Deltef Meijer

Het gaat om het project Warmterotonde & Aardwarmte Rijnland, waarin Shell sinds een half jaar optrekt met initiatiefnemer en projectontwikkelaar D4 en netwerkbedrijf Firan. De laatste is een dochterbedrijf van netwerkbedrijf Alliander voor het ontwikkelen en exploiteren van netten voor warmte, koude en biogas.

Op de korte termijn brengen Firan en D4 de potentiële vraag naar warmte in kaart in een regio die zich uitstrekt van Leiden, Katwijk en Noordwijk tot aan Aalsmeer en bepalen ze welke infrastructuur er nodig is. Tegelijk kijken Shell en D4 naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van aardwarmte als onafhankelijke warmtebron. Bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is vergunning aangevraagd voor het opsporen van aardwarmte in diverse gemeenten in dit gebied.

Bij de warmterotonde in Rijnland zullen bronnen, distributie en levering van warmte losgekoppeld zijn. “Het voordeel is, dat je van verschillende warmtebronnen gebruik kunt maken en dat je de leveranciers van de warmte uit die bronnen onder dezelfde voorwaarden kunt toelaten, zodat er voor de afnemers wat valt te kiezen. Dat zal de publieke acceptatie van het warmtenet in de regio zeker verhogen”, zegt Detlef Meijer, manager business development van Firan, dat de infrastructuur van het warmtenet voor zijn rekening neemt.

“We beginnen vanaf 2022 met de aanleg van lokale warmtenetten, die restwarmte benutten of wijkcentrales met een collectieve warmtepomp of wijkcentrales die tijdelijk aardgas verstoken. Tegen de tijd dat de aardwarmte beschikbaar is, zullen lokale warmtenetten of tuinders in Aalsmeer die kunnen benutten. Verder kun je denken aan restwarmte van de industrie en datacentra”, legt Meijer uit.

“Uit oogpunt van financieel risico is het niet verstandig een groot warmtenet ineens aan te leggen, zolang de bron nog onzeker is en de warmtevraag nog niet gecontracteerd is. Daarom gaan we stapsgewijs te werk. Vergelijk het met kralen neerleggen en rijgen. Als de lokale warmtedistributienetten er eenmaal zijn, kun je die met warmtetransportleidingen aan elkaar rijgen en ontstaat er een grote warmterotonde”, aldus Meijer.

Meer Shell

Duurzame warmte

Wat veel mensen niet weten is dat ongeveer de helft van alle energie in Nederland opgaat aan warmte. Geen wonder dat voor warmte een hoofdrol is weggelegd in de Nederlandse energietransitie. Hoe we het op een duurzame manier warm krijgen en houden? Aardwarmte is volgens Shell een van de oplossingen. 

Samenwerken in de warmtetransitie

Veel mensen in Nederland zullen zich afvragen wat ze moeten doen als hun cv-ketel aan vervanging toe is. Een nieuwe cv-ketel kopen of een warmtepomp laten installeren? Of wachten totdat de gemeente komt met plannen voor een warmtenet? Op het ogenblik zijn er nog niet zo veel warmtenetten, maar de bedoeling is dat er veel meer gaan komen. Daarvoor is nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en andere partijen nodig.

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Maar op steeds meer plekken in Nederland werken we aan schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie. 

Samenwerken aan duurzame warmte

“Bij Shell voorzien we dat warmtenetten in de komende decennia een grote rol gaan spelen bij het verduurzamen van de warmtevoorziening van huizen en gebouwen”