“We haken aan op de typisch Zeeuwse natuur en het landschap,” zegt Marieke Palm, Shells omgevingsmanager voor zonnepark Koegorspolder. “Met klavers en andere bloemen hopen we bijen en andere bestuivende insecten aan te trekken. Daarmee boekten we op ons zonnepark in Moerdijk al succes, waar al meer bijzondere bijensoorten zijn teruggekeerd in het landschap.”

Het zonnepark krijgt geen eigen aansluiting op het elektriciteitsnet, maar haakt aan op al bestaande netten van Yara Sluiskil en van Windpark Koegorspolder. In totaal zullen 128.304 panelen worden neergezet, maximaal 2,4 meter hoog, op schuin liggende tafels gericht op het zuiden. Gezamenlijk zijn ze goed voor een piekvermogen van circa 71,1 megawatt.

Samen met Shells zonnepark Sas van Gent-Zuid is de Koegorspolder goed voor de helft van de zonne-energiebelofte van de gemeente Terneuzen tot 2030. Glenny Davidse, beleidsmedewerker Duurzaamheid bij de gemeente: “Het is heel belangrijk dat het zonnepark bijdraagt aan het optimaliseren van de bandbreedte op het stroomnet. De opgewekte stroom helpt de industrie zo ook te elektrificeren, een essentiële stap in de energietransitie.”

English translation

Shell builds second solar park in sunniest part of the Netherlands

On 16 May, Shell started the construction of its sixth solar park in the Netherlands and the second in Zeeland, the sunniest province of the country. On two adjacent plots in the Koegorspolder of Terneuzen, solar panels surrounded by nature zones, will be installed to serve for the next 25 years. It is a boost for green electricity to companies and, perhaps somewhat unexpectedly, a helping hand to bee populations.

"We connect solar production to the typical nature and landscape of Zeeland," says Marieke Palm, Shell's location manager for the Koegorspolder. "With clovers and other flowers, we hope to attract bees and other pollinating insects. By adding the right flora, we have already achieved success at our solar park in Moerdijk, where more special bee species have returned to the landscape."

The new solar park in Terneuzen will not have its own connection to the electricity grid, but will connect to existing grids of Yara Sluiskil and the Koegorspolder Wind Farm. A total of 128,304 panels will be placed, up to 2.4 meters high, on angled tables facing south. Combined they will have a peak capacity of approximately 71.1 megawatts.

Together with Shell's solar park Sas van Gent-Zuid, the Koegorspolder accounts for half of the solar power promise of the municipality of Terneuzen until 2030. Glenny Davidse, municipal Sustainability Policy official of the municipality: "It is very important that the solar park contributes to optimizing the bandwidth on the power grid. The generated electricity also helps the industry to electrify, an essential step in the energy transition."

Meer Shell

Zon

Zonnestroom speelt een belangrijke rol in de energievoorziening van vandaag en morgen. Shell heeft in Nedelands zes zonneparken.