Op de dag waarop Nederland de Dag van de Leraar viert, geeft Dick Benschop, president-directeur Shell Nederland, scheikundelerares Xandra Koorndijk van het Damstede Lyceum in Amsterdam-Noord, een uurtje vrijaf.

“Uit waardering voor het belangrijke werk dat Xandra en, met haar, alle leraren in Nederland doen, neem ik graag haar les over. Ik zal mijn uiterste best doen Xandra’s leerlingen bewust te maken van het belang van energie voor hun eigen toekomst. Ook hoop ik hen mee te geven dat een keuze voor een technische vervolgopleiding, een interessante, slimme en betekenisvolle carriere keus voor hen kan zijn”, zegt Benschop.  

Hij vervolgt: “Ons onderwijs levert nog steeds te weinig technici af om het vertrek van de babyboomers op te vangen. Met name de uitstroom van het MBO baart me zorgen. Het stemt mij echter zeer positief dat, door inspirerend onderwijs in exacte vakken, steeds meer HAVO/VWO-scholieren kiezen voor een technische vervolgopleiding. Deze keuze is niet alleen goed voor henzelf, maar ook specifiek voor bedrijven als Shell en voor de innovatie- en concurrentiekracht van de Nederlandse economie in het algemeen.”

Tijdens de les debateert Benschop met 35 VWO-4 leerlingen over het belang van  energievoorziening nu en in de toekomst. Ter voorbereiding hierop ontvingen  de leerlingen lesmateriaal van het Future of Energy programma van Shell, dat onderdeel is van een online wedstrijd die Shell samen met Europese onderwijsinstelling InGenious organiseert. Benschop adviseert alle leerlingen deel te nemen aan deze wedstrijd en zo kans te maken op een bezoek aan een lokaal wetenschapsmuseum t.w.v. €1.000 .

Na de les ontmoet Dick Benschop de leraren van de school en trakteert hen op taart. Eenzelfde taart stuurde hij ook aan de vier winnaars van de verkiezing Leraar van het Jaar 2014.

Rector Marcel van Dijk van het Damstede Lyceum, een HAVO/VWO school: “ Wij vinden het belangrijk om goede contacten met innovatieve, technologiebedrijven als Shell te onderhouden. Samen kunnen we  onze leerlingen laten zien hoe hetgeen op school geleerd, in de praktijk van pas kan komen.”

Dick Benschop’s bezoek aan het Damstede Lyceum is niet het enige dat Shell doet op de Dag van de Leraar om docenten te ondersteunen bij hun belangrijke taak. Vandaag organiseert Shell ook de 2e van een reeks Masterclasses op haar Learning Centre in Rijswijk om bèta-docenten beter bekend te maken met het type werk dat in de toekomst gedaan kan worden door hun leerlingen bij bedrijven als Shell.  

Om het bereik van Shell’s waardering voor leraren te vergroten en het mogelijk te maken alle leraren in Nederland te bedanken, publiceert Shell vandaag ook een bedankadvertentie in landelijke media.

Shell Mediacontacten

070-3778750

Disclaimer

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 23% in Woodside Petroleum Inc.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Royal Dutch Shell. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Royal Dutch Shell aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “verwachten”, “geloven”, “zouden kunnen”, “kunnen”, “menen”, “schatten”, “doelen”, “ten doel stellen”, “bedoelen”, “beogen”, “zouden moeten”, ”doelstellingen”,  “vooruitzicht”, “plannen”, “gepland”, “waarschijnlijk”, “rekenen met”, “voorspellen”, “risico’s”, “zullen”, en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Royal Dutch Shell en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell;

 (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties;

 (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in deze persbericht opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige Royal Dutch Shell “20-F for the year ended 31 December, 2012” (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/ investor en www.sec.gov). Deze factoren dienen eveneens door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 6 oktober 2014. Noch Royal Dutch Shell plc, noch haar dochterondernemingen nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in dit persbericht opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Wij kunnen in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.