Vandaag lieten Amsterdamse kinderen hun fiets checken ter gelegenheid van de Fietscheck-campagne die nu van start is gegaan. Jaarlijks gebeuren er nog te veel ongevallen doordat fietsen niet in orde zijn. Vaak gaat het om defecte verlichting, maar ook om remmen die versleten zijn of een frame dat langzaam scheurt, aldus Veilig Verkeer Nederland. Een gecontroleerde fiets is essentieel om veilig naar school te kunnen fietsen. Daarom konden kinderen en hun ouders hun fiets gratis laten checken op het Shell Station Slingelandtstraat in Amsterdam. De actie is een gezamenlijk initiatief van Shell en Veilig Verkeer Nederland (VVN) en wordt georganiseerd in het kader van de landelijke ‘Wij gaan weer naar school’-campagne. Op 31 augustus zal de actie plaatsvinden in Zoetermeer, Dordrecht, Harderwijk, Maassluis en Amersfoort.

Een lokale fietsenmaker keek de fiets grondig na in een speciaal hiervoor ontwikkelde pitstraat. Waar nodig werden er kleine reparaties uitgevoerd en reflectoren op de fiets aangebracht. “Voor veel kinderen is langzamerhand de vakantie voorbij. Ze gaan weer op de fiets naar school en het wordt weer aanzienlijk drukker op de weg. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Juist daarom organiseren wij nu deze Fietscheck-campagne samen met VVN”, aldus Dick Benschop, President-Directeur Shell Nederland. De meest voorkomende gebreken aan de fiets waren: slijtage aan de buitenband, te lage bandenspanning, een niet werkende fietsbel en slecht afgestelde remmen.

“Kinderen zijn kwetsbare verkeersdeelnemers en in een drukke stad als Amsterdam zijn zij dat nog meer. Daarom ondernemen wij vanuit de gemeente diverse initiatieven om hun verkeersveiligheid te vergroten. Zo rijden kinderen in groep 8 al de route naar hun nieuwe middelbare school en hebben 225 basisscholen in Amsterdam dit jaar deelgenomen aan het praktisch verkeersexamen,” aldus Eric Wiebes, wethouder Verkeer van de gemeente Amsterdam. “Deze campagne laat zien hoe het bedrijfsleven haar bijdrage kan leveren aan het vergroten van verkeersveiligheid. Uiteraard juichen we dat van harte toe.”

Het idee achter deze landelijke actie is om zowel ouders als kinderen bewust te maken van het belang van een veilig bevonden fiets. Naast de fietscheck werd de kennis van de ouders en kinderen met betrekking tot de geldende verkeersregels getest met behulp van een quiz. “Het belang van een gecontroleerde fiets wordt vaak vergeten. De focus ligt doorgaans op kennis van de verkeersregels en fietsvaardigheid, maar juist al deze elementen samen zijn belangrijk om veilig met de fiets aan het verkeer te kunnen deelnemen”, aldus Rob Stomphorst, woordvoerder VVN. “Door de timing sluit deze actie prachtig aan op onze landelijke ‘De scholen zijn weer begonnen’-campagne die aanstaande dinsdag start.”

5 tips om de verkeersveiligheid van uw kind te vergroten

 1. Zorg altijd voor een veilige fiets

  Werken de remmen goed en doet de verlichting het nog? Check de fiets aan de hand van de Checklist fietscontrole op de website van VVN.

 2. Kies een veilige fietsroute naar school

  Zorg ervoor dat de veiligste fietsroute de vaste route wordt. Het is niet vanzelfsprekend dat dit ook de kortste route is.

 3. Oefen de fietsroute vooraf met je kind

  Op zoek naar een rustig moment? Fiets de route dan eerst op een zondag. Over het algemeen is het dan minder druk op de weg.

 4. Zorg ervoor dat bagage veilig vervoerd kan worden

  Dat wil zeggen in een rugzak of in een fietstas achterop.

 5. Fiets nooit met drie of meer naast elkaar

  Ook al is het nog zo gezellig, dit levert onnodige gevaren op.

Shell Mediacontacten

070 377 8750

Definities en Disclaimer

Reserves: De term “reserves” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, betekent bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”).

“Resources”: De term “resources” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede hoeveelheden olie en gas die nog niet als bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) gelden. Het gebruik van de term “resources” is in overeenstemming met de definities 2P en 2C van de Society of Petroleum Engineers.

Op autonome basis: De term “op autonome basis” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”), exclusief wijzigingen als gevolg van acquisities, afstotingen en het effect van gemiddelde prijzen over het jaar.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt, zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell Groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 23% in Woodside Petroleum Ltd.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell Groep aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2012 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Ook deze factoren zijn een uitdrukkelijke kwalificering van alle op de toekomst gerichte mededelingen en dienen door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 17 augustus 2013. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell Groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Shell kan in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.