“Ik ben ontzettend blij met het winnen van deze award. Het geeft ons als team erkenning voor ons product. Erkenning die wij ook hopen te ontvangen van toekomstige Nederlandse klanten, zoals waterbedrijven”, zei Yousef Yousef. “LG Sound heeft de afgelopen maanden veel gehad aan de coaching en begeleiding vanuit Shell en de Kamer van Koophandel. Ook heb ik het als zeer inspirerend ervaren meer te leren over andere ondernemers die ik ontmoet heb via het Shell LiveWIRE netwerk.”

“Innovatie verandert de wereld, creëert banen en zet ideeën die ons leven ten goede veranderen om in werkelijkheid,” zei Tim Rowe oprichter en CEO van het prestigieuze Cambridge Innovation Center, die de Award uitreikte. “Innovatief ondernemerschap is een van de meest effectieve instrumenten om een betere wereld te creëren. Het is mooi om te zien hoe partijen als Shell en de Kamer van Koophandel jonge Nederlandse start-ups helpen een volgende stap te maken.”

De Shell LiveWIRE Award wordt ieder jaar uitgereikt aan een jonge ondernemer (onder de 35 jaar) die de jury weet te overtuigen van zijn innovatievermogen en ondernemerschapskwaliteit. Aan de juryprijs is een cheque van 10.000 euro verbonden.

Dit jaar bestond de jury uit  Pieter Waasdorp - Directeur Ondernemerschap van Ministerie van Economische Zaken; Tjarda Molenaar  - Managing Director Dutch Private Equity & Venture Capital Association (NVP);  Rinke Zonneveld - Algemeen Directeur InnovationQuarter en Lieke Lamb – Trendwatcher en mede-eigenaar Bureau Trendwatcher.com. De vier finalisten, GainPlay Studio, LG Sound BV, Netics BV en ParkFlyRent werden beoordeeld op innovatie, ondernemingszin en groeipotentie.

Namens het management van Shell Nederland was Linda van Schaik, General Manager Shell Retail Benelux en Frankrijk, aanwezig tijdens de award ceremony. Zij zei: “Het is fantastisch om op een dag als vandaag te kunnen zien en horen waar jonge Nederlandse ondernemers mee bezig zijn. Innovatie en ondernemerschap zijn de sleutel tot economisch succes voor Nederland en het Shell LiveWIRE programma is een geweldige broedplaats en etalage voor innovatie.”

Claudia Zuiderwijk, Voorzitter Raad van Bestuur Kamer van Koophandel, partner en uitvoerder van het Shell LiveWIRE programma, zei: “De aanwas van jonge innovatieve ondernemers vormt meer dan ooit de basis van de Nederlandse economie. Daarom is het belangrijk dat we ook vanuit de Kamer van Koophandel continu aandacht vragen voor innovatie, door bijvoorbeeld  de verbinding te leggen tussen innovatieve start-ups en grotere, gevestigde bedrijven.”

Noot voor redactie:

LG Sound BV   - winnaar juryprijs  Waterkwaliteitsmetingen en ultrasone geluidsgolven dringen algenstand terug

De aanwezigheid van blauwgroene algen in oppervlaktewater kan tot grote problemen leiden, waaronder vissensterfte en stankoverlast. LG Sound heeft met de MPC-Buoy een effectieve en milieuvriendelijke oplossing ontwikkeld. Dit door zonne-energie aangedreven drijvend platform meet continue de waterkwaliteit om vervolgens ultrasone geluidsgolven op maat uit te zenden

Ondernemer: Yousef Yousef    Gevestigd in: Zoetermeer

NETICS BV   - winnaar publieksprijs 

Droge voeten houden dankzij ingenieuze dijk van baggerspecie 

Als gevolg van de stijgende zeespiegel en een snel toenemende urbanisatie in deltagebieden, groeit wereldwijd de noodzaak tot het bouwen van waterkeringen. De realisatie hiervan is echter een zeer kostbare aangelegenheid. NETICS bedacht en ontwikkelde een techniek om met modder dijken te bouwen. Het resultaat is dat de kosten van een waterkering met een factor tien dalen.  Als gevolg van de stijgende zeespiegel en een snel toenemende urbanisatie in deltagebieden, groeit wereldwijd de noodzaak tot het bouwen van waterkeringen. De realisatie hiervan is echter een zeer kostbare aangelegenheid. NETICS bedacht en ontwikkelde een techniek om met modder dijken te bouwen. Het resultaat is dat de kosten van een waterkering met een factor tien dalen. 

Ondernemers: Eldert Besseling en Hugo Ekkelenkamp Gevestigd in: Alblasserdam

GainPlay Studio - Hersengestuurde computergame helpt patiënten te ontspannen en stress kwijt te raken 

Mensen met psychotische stoornissen hebben vaak moeite om te ontspannen, stress kwijt te raken of de aandacht beter te focussen. Bestaande trainingen in deze vaardigheden zijn arbeidsintensief en moeilijk vol te houden. De computergame 'Daydream' van GainPlay Studio biedt uitkomst. Bijzonder is dat er geen muis of joystick aan te pas komt. De gebruiker bestuurt de game met zijn hersenen.

Ondernemer: Jan Jonk    Gevestigd in: Utrecht

ParkFlyRent - Autodelen rondom luchthavens maakt een vliegende start

De auto parkeren bij een vliegveld kost al snel tussen € 70 en € 100 per week. ParkFlyRent combineerde deze frustratie van reizigers slim met de groeiende belangstelling voor de zogenaamde deeleconomie. Het resultaat is een vernieuwend autodeelconcept, dat goed is voor zowel het milieu als voor de portemonnee van reizigers en autohuurders.

Ondernemer: Niels de Greef Gevestigd in: Schiphol

Informatie over alle vier de finalisten 2014: www.livewire.nl

De Shell LiveWIRE Award is onderdeel van het programma Shell LiveWIRE. LiveWIRE helpt innovatieve ondernemers met de ontwikkeling van hun bedrijf. Met het bieden van begeleiding en een professioneel netwerk, vergroot LiveWIRE de weerbaarheid en de kans op succes van ondernemers. LiveWIRE richt zich specifiek op innovatieve ondernemers. Innovatie is immers de drijvende kracht achter de Nederlandse economie.  LiveWIRE is een internationaal Shell-programma dat in Nederland wordt uitgevoerd door de Kamer van Koophandel. Jaarlijks worden ruim 600 ondernemers ondersteund. www.livewire.nl

Meer informatie en/of beeldmateriaal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Shell Mediacontacten:

Telefoon: 070 377 8750

Email: Media-nl@shell.com

Definities en Disclaimer

Reserves: De term “reserves” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, betekent bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”). “Resources”: De term “resources” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede hoeveelheden olie en gas die nog niet als bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) gelden. Het gebruik van de term “resources” is in overeenstemming met de definities 2P en 2C van de Society of Petroleum Engineers.

Op autonome basis: De term “op autonome basis” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”), exclusief wijzigingen als gevolg van acquisities, afstotingen en het effect van gemiddelde prijzen over het jaar.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt, zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell Groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 23% in Woodside Petroleum Ltd.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell Groep aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2013 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Ook deze factoren zijn een uitdrukkelijke kwalificering van alle op de toekomst gerichte mededelingen en dienen door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 2 december 2014. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell Groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Shell kan in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.