Alan Mclean

Dank u voor de mogelijkheid om met deze Kamer in gesprek te gaan. Mijn naam is Alan McLean, ik ben het hoofd fiscale zaken van Shell. Mijn verontschuldigingen dat ik u niet in het Nederlands aanspreek. Stel gerust uw vragen in het Nederlands, ik heb een vertaler naast mij die mij helpt uw vragen te vertalen.

Shell – of Koninklijke Olie – is opgericht in Nederland in 1890. Bijna 130 jaar levert dit Nederlandse bedrijf energieoplossingen voor de wereld… voor u allen hier vandaag… en voor uw gezinnen. Wij verwarmen uw huizen, leveren brandstof voor uw auto, en verzorgen de kerosine voor Schiphol. Wij leveren ook de grondstoffen voor producten die u gebruikt, zoals uw regenjas of uw matras.

Onze samenleving heeft meer en schonere energie nodig, en wij ondersteunen de energietransitie . In 2016 hebben wij onze “New Energies-activiteiten” hier in Den Haag opgestart – wij verwachten dat deze activiteiten de komende jaren zullen groeien en honderden nieuwe banen zullen creëren in Nederland. Veel van ons wereldwijde onderzoek vindt plaats vanuit het Shell Technology Centre in Amsterdam… in Brabant hebben wij onlangs een van de grootste zonneparken van Nederland geopend… wij verwachten nog eens 200 elektrische laadpalen aan onze benzinestations toe te voegen… en wij bieden de mogelijkheid om CO₂-uitstoot te compenseren voor mensen voor wie het nog niet mogelijk is een elektrische auto te kopen maar die ook een bijdrage willen leveren aan CO₂-reductie.

Ik ben hier vandaag om te spreken over de belastingpositie van ons bedrijf. En ik ben blij dat hier vandaag ook andere multinationals zitten. Want dit zou niet een debat over Shell moeten zijn, maar over alle bedrijven die internationaal ondernemen – en over hoe zij bijdragen aan de welvaart van Nederland. 

Ik hoor en ik begrijp uw zorgen en die van anderen over het effect van het belastingsysteem op de belastingpositie van multinationals in Nederland. Wij willen transparant zijn en helpen om het negatieve sentiment ten opzichte van grote bedrijven en hun belastingbijdrage aan te pakken. Tegelijkertijd mag het duidelijk zijn dat het Nederlandse belastingsysteem succesvol is geweest in het aantrekken van echte bedrijven met echte banen, en hen te laten groeien.

Marjan van Loon en ik zijn vorige week naar voren getreden om onze belastingpositie publiekelijk uit te leggen in Elsevier. Wij benadrukten daarin drie belangrijke elementen:

Ten eerste, Shell betaalt wel degelijk veel belasting. In 2018 betaalden wij wereldwijd 10 miljard dollar aan winstbelasting en 6 miljard dollar aan royalty’s. Wij inden en betaalden ook 48 miljard dollar aan indirecte belastingen. Wereldwijd had Shell een effectief belastingpercentage van 33%, wat aanzienlijk boven het Nederlandse tarief ligt. 

Ten tweede, er zijn geen speciale regels of ‘deals’ voor Shell. Wij handelen naar de letter en de geest van de wet. Dezelfde wet die van toepassing is op alle bedrijven in Nederland. Het is altijd de bedoeling van de Nederlandse wetgever geweest om belemmeringen op internationale investeringen door Nederlandse bedrijven te elimineren. Het past bij uw open economie. En dit systeem is niet uniek. Onze concurrenten opereren in landen met eenzelfde systeem, bijvoorbeeld Wintershall in Duitsland… ENI in Italië… BP in het Verenigd Koninkrijk… Repsol in Spanje… en Exxon Mobil en Chevron in de Verenigde Staten.

Ten derde, onze belastingpositie in Nederland is niet het resultaat van boekhoudkundige trucs, maar het gevolg van de grootte van Nederland. Onze aftrekbare kosten zijn relatief hoog in vergelijking tot onze binnenlandse winsten.

Vennootschapsbelasting is slechts één element van de totale bijdrage van een multinational als Shell aan de Nederlandse samenleving. We dragen bij via banen, bestedingen en belastingen.

Shell telt in Nederland 10.000 werknemers en 3.500 tijdelijke werknemers. Er werken ook nog 2.500 mensen bij onze benzinestations.

Afgelopen jaar hebben wij 3 miljard euro uitbesteed bij 2.500 Nederlandse bedrijven. Dit creëert nog meer banen.

