Het centrale thema van het vandaag gehouden Powering Progress Together-forum is de sterke interconnectie van energie-, water- en voedselvoorziening. Deze relatie wordt ook wel de ‘Stress Nexus’ genoemd. Dit jaar richt het forum zich vooral op de positie van steden in deze ‘Stress Nexus’ en op de vraag hoe wij onze stedelijke centra ‘veerkrachtiger’ kunnen maken.

‘Ik vind het belangrijk dat Shell en de Gemeente Rotterdam samen de jongste editie in de reeks Powering Progress Together organiseren’, zegt Ben van Beurden, Chief Executive Officer van Shell. ‘Dit jaar bouwt de conferentie voort op het thema van de groeiende druk op energie, water en voedsel – met name in groeiende steden – en stelt het de belangrijke vraag “Hoe behouden wij onze veerkracht in een veranderende wereld?” Ik hoop dat het forum, evenals in voorgaande jaren, ook nu weer het debat zal aanjagen en kansen voor samenwerking opleveren.’

Nu al woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. In 2050 is 75% van de naar schatting negen miljard mensen die dan op onze planeet leven, waarschijnlijk een stadsbewoner.

Maar al zullen aanhoudende bevolkingsgroei en urbanisatie de nu al zwaar belaste energie-, water- en voedselsystemen nog verder onder druk zetten, de ‘eeuw van de stad’ is ook een tijd van kansen en mogelijkheden. De toenemende druk op hulpbronnen kan als sterke prikkel voor verandering werken en ons ook stimuleren om onze steden veerkrachtiger te maken.

‘Powering Progress Together richt zich op mondiale trends, die in alle grote steden voelbaar zijn en die nieuwe kansen bieden. Dichtbevolkte gebieden over de hele wereld hebben te maken met dringende vraagstukken zoals schaarste aan grondstoffen, energie en voedselaanvoer, milieuproblemen en klimaatverandering. Wereldwijd zoeken steden naar oplossingen voor een toekomstbestendige economie’, zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam. ‘De wereld heeft behoefte aan leiders die de huidige uitdagingen op het gebied van duurzaamheid kunnen aanwijzen en het lef hebben om die ook aan te pakken. Leiders die een scenario voor de lange termijn kunnen opstellen en die bereid zijn om kennis en ervaring met andere bedrijven en steden in de wereld te delen. Powering Progress Together is een geweldige kans om ideeën uit te wisselen.’

Het Powering Progress Together-forum valt samen met Shell Eco-marathon Europe, een uniek evenement dat meer dan 3.000 studenten uit 26 landen bijeenbrengt. Shell Eco-marathon daagt teams van jonge wetenschappers en ingenieurs van over de hele de wereld uit om een voertuig te bouwen dat met één liter brandstof een zo groot mogelijke afstand kan afleggen – met als doel de grenzen van zuinig rijden verder te verleggen. Het Shell Energy Lab, dat onderdeel is van de Shell Eco-marathon, nodigt bezoekers van alle leeftijden uit om zelf te komen kijken hoe nieuwe technologie de toekomst van energie en mobiliteit veranderen. Het Lab is tijdens het vandaag gehouden forum officieel geopend.

Shell Mediacontacten

070-3778750

Disclaimer

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 23% in Woodside Petroleum Inc.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Royal Dutch Shell. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Royal Dutch Shell aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “verwachten”, “geloven”, “zouden kunnen”, “kunnen”, “menen”, “schatten”, “doelen”, “ten doel stellen”, “bedoelen”, “beogen”, “zouden moeten”, ”doelstellingen”,  “vooruitzicht”, “plannen”, “gepland”, “waarschijnlijk”, “rekenen met”, “voorspellen”, “risico’s”, “zullen”, en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Royal Dutch Shell en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell;

 (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties;

 (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in deze persbericht opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige Royal Dutch Shell “20-F for the year ended 31 December, 2013” (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Deze factoren dienen eveneens door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 15 mei 2015.  Noch Royal Dutch Shell plc, noch haar dochterondernemingen nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in dit persbericht opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Wij kunnen in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.