Wereldwijd gebruiken bijna 3 miljard mensen nog steeds vaste brandstoffen zoals hout en houtskool om voedsel te koken en hun huis te verwarmen. De dagelijkse blootstelling aan rook uit open vuur en primitieve fornuizen draagt bij aan de voortijdige dood van naar schatting vier miljoen mensen per jaar, waarbij de gevolgen het ernstigst zijn voor vrouwen en kinderen. Bovendien kunnen miljoenen vrouwen en kinderen geen inkomen verdienen of lessen volgen in de tijd die ze nodig hebben om hout en andere brandstoffen te zoeken, terwijl inefficiënte fornuizen voor hogere emissies van broeikasgassen en elementair koolstof, of roet, naar de atmosfeer zorgen.

Bevordering van het gebruik van speciaal ontworpen schone fornuizen die brandstofgebruik, kooktijd en emissies sterk kunnen verminderen, wordt internationaal als een oplossing gezien.

“Bijna de helft van de wereldbevolking heeft geen toegang tot veilige, betrouwbare en betaalbare moderne energie,” zegt Hugh Mitchell, Chief Human Resources and Corporate Officer, Royal Dutch Shell plc. “Samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheid en de samenleving is essentieel om een dergelijke grootschalige uitdaging aan te pakken.

“De Global Alliance for Clean Cookstoves is een krachtig voorbeeld van hoe sector overstijgende samenwerking de ontwikkelingslanden aan moderne energieoplossingen kan helpen. Shell zet zijn steun aan de Alliance graag voort om de brede invoering van schonere en efficiëntere fornuizen en brandstoffen te bevorderen.”

De Alliance is een publiek-privaat samenwerkingsverband dat in 2010 is opgericht door de United Nations Foundation. Shell sloot zich aan als founding partner om een positieve bijdrage te leveren aan het oplossen van een wereldwijd energieprobleem.

De Alliance wil bereiken dat in 2020 100 miljoen huishoudens zijn overgeschakeld op schone en efficiënte fornuizen en brandstoffen. Dit moet worden gerealiseerd door de marktbarrières voor productie, inzet en gebruik van schone fornuizen in ontwikkelingslanden weg te nemen. 

De vandaag door Shell aangekondigde donatie van $ 6 miljoen wordt gefaseerd beschikbaar gesteld en brengt de totale donatie van Shell aan de Alliance in de periode 2011-2016 op $ 12 miljoen.

“Vanaf het allereerste begin is Shell een enorm effectieve en betrokken partner geweest bij de inspanningen van de Alliance om ondernemers te steunen en het bewustzijn omtrent dit weinig bekende probleem te verhogen,” stelt Radha Muthiah, directeur van de Global Alliance for Clean Cookstoves. “De hernieuwde commitment van Shell, in combinatie met zijn veelzijdige expertise en mondiale reikwijdte, zal de Alliance in staat stellen de op de ontwikkeling van binnenlandse markten gerichte activiteiten te intensiveren en helpt ons bij het bevorderen van de grootschalige introductie van schone fornuizen en brandstoffen.”

Shell streeft naar een maximale impact van zijn bijdrage en heeft zich tot nu toe gericht op de ontwikkeling van wereldwijde standaarden, regionale testcentra en een toolkit waarmee de markt voor fornuizen kan worden beoordeeld. Door Shell gefinancierde marktbeoordelingen zijn uitgevoerd in Indonesië, Nigeria, Zuid-Afrika en Timor Leste en vinden momenteel nog plaats in China. Daarnaast heeft Shell in 2012 meegewerkt aan de lancering van het “Spark Fund”, dat subsidies verleent aan ondernemingen die de fornuissector om kunnen vormen.

Shell’s steun bouwt voort op het werk van de Shell Foundation, een onafhankelijke liefdadigheidsinstelling. Shell Foundation is al meer dan 10 jaar actief betrokken bij de ontwikkeling van schone fornuizen als een manier om grootschalige verbeteringen op sociaal en milieugebied te realiseren. Daarbij wordt binnen de gehele waardeketen gewerkt aan het elimineren van marktbarrières, zoals te hoge prijzen, aan het stimuleren van de marktvraag en aan de introductie van duurzame manieren om fornuizen te leveren aan huishoudens in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Daarmee zijn meer dan vier miljoen mensen geholpen. De inspanningen van de Shell Foundation om netwerken van praktijkmensen op te zetten leidden in 2010 tot de oprichting van de Global Alliance for Clean Cookstoves samen met de UN Foundation.

Shell Mediacontacten

Telefoon: 070 377 8750

Disclaimer

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 23% in Woodside Petroleum Inc.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Royal Dutch Shell. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Royal Dutch Shell aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “verwachten”, “geloven”, “zouden kunnen”, “kunnen”, “menen”, “schatten”, “doelen”, “ten doel stellen”, “bedoelen”, “beogen”, “zouden moeten”, ”doelstellingen”,  “vooruitzicht”, “plannen”, “gepland”, “waarschijnlijk”, “rekenen met”, “voorspellen”, “risico’s”, “zullen”, en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Royal Dutch Shell en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell;

 (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties;

 (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in deze persbericht opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige Royal Dutch Shell “20-F for the year ended 31 December, 2012” (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Deze factoren dienen eveneens door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht,26 september 2013. Noch Royal Dutch Shell plc, noch haar dochterondernemingen nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in dit persbericht opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Wij kunnen in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.