“Er is dringend actie nodig om klimaatverandering aan te pakken. Daarom hebben we onze inspanningen versneld om tegen 2050 een energiebedrijf met netto nul uitstoot te worden, meebewegend met de samenleving, met korte termijn doelstellingen om onze vooruitgang te volgen.”​

“We investeren miljarden dollars in koolstofarme energie, waaronder laadpunten voor het opladen van elektrische voertuigen, waterstof, duurzame energiebronnen en biobrandstoffen. We willen de vraag naar deze producten vergroten en onze nieuwe energiebedrijven nog sneller opschalen.”

“We zullen ons blijven concentreren op deze inspanningen en verwachten in beroep te gaan tegen de teleurstellende uitspraak van de rechtbank van vandaag.”

We blijven flinke stappen zetten om onze transitie naar een bedrijf met netto nul uitstoot te versnellen. Dit omvat ook samenwerken met onze leveranciers, klanten en andere partners om hun uitstoot te verminderen. Om de oplossingen te vinden waar de wereld om vraagt, blijven we in gesprek met NGO's, partners in de industrie, overheden, de kennis- en onderzoekssector, aandeelhouders en de bredere samenleving. In Nederland bijvoorbeeld, droeg dit bij aan de totstandkoming van het nationaal Klimaatakkoord.

Hier zijn enkele belangrijke mijlpalen die wij tot dusver hebben behaald om een energiebedrijf met netto nul uitstoot te worden:

 • In 2021 waren we het eerste energiebedrijf dat investeerders een adviserende stem gaf over onze strategie voor de energietransitie.
 • In 2020 hebben we ons doel aangekondigd om tegen 2050 een energiebedrijf met netto nul emissie te worden, in lijn met de vooruitgang van de samenleving op weg naar de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs. Dit is een integrale doelstelling die zowel onze eigen emissies omvat als de emissies door het gebruik door onze klanten van de producten die wij leveren. Niet alleen wat wij uit de grond halen, maar alles wat wij verkopen.
 • In 2019 hebben we de eerste Industry Associations Climate Review gepubliceerd, waarin de aansluiting tussen onze klimaatgerelateerde beleidsstandpunten en die van 19 belangrijke brancheverenigingen waarvan we lid zijn, werd beoordeeld. In het geval van fundamentele scheefloop zullen we beoordelen of het beter is om ons terug te trekken.
 • In 2019 waren we het eerste grote energiebedrijf dat de beloning van bestuurders koppelde aan onze doelstelling om onze netto koolstofvoetafdruk te verkleinen.
 • In 2017 hebben we onze ambitie aangekondigd om de koolstofintensiteit van de energieproducten die we verkopen te verminderen. Belangrijk te vermelden is dat dit ook geldt voor de volledige levenscyclusemissies van het gebruik van onze energieproducten door klanten.

Ons bedrijf in Nederland verandert:

 • We hebben ons tweede windpark op zee in gebruik genomen en staan samen met Eneco op het punt het derde te bouwen.
 • We hebben al zo'n 200 snellaadpunten gebouwd, tegen het einde van het jaar zijn dat er 250. Voor elektrisch rijden bieden wij landelijk 100% groene stroom aan. Bovendien verzorgen we thuisladen en bieden we via onze dochteronderneming NewMotion 200.000 oplaadpunten door heel Europa aan.
 • We openen waterstoftankstations (automobilisten en openbaar vervoer) en hebben plannen om elektrolyzers te bouwen in de Haven van Rotterdam en de Eemshaven voor de productie van groene waterstof uit groene stroom. Deze waterstoffabrieken kunnen de uitstoot van de industrie verminderen, staan centraal in nieuwe waardeketens (waterstof uit wind voor industrieën/vrachtvervoer) en zorgen voor banen.
 • We ontwikkelen samen met onze partners Renewi en Nordsol biobrandstoffen, zoals bio-LNG uit bioafval voor duurzamer vrachtvervoer.
 • We zijn begonnen met de bouw van wat ons vierde zonnepark zal worden, en er zullen er nog meer volgen. 

Onze antwoorden op veelgestelde vragen over deze zaak vindt u op deze pagina.

English Translation

"Urgent action is needed on climate change which is why we have accelerated our efforts to become a net-zero emissions energy company by 2050, in step with society, with short-term targets to track our progress."   ​

“We are investing billions of dollars in low-carbon energy, including electric vehicle charging, hydrogen, renewables and biofuels. We want to grow demand for these products and scale up our new energy businesses even more quickly.

“We will continue to focus on these efforts and fully expect to appeal today’s disappointing court decision.”

We continue to take significant steps to accelerate the transition of our business to net-zero emissions, which includes working with our suppliers, customers and other partners in reducing their emissions. To find the solutions the world needs, we continue to engage in dialogue with NGOs, industry partners, governments, academia, shareholders and wider society. In The Netherlands for example this contributed to a national climate accord.

Important milestones on our journey so far to become a net-zero energy company include:

 • In 2021 we became the first energy company to offer investors an advisory vote on our energy transition strategy.
 • In 2020 we announced a target to become a net-zero emissions energy business by 2050, in step with society’s progress as it works towards the Paris Agreement goal. This target is comprehensive, because it includes our own emissions, as well as emissions from our customers’ use of all the energy products we supply. Not just what we get out of the ground, but everything we sell.
 • In 2019, we published the first Industry Associations Climate Review, which reviewed the alignment between our climate-related policy positions and those of 19 key industry associations of which we are a member. In cases of material misalignment, we will evaluate whether to walk away.
 • In 2019 we were the first major energy company to connect executive pay to our target to reduce our Net Carbon Footprint.
 • In 2017, we announced our ambition to reduce the carbon intensity of the energy products we sell. Crucially, this included the full life-cycle emissions from the use of our energy products by customers.

Our business is changing in The Netherlands, where we:

 • Have taken our second wind farm at sea into operation and together with Eneco are on the verge of building our third.
 • Have built around 200 fast charging points, increasing to 250 by the end of the year. We offer nationwide 100% green electricity for electric driving. Moreover, we provide home charging and offer 200,000 charging points throughout Europe, through our subsidiary NewMotion.
 • Are opening hydrogen fueling stations (motorists and public transport) and have plans to build electrolysers in the Port of Rotterdam and the Eemshaven for green hydrogen production from green electricity. These hydrogen plants could reduce industry emissions, are at the centre of new value chains (wind to hydrogen to industries/freight transport) and provide jobs.
 • Are developing biofuels, such as bio-LNG from biowaste with our partners Renewi and Nordsol for more sustainable freight transport.
 • Started building what will be our fourth solar park, with several more to come.

Our answers to frequently asked questions about this case can be found on this webpage.

Meer Shell

Shell en de klimaatzaak

Op 22 maart hebben we ons hoger beroep ingediend tegen de uitspraak in de klimaatzaak door de rechtbank Den Haag. Lees in ons dossier over de zaak waarom we in beroep gaan, hoe we werken aan een toekomst met schonere energie en wat we doen én gaan doen voor de Nederlandse energietransitie. 

Wat doet Shell? Acht vragen over Shell en klimaatverandering

Het doel van het Klimaatakkoord van Parijs is om de wereldwijde temperatuurstijging gemiddeld ‘ruim onder’ de 2° C te houden ten opzichte van pre-industriële niveaus. Bij de aanpak van die klimaatverandering ligt de nadruk op het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5° Celsius.

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.