8 tot 10 megaton CO2-reductie per jaar

NortH2 wil zo een grote rol spelen in het bereiken van de gestelde Europese, Nederlandse en Duitse klimaatdoelen en de ontwikkeling van een internationale waterstofmarkt versnellen. Het project wil dit bereiken door middel van grootschalige productie, opslag en transport van groene waterstof naar industriële sectoren die moeilijk of niet kunnen elektrificeren. Hierbij brengt elke partner eigen expertise mee voor de verschillende onderdelen in deze waardeketen. Nieuwe windparken op zee wekken de groene stroom op en kunnen qua capaciteit stapsgewijs uitgroeien van 1 GW in 2027, naar 4 GW tegen 2030, tot meer dan 10 GW in 2040. Deze windparken komen naast de al geplande windparken voor de groene elektriciteitsvoorziening. Ze zullen direct gekoppeld worden aan de waterstoffabriek en alle stroom wordt gebruikt voor de productie van groene waterstof. Hiermee beoogt het consortium in 2040 1 miljoen ton groene waterstof per jaar te produceren. Dat scheelt dan een uitstoot van zo’n 8 tot 10 megaton CO2 per jaar.

De haalbaarheidsstudie laat positieve resultaten zien

Het consortium heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de eerste fase van de haalbaarheidsstudie gericht op de periode tot 2030. De studie concludeert dat de geïntegreerde aanpak van NortH2 tot een 20%-reductie van de maatschappelijke kosten kan leiden in vergelijking met een kleinschaligere aanpak. Doordat het consortium de hele keten grootschalig wil bouwen - van windparken op zee, productie, opslag, distributie tot uiteindelijk het gebruik van de groene waterstof - kan deze kostenverlaging worden bereikt. Zo wordt groene waterstof in bijvoorbeeld de industrie, een economisch interessante optie voor verduurzaming vergeleken met alternatieven. Bovendien zijn er met het project volgens een recente studie van Rijksuniversiteit Groningen in de provincie Groningen tussen de 700 en 1200 structurele banen gemoeid en een veelvoud hiervan tijdens de bouwfase. De tweede fase van de haalbaarheidsstudie gericht op de periode na 2030 is inmiddels gestart.  

Samenwerking is vanzelfsprekend én noodzakelijk

"We zijn erg blij met het toetreden van RWE en Equinor tot het consortium van NortH2. Deze uitbreiding van het consortium sluit aan bij de internationale ambities van het project. Europese samenwerking is daarbij vanzelfsprekend plus noodzakelijk om uiteindelijk de klimaatdoelen te halen en de energietransitie te versnellen. Daarnaast zijn RWE en Equinor geen onbekenden in de Eemshaven en Noord-Nederland, en kunnen we van elkaars kennis en kunde gebruikmaken om het grootste groene waterstofproject van Europa verder te ontwikkelen", aldus Cas König, CEO van Groningen Seaports.

Hoe nu verder?

Het consortium is onder meer afhankelijk van vergunningen van overheden, het aanwijzen van plaatsen voor nieuwe windparken in de Noordzee, de beschikbare locaties van de waterstoffabriek(en), interesse van afnemers en de investeringsbeslissingen van de betrokken partijen. De partners van NortH2 verwachten dat de initiële projectfases mogelijk Europese en nationale subsidies nodig hebben die beschikbaar zijn voor verduurzaming van energie. 

English translation

NortH2 welcomes new international partners RWE and Equinor

Following the launch of the NortH2 project on 27 February 2020, Gasunie, Groningen Seaports and Shell Nederland welcome two new partners, RWE and Equinor to the consortium. These parties will contribute to the international ambition to supply green hydrogen cross-border. The consortium wants to take a leading position in accelerating and scaling up the development of the hydrogen market in Northwest Europe.

8 to 10 megatonnes CO2 reduction per year

NortH2 wants to play a major role in achieving the European, Dutch and German climate goals and accelerating the development of an international hydrogen market. The project aims to achieve this through large-scale production, storage and transport of green hydrogen to industrial sectors that are difficult or unable to electrify. Each partner brings its own expertise for the separate parts of this value chain. New offshore wind farms would generate the green power and could gradually grow in capacity from 1 GW in 2027, to 4 GW by 2030, to more than 10 GW in 2040. These wind farms would be additional to the already planned wind farms for the renewable electricity supply. They would be directly linked to the hydrogen plant and all power would be used for the production of green hydrogen. With this, the consortium aims to produce 1 million tons of green hydrogen per year by 2040. This would avoid about 8 to 10 megatonnes of CO2 per year.

The feasibility study shows positive results

In recent months, the consortium has been working on the first phase of the feasibility study, focusing on the period up to 2030. The study concludes that NortH2's integrated approach could lead to a 20% reduction in societal costs compared to a smaller-scale approach. Because the consortium wants to build the entire chain on a large scale - from offshore wind farms, production, storage, distribution to the eventual use of green hydrogen - this cost reduction can be achieved. In this way, green hydrogen can become an economically interesting decarbonisation option in, for example, the industry in comparison to alternatives. In addition, according to a recent study by the University of Groningen, the project could involve between 700 and 1,200 structural jobs in the province of Groningen and a multitude of this during the construction phase. The second phase of the feasibility study focusing on the period after 2030 has now started. 

Collaboration is evident and necessary

"We are very pleased with RWE and Equinor joining the NortH2 consortium. This expansion of the consortium fits well with the international ambitions of the project. European collaboration is necessary in order to ultimately achieve the climate goals and accelerate the energy transition. In addition, RWE and Equinor are no strangers in the Eemshaven and the Northern Netherlands, and we can use each other's knowledge and expertise to further develop Europe's largest green hydrogen project", says Cas König, CEO of Groningen Seaports.

What’s next?

The consortium is dependent, among other things, on permits from governments, the assignment of new wind farm locations in the North Sea, the available locations for the hydrogen plant(s), interest from potential customers, and the final investment decisions of the parties concerned. NortH2's partners anticipate that the initial project phases may potentially require European and national subsidies available for the decarbonisation of energy.

Meer Shell

Grootste groene waterstofproject van Europa start in Groningen

Een consortium van Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland kondigt vandaag aan dat zij willen beginnen met het project NortH2: de productie van groene waterstof met behulp van stroom die door een megawindpark op zee wordt opgewekt.

Waterstof

Waterstof speelt een sleutelrol bij het slagen van de Nederlandse energietransitie. En dan bij voorkeur groene waterstof, gemaakt met stroom uit wind of zon en zonder uitstoot van CO2

Shell in Nederland

Wat is en wat doet Shell in Nederland?