Het is goed dat er een Klimaatpakket ligt. Per slot van rekening moet de energietransitie verder. De klok tikt. Wel is dit pakket een zware opgave voor de industrie. Het is altijd de bedoeling geweest om te werken met een combinatie van verleiden en beprijzen. In de termen van de onderhandelaars: de ‘wortel’ en de ‘stok’. Maar de balans blijkt doorgeslagen naar de ‘stok’.

Competitief blijven
Voor Shell is de landelijke CO2-beprijzing, ook bovenop het Europese Emission Trading System, altijd bespreekbaar geweest. Alleen, de maatregelen die het kabinet nu voorstelt maken het aantrekken van industriële investeringen in Nederland tot een wel erg grote uitdaging.  We zullen dan ook erg hard met elkaar moeten werken om er met dit pakket voor te zorgen dat we als Nederland internationaal gezien competitief blijven én de kansen van de energietransitie pakken.

Of het nu gaat om restwarmte en aardwarmte voor de gebouwde omgeving en de tuinbouw, om wind op zee en zonneparken, om elektrisch rijden en waterstof voor de mobiliteit, om CCS en elektrificatie in de industrie of om innovatie op het gebied van circulaire economie, Shell zet zich er volop voor in en zet graag een volgende stap.  

Nederland kan van de transitie een succes maken, zoals ook het advies van de SER toont. Dat succes vraagt wel om een betere balans tussen verleiden en beprijzen en vereist hulp van de overheid. We hopen dat de politiek dat meeneemt in haar debat.