Privacyverklaring - Shell Group Recruitment

Deze Privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens we verzamelen, voor welke doeleinden en uw rechten in dit verband.

Wat valt er onder deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring – Werving Shell Groep geeft informatie over persoonsgegevens die verwerkt worden door een vennootschap binnen Shell met betrekking tot mensen die solliciteren naar een functie, een wervingsevenement bijwonen of een assessment ondergaan bij een vennootschapbinnen de Shell Groep (‘Shell’). Het gaat hierbij om toekomstige medewerkers, stagiairs en contractanten.

Voor degenen die met succes naar een functie hebben gesolliciteerd of als stagiair of contractor zijn aangenomen, geldt de pPrivacyverklaring – Persoonsgegevens van medewerkers, contractors en familieleden binnen de Shell Groep https://www.shell.nl/privacy/ex-employee-notice.html.

In aanvulling op deze privacyverklaring kunnen er speciale of aanvullende privacyverklaringen gelden die nadere informatie geven over hoe Shell uw persoonsgegevens verwerkt. In die gevallen zullen dergelijke privacyverklaringen afzonderlijk aan u worden meegedeeld. Deze privacyverklaringen kunnen per land waarin we actief zijn verschillen in lijn met (waar nodig) lokale gebruiken en toepasselijke wettelijke vereisten.

In aanvulling op deze privacyverklaring, geven aanvullende privacyverklaringen uitleg over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken. In die gevallen worden dergelijke privacyverklaringen afzonderlijk met u gedeeld. Deze privacyverklaringen kunnen variëren tussen de landen waarin we actief zijn om de lokale praktijken en toepasselijke wetgevingsvereisten weer te geven.

Deze privacyverklaringen zijn ook beschikbaar op de Shell-websites van de verschillende landen waarin wij actief zijn, in lokale talen en in lijn met (waar nodig) lokale (wettelijke) vereisten.

Deze kennisgevingen zijn ook beschikbaar op de Shell-websites op de verschillende locaties waar we actief zijn, in lokale talen en om de lokale vereisten waar nodig weer te geven.

In deze privacyverklaring vindt u uitleg over: welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden, hoe lang we de persoonsgegevens bewaren, hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens en deze kunt bijwerken, andere opties met betrekking tot uw persoonsgegevens en waar u nadere informatie kunt krijgen.

Wie is verantwoordelijk voor de verzamelde persoonsgegevens?

Shell International BV, een in Nederland geregistreerde vennootschap met registratienummer 27155369, gevestigd te Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR Den Haag, Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens namens haarzelf of de vennootschap binnen Shell waar u in dienst bent of onder contract staat.

Als er persoonsgegevens van minderjarigen worden verzameld, is hiervoor toestemming van de ouder of voogd vereist.

Verwerking van persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar

Behalve in die gevallen waarin Shell educatieve evenementen organiseert die speciaal zijn ontworpen voor kinderen, verzamelen we niet opzettelijk persoonlijke gegevens van personen jonger dan 18 jaar. Als je jonger bent dan 18 jaar (of minderjarig bent op basis van lokale wet- en regelgeving (zie je lokale privacyverklaring) verzoeken we je om ons niet je persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) te sturen. Als je toch met Shell contact wilt opnemen op een manier waardoor je genoodzaakt bent je persoonsgegevens te versturen (zoals voor onderwijs- of innovatie-evenementen), vraag dan je ouder of voogd om dit namens jou te doen.

De categorieën van persoonsgegevens die we over u verzamelen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens met betrekking tot degenen die solliciteren, een wervingsevenement bijwonen en/of een assessment ondergaan (‘Sollicitanten’).

Dit omvat persoonlijke contactgegevens (zoals naam, post- of e-mailadres en telefoonnummer), geboortedatum, of u het wettelijke recht heeft om te werken in het land waar u hebt gesolliciteerd, uw sollicitatie, uw kwalificaties en ervaring, resultaten van interviews en assessmentsbeoordelingen.

