Bezoekers, in leeftijd varierënd van 4 tot 82 jaar, maakten via experimenten kennis met veelgebruikte analytische technieken zoals microscopie en chromatografie. Naast het zelf doen van verschillende proeven konden bezoekers op ontdekkingsreis door het technologiecentrum aan het IJ. Diverse werkplaatsen, laboratoria en testhallen waren toegankelijk of van dichtbij te bekijken. Een unicum in verband met de hoge veiligheidseisen en de vertrouwelijkheid van het onderzoeks- en ontwikkelingswerk in het centrum.

‘Ik wist van tevoren niet wat ik hiervan kon verwachten, maar dit overtreft alles. Ook mijn complimenten voor een goed georganiseerde dag’, aldus een enthousiaste bezoeker.

Een succesvolle dag

Sitemanager HP Calis was verguld met de grote aandacht voor STCA en spreekt van een succesvolle dag. ‘Het is een uitdaging om op één dag 1700 mensen, van zeer uiteenlopende leeftijden, te ontvangen in een onderzoekscentrum. Want zoals bij al onze activiteiten staan ook hier veiligheid en vertrouwelijkheid voorop. Maar we hebben een goed verhaal te vertellen en kunnen interessante dingen laten zien en dat doen we graag.’

‘Het Weekend van de Wetenschap is een geweldig initiatief dat goed aansluit bij Shell’, aldus Calis. ‘Wetenschap en technologie staan voor innovatie en toekomst. Door het toegankelijk maken van wetenschap en technologie in al zijn vormen, het delen van kennis en het prikkelen van de nieuwsgierigheid investeren we in de toekomst van Nederland.

100 jaar onderzoeksactiviteiten, 100 jaar hoogstandjes

Technologie-ontwikkeling is de kern van wat STCA doet. Door de toenemende vraag naar energie en de druk op het klimaat neemt het belang van innovatieve technologische oplossingen steeds verder toe. Een eeuw geleden startte Shell met onderzoeksactiviteiten in Amsterdam. In 1914 begonnen de eerste onderzoekers – een bezetting van negen mensen – in een bescheiden laboratorium met een beperkt werkterrein. Inmiddels is STCA uitgegroeid tot een van de drie belangrijkste technologiecentra van Shell wereldwijd en werken er meer dan 1000 mensen, van 50 nationaliteiten.

Op een oppervlakkte van 80.000 m2 – vergelijkbaar met 11 voetbalvelden van UEFA-formaat – werken zij aan de verbetering van producten en productieprocessen op het gebied van olie, gas en chemie. Ook doen zij onderzoek naar betaalbare alternatieve energieoplossingen. STCA werkt nauw samen met universiteiten, kennisinstellingen en andere partijen in diverse landen.

Ook kunst en innovatie ontmoeten elkaar onder microscopen van STCA

Een oliemonster analyseren op zwavelgehalte of katalysatoren ontwikkelen; dat is dagelijkse kost voor medewerkers van STCA. Maar sinds de jaren 90 bestuderen Shell-onderzoekers ook minuscule verfsplinters van schilderijen. Binnen het ‘Partners in Science’-initiatief stelt Shell onderzoeksfaciliteiten en expertise beschikbaar aan diverse musea – zoals het Van Gogh Museum en het Mauritshuis – voor kunsthistorisch onderzoek.

Shell Mediacontacten

070-3778750

Disclaimer

Reserves: De term “reserves” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, betekent bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”).

“Resources”: De term “resources” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede hoeveelheden olie en gas die nog niet als bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) gelden. Het gebruik van de term “resources” is in overeenstemming met de definities 2P en 2C van de Society of Petroleum Engineers.

Op autonome basis: De term “op autonome basis” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”), exclusief wijzigingen als gevolg van acquisities, afstotingen en het effect van gemiddelde prijzen over het jaar.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt, zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell Groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 23% in Woodside Petroleum Ltd.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell Groep aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2013 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Ook deze factoren zijn een uitdrukkelijke kwalificering van alle op de toekomst gerichte mededelingen en dienen door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 04 oktober 2014. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell Groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Shell kan in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.