Het consortium is van plan Hollandse Kust (noord) in 2023 in gebruik te nemen. Het windpark heeft een geïnstalleerd vermogen van in totaal 759 MW en levert ten minste 3,3 TWh per jaar. Dit is genoeg om meer dan 1 miljoen huishoudens van groene stroom te voorzien. Het windpark komt op 18,5 kilometer van de Nederlandse kust bij Egmond aan Zee te staan.

Offshore windprojecten produceren niet continu elektriciteit. Het balanceren van deze dalen en pieken en het integreren van deze elektriciteit in het nationale energiesysteem vereist nieuwe technologieën. Daarom zal het offshore windpark de volgende vijf technologische demonstraties bevatten die in de toekomst grootschalig gebruikt kunnen worden: een drijvend zonnepark; accu-opslag voor de korte termijn; turbines die optimaal zijn afgestemd op elkaar om de onderlinge negatieve 'windschaduw'-effecten te beperken; 'groene waterstof' gemaakt door elektrolyse als een andere opslagtechniek en de combinatie van deze individuele maatregelen tezamen om een continue stroomvoorziening te garanderen, ongeacht de windsituatie.

Samenwerken is cruciaal voor de transitie naar een schoner energiesysteem in Europa en binnen ieder land. Daarom wil CrossWind nauw samenwerken met universiteiten en wetenschappelijke instituten om technologische innovaties verder te ontwikkelen. De lessen die geleerd worden bij de ontwikkeling van dit windpark zullen met een breder publiek – in de academische wereld en daarbuiten – gedeeld worden.

Maarten Wetselaar, directeur Shell Integrated Gas en New Energies: “Wij zijn trots dat wij Hollandse Kust (noord) realiseren samen met onze joint venture partner Eneco. Wind op zee zal een belangrijke rol spelen in de wereldwijde energietransitie. Het zal ook een belangrijke volgende stap zijn in onze ambitie een energiebedrijf met netto nul uitstoot te worden in 2050 of eerder, in lijn met het tempo van de maatschappij. Dit windpark is een cruciaal onderdeel van een nieuwe waardeketen – van wind tot waterstof – met onze ambitie een groene waterstoffabriek in Rotterdam te bouwen en met NortH2. Deze investering past daarmee goed bij Shells aspiraties om op competitieve wijze meer en schonere energie te leveren aan onze klanten, thuis, onderweg en op het werk.”

Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer Eneco: “We zijn verheugd dat we, samen met onze vertrouwde partners, wederom een grote bijdrage gaan leveren aan de Nederlandse energietransitie. Wij zetten onze gecombineerde ervaring, expertise en financiële draagkracht in voor een snelle realisatie van het eerste windpark met innovaties op zee gericht op systeemintegratie. De duurzame lokaal opgewekte energie levert een belangrijke bijdrage aan onze ambitie om ieder huishouden en bedrijf in Nederland te helpen met het omschakelen naar een duurzame en schone energievoorziening.”

English translation

CrossWind wins tender for Hollandse Kust (noord) wind farm

The CrossWind consortium, a joint venture between Shell in the Netherlands and Eneco, is delighted to have been awarded the tender for the subsidy-free offshore wind farm Hollandse Kust (noord). The wind farm will help to meet the objectives of the Dutch Climate Accord and the EU’s Green Deal. Both companies have already taken their final investment decisions on the project.

The consortium plans to have Hollandse Kust (noord) operational in 2023 with an installed capacity of 759 MW, generating at least 3.3 TWh per year. This is enough renewable power to supply more than 1 million Dutch households with green electricity. The wind farm will be located 18.5 kilometres off the coast of The Netherlands near the town of Egmond aan Zee.

Offshore wind projects produce intermittent electricity. Balancing these dips and peaks and integrating this electricity into the national energy system requires new technologies. That is why the offshore wind farm will include the following five technology demonstrations that could be implemented at full-scale in the future: a floating solar park; short-term battery storage; turbines that are optimally tuned to the network to minimise the negative ‘wake’-effects that wind turbines have on each other; ‘green hydrogen’ made by electrolysis as a further storage technique and the combination of these individual measures to ensure a continuous power supply regardless of the wind situation.

Working together is crucial for the transition to a cleaner energy system across Europe and within each country. For this reason, the CrossWind team intends to work closely with universities and scientific institutions to develop further technical innovations. We intend to share the lessons learned from developing this wind farm with a broad audience – varying from the academic world to the general public.

Maarten Wetselaar, Director of Shell Integrated Gas and New Energies, comments: “We are proud to realise Hollandse Kust (noord) together with our joint venture partner, Eneco. Offshore wind will play a pivotal role in the worldwide energy transition. It will also be another important next step in our ambition to become a net-zero emissions energy business by 2050 or sooner, in step with society. This wind farm is a crucial part of a new value chain – from wind to hydrogen – with our ambition to build a green hydrogen plant in Rotterdam and with NortH2. This investment fits very well with Shell’s aspirations to competitively deliver more and cleaner energy to our customers, at home, on the go and at work.”

Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer Eneco, adds: “We are pleased that we, together with our trusted partners, are making another major contribution to the Dutch energy transition. We are using our combined experience, expertise and financial capacity for the rapid realisation of the first offshore innovative wind farm focused on system integration. The sustainable, locally generated energy will make an important contribution to our ambition to support every household and company in the Netherlands to switch to a sustainable and clean energy supply.”

Een heel slim windpark

Het waait niet overal even hard. Hoe zorg je zelfs bij weinig wind dat er toch groene energie geleverd kan worden? In CrossWind werken we met onze partners aan vijf innovaties. 

Lees meer

Meer Shell

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

Grootste groene waterstofproject van Europa start in Groningen

Een consortium van Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland kondigt vandaag aan dat zij willen beginnen met het project NortH2: de productie van groene waterstof met behulp van stroom die door een megawindpark op zee wordt opgewekt.

Wind

Door het bouwen van windparken op zee, maken we groene stroom voor huizen en bedrijven en investeren we in nieuwe energie voor Nederland.