En in 2018 hebben wij wel degelijk een half miljard euro vennootschapsbelasting en royalty’s betaalt via onze 50% deelneming in NAM. Wij hebben ook 4,5 miljard euro aan belasting geïnd en betaald door onze producten, werknemers, en aandeelhouders.

Laat mij nogmaals benadrukken … ik begrijp uw zorgen over hoe de regels uitwerken voor een bedrijf als Shell. En het is goed om dit debat te hebben. Maar het fiscale systeem past bij uw economie en is succesvol geweest in het aantrekken van echte bedrijven met echte banen.

Tenslotte, ik kom uit Schotland. Na vele jaren in Nederland is uw land ook een deel van mij geworden. Ik wil dat Nederland bloeit. Daarom hoop ik dat Nederland zelfvertrouwen houdt in haar economisch model, en zal beschermen wat er goed aan is. Wat betreft Shell: wij hopen onze bijdrage aan de Nederlandse maatschappij op z’n minst nog eens 130 jaar voort te zetten.

Dank u.

English Translation

Thank you for the opportunity to speak in this house. My name is Alan McLean, I am the head of tax of Shell. Let me first apologize for not addressing you in Dutch. Please feel free to ask me your questions in Dutch, I have a translator at my side to help translate your questions.

Shell – or: Koninklijke Olie – was founded in the Netherlands in 1890. For almost 130 years, this Dutch company has been providing energy solutions to the world… to all of you here today… and to your families. We heat your homes, fuel your cars, and provide jet fuel at Schiphol airport. We provide ingredients for the products you use, like your rain coat and your bed mattress.

Our society needs more and cleaner energy solutions, and we are supporting the energy transition. In 2016 we set up our New Energies-business here in The Hague – we expect this business to grow and add hundreds of new jobs in the Netherlands in the next few years. We conduct much of our global R&D in the Shell Technology Centre in Amsterdam… in Brabant we recently opened one of the largest solar parks in the Netherlands… we aim to add another 200 electric vehicle chargers at our petrol stations… and we offer CO2 compensation to people who are not yet ready to buy an electric vehicle but still want to make a contribution.

I am here today to talk about the tax position of our company. And I am glad to see other multinationals in this room. Because this should not be a debate about Shell, but about all companies that operate internationally – and how they contribute to the prosperity of the Netherlands. 

I hear, and I fully understand your concerns and the concerns of others about the effect of the tax system on the tax position of multinational companies in the Netherlands. We want to be transparent and help you to address the negative sentiment about large companies and their taxes. At the same time, the Dutch tax system has been very successful in attracting real companies with real jobs and allowing them to grow. 

Marjan van Loon and I stepped forward and explained our tax position publicly in Elsevier last week. We emphasized three main elements:

First of all, Shell does pay a lot of tax. In 2018 we paid 10 billion dollars in corporate income tax and 6 billion dollars in royalties in countries around the world. We also collected and paid 48 billion dollars in indirect taxes. Worldwide, Shell had an effective tax rate of 33%, well above the Dutch tax rate of 25%.

Secondly, there are no special rules or deals for Shell. We abide by the letter and the spirit of the law. The same law that applies to all companies in the Netherlands. It has been the intention of Dutch tax policy makers for decades to eliminate tax hurdles for overseas investment. It fits your open economy. And this tax system is in no way unique. Our competitors operate in similar tax regimes, such as Wintershall in Germany… ENI in Italy… BP in the UK… Repsol in Spain… and Exxon-Mobil and Chevron in the US.

Thirdly, the fact that our income tax position in the Netherlands is not a result of smart bookkeeping, it is a result of the size of the Netherlands. Our deductible costs are relatively high in comparison to our domestic profits.

Corporate income tax – vennootschapsbelasting – is only one element of the total contribution of a multinational like Shell to Dutch society. We contribute significantly through jobs, investments, and taxes.

Shell has 10,000 employees and 3,500 contractors in this country. Another 2,500 people work at our petrol stations.

Last year, we generated 3 billion euros of turnover for 2,500 Dutch companies. This creates even more jobs. 

And, in 2018, we did pay half a billion euros in corporate income tax and royalties through our 50% participation in NAM. We also collected and paid 4.5 billion euros of tax through our products, employees, and shareholders. 

Let me emphasize again… I understand your concerns about how the current tax rules work out for a company like Shell. And it is good to have this debate. But your tax system fits your economy and has been successful to attract real companies with real jobs.

I am a proud Scotsman. After many years in the Netherlands, your country has become a part of me. I want the Netherlands to prosper. That is why I hope the Netherlands will remain self-confident about its economic model and protect what is good about it. As for Shell, we hope to continue our contribution to Dutch society for at least another 130 years.

Thank you.