Gevoelige persoonsgegevens

Met het oog op werving worden bijzondere categorieën gegevens ('gevoelige persoonsgegevens'), met inbegrip van gezondheidsgegevens verwerkt indien dit is vereistnoodzakelijk is en zoals toegestaan, of verplicht is op basis van of vereist door de lokale wet- en regelgevinggeving voor het aanbrengen van aanpassingen in het wervingsproces, voor de beoordeling van de geschiktheid voor functies en arbeidsgeschiktheid en het ter beschikking stellen van faciliteiten op de werkplek om gezondheidsproblemen op te lossen of voor het vaststellen, uitoefenen of verdediging van vorderingen.

Bovendien kunnen er, om gelijke kansen op werk te kunnen garanderen, ook aanvullende gevoelige persoonsgegevens verzameld worden van Ssollicitanten, waaronder hun nationaliteit, ras en / of etnische afkomst indien de lokcale wet- en regelgeving dit toestaat of verplicht.

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken.

Voor welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens die onder deze pPrivacyverklaring vallen voor de volgende doeleinden:

 • Human Resources, personeelsbeheer, uitvoering van bedrijfsprocessen, intern beheer, managementrapportage, organisatorische analyse en ontwikkeling - inclusief budgettaire, financiële en organisatorische planning, admin.istratie, compensatie, prestatiebeheer;
 • gezondheid, veiligheid en beveiliging - met inbegrip van de bescherming van het leven of de gezondheid van Shell-personeel, gezondheid en veiligh.eid op het werk, bescherming van bedrijfsmiddelen van Shell en authenticatie van de status en toegangsrechten van Shell-personeel; of
 • naleving van wet- en regelgeving - inclusief naleving van wettelijke of reglementaire vereisten.

We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor een secundair doel waarmee ze nauw verwant zijn, zoals:

 • het opslaan, verwijderen of anonimiseren van uw persoonsgegevens;
 • fraudepreventie, audits, onderzoeken, geschillenbeslechting of verzekeringsdoeleinden, geschillenbeslechting en verdediging van claims; of statistisch, historisch of wetenschappelijk onderzoek

Pre-screening van Sollicitanten

Wij voeren een screening uit van alle sollicitanten die wij van plan zijn een dienstverband, indienstneming of stage aan te bieden (al naar gelang het geval). Deze screening vindt plaats vóór de bevestiging van het aanbod en voor de volgende doeleinden:

 • het verifiëren van de informatie die een Sollicitant tijdens het screenings-/sollicitatieproces verstrekt. Dit omvat het natrekken van informatie bij huidige/vorige werkgevers en onderwijsinstellingen. Er worden pas stappen ondernomen als de Sollicitant bevestigt dat de verificatie kan plaatsvinden.
 • screening van Sollicitanten aan de hand van openbare of door de overheid afgegeven sanctielijsten en mediabronnen. Deze screening vindt plaats om verplichtingen op grond van wet- en regelgeving na te komen, de bedrijfsmiddelen en medewerkers/contractanten van Shell te beschermen en met name om ervoor te zorgen dat Shell wetgeving inzake handelscontrole, de bestrijding van witwassen en/of omkoping en corruptie en andere wettelijke vereisten kan naleven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Alle Sollicitanten moeten vragen beantwoorden die nodig zijn om te kunnen waarborgen dat personen rechtsgeldig een contract aangaan met een vennootschap van Shell in het geval hun sollicitatie succesvol verloopt. Daarnaast maken wij voor afgestudeerden die bij ons in dienst willen komen gebruik van een online assessment tool die de geschiktheid voor een dienstverband beoordeelt. Omwille van de objectiviteit gebeurt dit op basis van geautomatiseerde besluitvorming. In deze gevallen wordt u hierover geïnformeerd en krijgt u de gelegenheid deze geautomatiseerde besluiten te laten beoordelen door of namens een lid van het Shell recruitment team. Tenzij u daarover specifiek wordt geïnformeerd tijdens het wervingsproces, vindt er geen andere geautomatiseerde besluitvorming plaats om de geschiktheid voor een dienstverband of indienstneming als contractantor te beoordelen.

We zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken als we daarvoor een wettelijke grondslag hebben.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Alleen persoonsgegevens van Sollicitanten worden verwerkt:

 • om op verzoek van de Ssollicitant stappen te ondernemen vóór het aangaan van een contract;
 • indien dit nodig is voor het nakomen van een verplichting waaraan de betreffende Shell vennootschap(pen) gebonden is/zijn uit hoofde van geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeid- en sociale zekerheidsrecht;
 • indien dit nodig is om gerechtvaardigde belangen van Shell (zoals het toezien op de nakoming van wettelijke verplichtingen anders dan verplichtingen die verband houden met arbeid of sociale zekerheid, de bescherming van bedrijfsmiddelen en reputatie van Shell en medewerkers en contractanten van Shell), tenzij deze belangen wijken voor het hogere belang van de fundamentele rechten en vrijheden van de Sollicitant; of
 • (als dit wettelijk verplicht is) met de uitdrukkelijke expliciete toestemming van de Sollicitant.

In geval verwerking gebaseerd is op uw toestemming, mag u uw toestemming te allen tijde intrekken, tenzij lokale toepasselijke wet- en regelgeving anders bepaalt. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerking van gegevens vóór het moment dat u uw toestemming heeft ingetrokken.

In geval verwerking gebaseerd is op uw toestemming en tenzij geldend recht anders bepaalt, mag u uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit is niet van invloed op de geldigheid van de verwerking van gegevens vóór het moment dat u uw toestemming heeft ingetrokken.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?

De persoonsgegevens die onder deze privacyverklaring vallen, worden uitsluitend verwerkt voor bovengenoemde doeleinden en worden alleen op een strikte 'need-to-know'-basis gedeeld met:

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor bovengenoemde doeleinden en worden alleen op basis van een streng gehandhaafd 'need-to-know'-beginsel gedeeld met:

 • Andere vennootschappen binnenin de Shell Groep, waaronder vennootschappen buiten uw locatie en/of de Europese Economische Ruimte (EER); en
 • Geautoriseerde vertegenwoordigers, dienstverleners en/of onderaannemers van Shell, met name derden die namens Shell referenties en achtergrondinformatie controleren;
 • Bevoegde publieke instanties, overheidsinstanties, toezichthoudende instanties of de belastingdienst indien dit nodig is om te voldoen aan een verplichting krachtens wet- of regelgeving waaraan de betreffende Shell-vennootschap(pen) moet(en) voldoen of indien dit is toegestaan op grond van toepasselijke lokale wetgeving; of
 • Elke persoon aan wie Shell voorstelt om een van haar rechten en/of plichten over te dragen.

Interactie met Shell via sociale media

Als u ervoor kiest om met Shell te communiceren via sociale media op een door Shell beheerde sociale mediapagina ('Shell Social Media Page') - zoals Facebook, Instagram, Twitter of LinkedIn, zijn uw persoonlijke gegevens (zoals uw naam, uw profielfoto en het feit dat u geïnteresseerd bent in Shell) afhankelijk van uw privacy-instellingen op het relevante sociale mediaplatform, zichtbaar voor alle bezoekers van uw persoonlijke webpagina en ook voor Shell. U kunt alle gegevens die u op deze sites hebt gedeeld op elk gewenst moment verwijderen via het account van uw relevante sociale mediaplatform. Shell houdt uw activiteit niet bij op de verschillende sociale mediasites die u gebruikt. Als je een bericht naar Shell stuurt via een messanger-service op een social media-platform, worden deze berichten niet langer dan een maand na ontvangst bewaard. Neem contact op met Shell als u een verzoek wilt indienen en waar u zelf geen actie kunt ondernemen en dat betrekking heeft op een Shell Social Media-pagina - zie het onderstaande gedeelte.

Daarnaast en voor zover Shell medeverantwoordelijk is voor een social media platform van een Shell Social Media Page, heeft Shell via het social media platform toegang tot geaggregeerde data die statistieken en inzichten oplevert die helpen om inzicht te krijgen in de soorten acties die je onderneemt op Shell Social Media Pages. Voor meer informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op die sociale mediaplatforms, inclusief eventuele gerichte advertenties die u ontvangt, verwijzen wij u naar uw privacy-instellingen die toegankelijk zijn via het account van uw relevante sociale mediaplatform.

