Bij het Safety Centre vinden alle theorie en praktijk veiligheidstrainingen plaats die vereist zijn voor eigen medewerkers en medewerkers van aannemers. De filosofie achter het centrum is dat teams samen met hun leiders door de training gaan om zo een betere bewustwording rond veiligheid te scheppen. Het centrum is in nauwe samenwerking tussen Shell Pernis en grote huisaannemers opgezet, ingericht en bekostigd. Meerdere praktijkopstellingen van onderhoudssituaties in fabrieken maken de trainingen levensecht. Er zijn bijvoorbeeld simulaties op het gebied van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, openen en sluiten van installaties, werken op hoogte, schone werkplek en het juiste gebruik van hulpmiddelen zoals steigers en gereedschappen. De ervaring leert dat bij deze thema’s de risico’s op incidenten het grootst zijn. Deze situaties zijn voor alle medewerkers in de praktijk zeer herkenbaar zodat zij er elkaar op kunnen aanspreken en er naar kunnen verwijzen. Juist de combinatie van theorie en praktijk werpt goede resultaten af.  

‘De Rotterdamse haven is van groot belang voor de inwoners van de Rijnmondregio en voor heel Nederland. Veiligheid is van het allergrootste belang en dat gaat alle Rotterdammers zeer ter harte. Gelukkig zie ik dat de overgrote meerderheid van de bedrijven hier bewust en consequent mee bezig is. En ik complimenteer Shell Pernis met dit bijzondere initiatief om de veiligheid van medewerkers, aannemers en daarmee ook omwonenden, op een hoger plan te brengen’, aldus burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Dick Benschop, president-directeur van Shell Nederland vult aan: ‘Veiligheid is in Shell’s visie de uitkomst van professioneel handelen. Goed gerunde productielocaties zijn ook de veiligste locaties. Het betekent dat je alle processen in de hand hebt. De medewerkers van Shell en van onze aannemers laten al zien dat het onderhoudswerk steeds veiliger kan en we horen absoluut bij de goede bedrijven op dit gebied. Maar met veiligheid ben je nooit klaar.  Elk ongeval en incident is er één teveel en onacceptabel. Ons nieuwe Safety Centre gaat zeker helpen bij het voorkomen van veiligheidsincidenten. Het is een stap op weg naar een nog veiligere omgeving. Ik ben er trots op.’

In de aanloop naar de officiële opening hebben al 4500 medewerkers van Shell en aannemers trainingen gevolgd in het Safety Centre. De verwachting is dat jaarlijks zo’n 10.000 personen gebruik zullen maken van de faciliteiten.

Shell Pernis heeft bijna 2000 eigen medewerkers. Daarnaast werken er 2000  of meer medewerkers van aannemers, afhankelijk van de omvang van onderhouds- en nieuwbouwwerkzaamheden.

Bij de totstandkoming van het Shell Pernis Safety Centre hebben naast Shell de volgende bedrijven meegewerkt: SIP’s United, Mammoet, Hef & Hijs Nederland, BAM, Van Vliet, Lengkeek, Meuva, Lifting Gear Hire, Dap, MOB, Imtech, Z-Safety Services, Voith, Vos, Verwater, Induserve, Buko, Van Alphen, Cofely, Pijnacker, 2Rent, Vissers, Jan Hordijk.

Shell Mediacontacten

070-3778750

Disclaimer

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 23% in Woodside Petroleum Inc.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Royal Dutch Shell. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Royal Dutch Shell aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “verwachten”, “geloven”, “zouden kunnen”, “kunnen”, “menen”, “schatten”, “doelen”, “ten doel stellen”, “bedoelen”, “beogen”, “zouden moeten”, ”doelstellingen”,  “vooruitzicht”, “plannen”, “gepland”, “waarschijnlijk”, “rekenen met”, “voorspellen”, “risico’s”, “zullen”, en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Royal Dutch Shell en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell;

 (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties;

 (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in deze persbericht opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige Royal Dutch Shell “20-F for the year ended 31 December, 2012” (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Deze factoren dienen eveneens door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 29 januari 2014. Noch Royal Dutch Shell plc, noch haar dochterondernemingen nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in dit persbericht opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Wij kunnen in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.