Vanuit ieders verantwoordelijkheid hebben de Provincie en wijzelf, samen belang bij een veilige industrie. Shell Pernis is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor een veilig bedrijf. Dat doen we binnen afspraken die we met de overheid hebben gemaakt en die zijn vastgelegd in de vergunning. De autoriteiten zien er op toe dat we ons aan die afspraken houden. Het vertrouwen van onze omgeving en autoriteiten kunnen wij slechts verdienen door veilig te opereren.  

Onze veiligheidsprestaties worden in belangrijke mate bepaald door de manier waarop wij bij Shell Pernis werken. Wij besteden daarom veel aandacht aan training en veiligheidsgedrag van zowel Shell medewerkers als aannemers. Wij toetsen onze veiligheidsprocessen en resultaten zelf regelmatig bij interne audits. We vinden het een goede zaak dat de Provincie dit nu ook zelf onder de loep wil nemen. Wij werken er graag aan mee om via externe ogen te zien waar we vandaag staan en waar we verder kunnen verbeteren.

Goede informatie over incidenten is essentieel omdat dit ons helpt hiervan te leren en onszelf te verbeteren. Zonder meldingen, geen informatie en mogelijkheden om te leren. Daarom stimuleren wij onze mensen om alles wat afwijkt – zonder voorbehoud - te melden. Wij staan er om bekend dat wij laagdrempelig melden en zijn daarvoor in het verleden ook door DCMR geprezen en als goed voorbeeld genoemd. We gaan met DCMR Milieudienst Rijnmond in gesprek om de maatregel voor uitbreiding van meldingen te begrijpen en hier samen met hen nader invulling aan te geven. 

Daarnaast willen we ook de contacten met onze buren versterken. Begin dit jaar zijn we gestart met informatiebijeenkomsten voor omwonenden waarbij we het initiatief nemen om zelf de dialoog met onze buren te versterken. Op die manier hopen wederzijds het begrip te verbeteren en het stelt ons in staat beter in te spelen op de behoeften van onze buren.