. Daarmee kan per jaar rond de 20.000 ton grijze waterstof worden vervangen, dat van aardgas wordt gemaakt. De ambitie is om vanaf 2023 voldoende groene waterstof te hebben om de transportsector rechtstreeks te verduurzamen. Zo zouden elke dag ongeveer 2.300 vrachtwagens op groene waterstof kunnen rijden, terwijl de markt voor vrachtwagens op waterstof zich verder ontwikkelt.

“De energietransitie vraagt om lef, durven en doen,” zegt Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland. “Wij zijn trots dat wij samen met onze partner Eneco meedoen aan de tender om Hollandse Kust (noord) te bouwen. Door de koppeling van dit windpark aan onze mogelijke toekomstige waterstoffabriek in de Rotterdamse haven willen we samen met onze ketenpartners en overheden een nieuwe waardeketen – van wind tot waterstof – ontwikkelen en zo een groene waterstofhub creëren. Wij zien dit als de opmaat naar ons onlangs aangekondigde project NortH2. Deze projecten passen goed bij onze aspiraties om meer en schonere energie te leveren aan onze klanten. Thuis, onderweg en op het werk.”

De groene waterstoffabriek die Shell wil realiseren past perfect in de rol die de haven van Rotterdam ook voor zichzelf weggelegd ziet om een publiek waterstofnetwerk in het havengebied aan te leggen. “De aankondiging van Shell versnelt nu onze plannen voor de aanleg van een waterstofleiding voor de Rotterdamse industrie”, aldus Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam. “Met dit soort projecten bouwen we gezamenlijk aan een duurzame haven en industrie. Dat is belangrijk voor de toekomst van de haven en daarmee voor het verdienvermogen van Nederland.”

English translation

Plan for wind energy to power Rotterdam green hydrogen plant

Shell Nederland is working together with partners to create a green hydrogen hub in the port of Rotterdam. Shell aims to produce green hydrogen on the Tweede Maasvlakte using green electricity from wind power. This wind power will preferably come from the Hollandse Kust (noord) offshore wind farm. Through their joint venture CrossWind, Shell and Eneco are participating in the tender for this wind farm. Both companies have issued guarantees to CrossWind for investments in the construction and operation of Hollandse Kust (noord).

The Netherlands is working hard to increase the amount of renewable power generation, for example by building offshore wind parks on a large scale. This approach affords the Netherlands an excellent position to become the hydrogen hub for Northwest-Europe, made possible due to its unique location and offshore wind potential in the North Sea and its extensive transport network of gas pipelines.

The Netherlands will need both green electrons and green molecules in order for the energy transition to succeed. Green hydrogen can play an important role in the decarbonisation of industry, which currently uses large volumes of grey hydrogen. Replacing this hydrogen produced from natural gas with green hydrogen contributes to the decarbonisation of the energy system. A second important use of the hydrogen will be in heavy duty transport, where due to the heavy weight of batteries the application of batteries for electric propulsion is limited.

Hollandse Kust (noord)

Shell and Eneco are participating in the tender for Hollandse Kust (noord) through their joint venture CrossWind. Both companies have a long and successful track record of developing, building and operating offshore wind farms. Together with the CrossWind consortium, they plan to have Hollandse Kust (noord) operational in 2023 with an estimated installed capacity of 759 MW, generating an estimated 3.3 TWh per year. This is sufficient renewable power to supply more than 1 million Dutch households with green electricity. The wind farm will be located approximately 18.5 kilometres off the Dutch coast near the town of Egmond aan Zee.

Together with the large-scale development of offshore wind projects comes the challenge of intermittency in wind generation. That is why CrossWind will invest in various innovations that can be implemented at full-scale in future wind farms to help balance the electricity network and keep societal costs low.

“With CrossWind, we want to work towards the realisation of the first offshore wind farm with innovations with regards to system integration” said Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer at Eneco.” In addition to the energy the wind farm can generate, the park offers many opportunities to (further) develop innovative techniques that can be of added value in accelerating the energy transition. By combining the knowledge and expertise of Shell and Eneco, we can make full use of this potential. Moreover, this wind farm contributes to Eneco's ambition to help every household and company in the Netherlands to switch to a sustainable and clean energy supply.”

Green hydrogen-hub thanks to hydrogen plant in port of Rotterdam

If the current plan will materialise, the hydrogen plant on the Tweede Maasvlakte will be built on a site especially designated by the Port of Rotterdam (2 GW conversion park) with Shell as the launching customer. In this plant, green hydrogen will be produced through electrolysis – a process in which water is split into hydrogen and oxygen using renewable electricity. The hydrogen plant will have a capacity of around 200 MW. The final investment decision for the hydrogen plant has not been taken yet.

Shell intends to start operations by 2023 to produce about 50,000 – 60,000 kg of hydrogen per day. The green hydrogen produced will initially be used at the Shell refinery in Pernis to partially decarbonise the production of fossil fuels. This can replace around 20,000 tonnes of grey hydrogen per year, which is produced from natural gas. It is important that as of 2023 there is enough green hydrogen available, which can be used to decarbonise trucks in the transport sector directly. This way, approximately 2,300 hydrogen trucks per day could run on this volume of green hydrogen as the market for trucks on hydrogen further develops.

“The energy transition calls for guts, boldness, and action,” says Marjan van Loon, President-Director of Shell Nederland. “We are proud that together with our partner Eneco we are participating in the tender to build Hollandse Kust (noord). Through the connection of this wind farm to our possible future green hydrogen plant in the Port of Rotterdam, we want to develop a new value chain together with our partners and governments – from wind to hydrogen – to create a green hydrogen hub. We regard this as a stepping stone for the recently announced NortH2-project. These projects fit well with our aspirations to provide more and cleaner energy to our customers, at home, on the go and at work.”

The green hydrogen plant that Shell wants to realise fits perfectly in the role that the port of Rotterdam envisions for itself to build a public hydrogen network in the port area. “Shell's announcement is now accelerating our plans for the construction of a hydrogen pipeline for the Rotterdam industry,” says Allard Castelein, CEO of the Port of Rotterdam Authority. “With projects like this, we are jointly building a sustainable port and industry. This is important for the future of the port and therefore for the earning power of the Netherlands.”

Meer Shell

Wind

Door het bouwen van windparken op zee, maken we groene stroom voor huizen en bedrijven en investeren we in nieuwe energie voor Nederland. 

Waterstof

Waterstof speelt een sleutelrol bij het slagen van de Nederlandse energietransitie. En dan bij voorkeur groene waterstof, gemaakt met stroom uit wind of zon en zonder uitstoot van CO2

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Maar op steeds meer plekken in Nederland werken we aan schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie.