Shell maakt vandaag bekend dat Adriaan Maarleveld van Van Waveren Transport de zuinigst rijdende vrachtwagenchauffeur van Nederland is. Deze bekendmaking hangt samen met de European Driver Competition 2014 van Shell FuelSave Partner, een jaarlijks evenement dat is bedoeld om de zuinigst rijdende transportbedrijfchauffeur onder Europese klanten van Shell FuelSave Partner te bekronen. Aan de wedstrijd, die door Shell in samenwerking met DEKRA Akademie wordt georganiseerd, doen dit jaar ruim 1100 vrachtwagenchauffeurs uit heel Europa mee.

Bij de beoordeling heeft DEKRA Akademie samen met technische experts van Shell een chauffeursranglijst opgesteld op basis van de individuele rapporten uit het geavanceerde brandstofmanagementsysteem Shell FuelSave Partner. De parameters die gedurende de vier wedstrijdweken werden beoordeeld, waren onder meer: duur van stationair draaien, hard optrekken, uitrollen, remmen en cruise control-gebruik. Bepaalde operationele factoren, zoals omgeving (stedelijk gebied of snelweg), type voertuig en laadgewicht, werden eveneens in aanmerking genomen.

Adriaan Maarleveld, winnaar van dit jaar zegt: “Ik voel me vereerd om als eerste te zijn geëindigd en ga vol goede energie de competitie aan met de andere landwinnaars. Ik ga mijn best doen om een mooie score neer te zetten in Duitsland, voor mezelf maar ook voor VanWaverenTransport.”

Vergezeld door zijn fleetmanager gaat Adriaan Maarleveld nu met de winnaars uit Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, België, Polen, Hongarije, Denemarken en Noorwegen naar de grote finale, die in juni 2014 in Berlijn wordt gehouden.

De finalisten gaan rechtstreeks de strijd met elkaar aan in een serie wedstrijdelementen waarbij hun vaardigheden en technieken voor zuinig en veilig rijden worden beoordeeld. Wedstrijdelementen zijn onder meer fysieke rijoefeningen om sturen, remmen en voertuigbeheersing te beoordelen en een DEKRA-rijsimulatorproef die meet hoeveel brandstof elke deelnemer over een virtueel standaardtraject gebruikt en hoe lang hij daarover doet.

Het winnende bedrijf mag een aantal chauffeurs laten deelnemen aan een speciale eendaagse cursus eco-rijden; de winnende chauffeur krijgt een Ferrari-rijervaring. De chauffeurs die als tweede en derde eindigen, krijgen een Porsche Driving Challenge. Alle Driving Challenge-prijzen zijn inclusief reis- en verblijfkosten voor twee personen.

Robert Springer, Shell Sales Manager Nederland zegt hierover: “Uit onze eigen tests is gebleken dat een paar simpele veranderingen van rijgewoonten fleetmanagers kan helpen het brandstofverbruik aanzienlijk te verlagen. Het was dan ook fantastisch om zoveel transportbedrijfchauffeurs uit Nederland hun vaardigheden op het gebied van zuinig rijden in praktijk te zien brengen.”

“Adriaan Maarleveld had te maken met felle tegenstand, maar zijn vaardigheid in zuinig rijden maakte veel indruk. We zien hem graag terug bij de grote finale in juni van de Shell FuelSave Partner European Driver Competition”, aldus Robert Springer.

Shell Mediacontacten

070-3778750

Definities en Disclaimer

Reserves: De term “reserves” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, betekent bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”).

“Resources”: De term “resources” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede hoeveelheden olie en gas die nog niet als bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) gelden. Het gebruik van de term “resources” is in overeenstemming met de definities 2P en 2C van de Society of Petroleum Engineers.

Op autonome basis: De term “op autonome basis” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”), exclusief wijzigingen als gevolg van acquisities, afstotingen en het effect van gemiddelde prijzen over het jaar.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt, zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell Groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 23% in Woodside Petroleum Ltd.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell Groep aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2013 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Ook deze factoren zijn een uitdrukkelijke kwalificering van alle op de toekomst gerichte mededelingen en dienen door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 4 juni 2014. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell Groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Shell kan in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.