ROTTERDAM, 13 februari 2013 – Rijden van Rotterdam naar Moskou op 1 liter brandstof lijkt een onmogelijke taak, maar studenten bewijzen het tegendeel. Deze lente strijden 17 Nederlandse teams onderling tegen meer dan 200 studententeams uit 24 landen met hun eigengebouwde voertuig om zo ver mogelijk te rijden op zo min mogelijk brandstof. Van 15 tot en met 19 mei zullen zuinigheidsrecords gebroken worden met conventionele brandstoffen als benzine, diesel, ethanol en GTL, en met alternatieve aandrijvingen als waterstof en elektriciteit. Na een jaar hard werken tonen de studenten tijdens deze dagen hun laatste innovaties op het gebied van mobiliteit aan zo’n 40.000 enthousiaste bezoekers. Vandaag werd in het stadhuis in Rotterdam het startschot gegeven voor de 29e editie van Shell Eco-marathon Europa.

Tijdens de presentatie van de plannen vandaag, presenteerde twee Nederlandse teams samen met de Rijksdienst voor Wegverkeer het plan om een officieel Nederlands kenteken te verkrijgen voor hun auto. “Het is bijzonder om te zien dat twee Nederlandse teams een kentekenaanvraag hebben lopen om de openbare weg op te kunnen. Het feit dat er straks wellicht Shell Eco-marathon auto’s deelnemen aan het dagelijks verkeer, laat zien dat deze studenten bezig zijn met de techniek van de toekomst en hedendaagse toepasbaarheid. We zijn zeer vereerd dat Rotterdam ook dit jaar weer een podium wil bieden voor deze studenten,” aldus Dick Benschop, president-directeur van Shell Nederland.

Rotterdam heropent haar stadspoorten

De introductie van een stratencircuit in Rotterdam vorig jaar demonstreert hoe nieuwe technologie kan werken in het hart van steden en het biedt een breed publiek de mogelijkheid om de innovaties van deze Europese studenten van dichtbij te zien. Het stratencircuit biedt nieuwe uitdagingen; met maar liefst vijf bochten van 90° moeten studenten nu meer dan ooit een beroep doen op hun rijvaardigheden, want de mate van remmen, versnellen en het nemen van bochten hebben tot 50% invloed op de resultaten.

Alexandra van Huffelen, wethouder van de gemeente Rotterdam: “Ik ben zeer trots dat Rotterdam weer het podium is voor een toonaangevend evenement als de Shell Eco-marathon. Het past goed bij een stad die zich sterk maakt voor duurzaam vervoer dat moet bijdragen aan een betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast en halvering van de CO2-uitstoot. Ook dit jaar ben ik benieuwd wat de Europese talenten ons laten zien aan mogelijkheden voor een duurzame toekomst.”

Nieuw dit jaar is de samenvoeging van de categorieën zonne-energie en elektriciteit. Deze wijziging weerspiegelt de trend in de mobiliteitssector en biedt een grotere uitdaging in de elektrische klasse.

Een vijfdaags evenement: wat is er te zien?

Shell Eco-marathon biedt naast de studentencompetitie een breed aanbod aan interactieve attracties en activiteiten voor jong en oud in het Shell Energy Lab. Een plek waar energie het middelpunt is en waar men de wereld van morgen kan beleven.

Daarnaast komt een mix van 500 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap op 15 mei samen op het internationale Powering Progress Together forum. Samen onderzoeken zij hoe nieuwe samenwerkingsverbanden en systeemdenken kunnen helpen in de ontwikkeling van de veerkracht van een stad, economie of ecosysteem.

Dit zodat systemen zich kunnen aanpassen, en daar waar mogelijk zelfs groeien, in een wereld onder spanning. Centraal staat de vraag in hoeverre een systeem ecologische, sociale en economische veranderingen moet kunnen ondervangen nu meer spanningen ontstaan door een toenemende druk op onze energie-, water- en voedselbronnen en acute gebeurtenissen, zoals droogte of overstromingen.

Shell Mediacontacten

Telefoon: 070 – 377 87 50

Disclaimer

Dit persbericht is geen aanbieding om effecten te verkopen en dient niet te worden beschouwd als aanbieding om effecten te verkopen. Er zijn risico’s verbonden aan een investering in onze gewone aandelen. Derhalve kan een investeerder geld verliezen op zijn of haar investering in onze gewone aandelen of ADS.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt zijn afzonderlijke entiteiten. In dit document worden de benamingen “Shell”, “Shell groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit document verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit document worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 24% in Woodside Petroleum Inc.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit document bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell-Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell-Groep aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell-Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit Overzicht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in deze presentatie opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2011 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/ investor en www.sec.gov). Deze factoren dienen eveneens door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit document, 13 februari 2013. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell-groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit document opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid. Shell kan in dit document bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.