Uw persoonsgegevens kunnen, met inachtneming van passende waarborgen, buiten uw land worden overgedragen.

Overdracht van persoonsgegevens

Indien persoonsgegevens worden overgedragen aan vennootschappen binnen de Shell Groep en/of geautoriseerde derden buiten uw land (waaronder ook buiten de EER), nemen we organisatorische, contractuele en wettelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor bovengenoemde doeleinden en een voldoende mate van bescherming wordt gehandhaafd om de persoonsgegevens te waarborgen. Deze maatregelen omvatten onder meer Binding Corporate Rules (bindende bedrijfsregels) voor de uitwisseling binnen de Shell Groep en door de Europese Commissie goedgekeurde overdrachtmechanismen voor uitwisseling met derden in landen die ongeen voldoende mate van bescherming van gegevens bieden alsmede aanvullende maatregelen waar geldend recht dat vereist. U vindt een kopie van de Shell Binding Corporate Rules op www.shell.nl/privacy.html of u kunt contact opnemen met privacy-office-SI@shell.com voor een kopie hiervan.

Shell doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd en beleidsregels aangenomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en onjuist gebruik en wij zullen deze maatregelen, waar nodig, aanpassen wanneer hiervoor weer nieuwe technologie beschikbaar komt.

Wij hebben technologische oplossingen geïmplementeerd en beleidsregels aangenomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en onjuist gebruik van deze gegevens en wij zullen deze maatregelen, waar nodig, aanpassen wanneer hiervoor weer nieuwe technologie beschikbaar komt.

Shell bewaart uw persoonsgegevens slechts gedurende een bepaalde periode.

Hoe lang bewaren jullie mijn persoonsgegevens?

Onder voorbehoud van verschillende bewaartermijnen die zijn vastgelegd in de privacyverklaring op uw locatie, bewaren we persoonsgegevens van afgewezen Ssollicitanten ten minste 6 maanden, maar niet langer dan twee jaar nadat het wervingsproces of de beoordeling is voltooid.

Informatie kan langer worden bewaard als er krachtens wet- en regelgeving reden is om dat te doen (de informatie wordt dan verwijderd als deze niet langer nodig is voor de doelstelling van die wet- en regelgeving).

Als uw sollicitatie succesvol is, worden de persoonsgegevens die zijn verzameld tijdens het wervingsproces bewaard volgens de Privacyverklaring – Persoonsgegevens van Medewerkers, Familieleden en Contractanten die u kunt vinden op Sollicitant | Shell Nederland en op de website van uw locatie.

Wat zijn de gevolgen als ik gegevens niet verstrek?

Gevraagde persoonsgegevens die u als Sollicitant verstrekt, zijn nodig om te voldoen aan wettelijke eisenwet- en regelgeving en/of voor het aangaan van een contract met u (of in geval u contractantor bent, uw werkgever/dienstverlener). Als u ons gevraagde gegevens, die beperkt blijven tot de voor deze doeleinden verplichte informatie, niet verstrekt, heeft dit mogelijk invloed op uw selectie voor een dienstverband of of stage.

   

Uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

We streven ernaar om onze informatie over u zo nauwkeurig mogelijk te houden. U kunt het verzoek indienen tot:

 • inzagetoegang intot uw persoonsgegevens;
 • correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens (maar alleen wanneer ze niet langer nodig zijn voor een legitiem zakelijk doel);
 • dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt; Of
 • dat u persoonsgegevens, die u aan Shell heeft verstrekt, in een gestructureerde, digitale vorm ontvangt om die aan een andere partij te kunnen doorgeven, indien dit technisch haalbaar is.

U kunt hiervoor contact opnemen via Neem contact op via http://www.shell.nl/careers/contact-us.html.

Met wie kan ik contact opnemen voor nadere informatie?

Als u problemen, vragen of klachten heeft met betrekking totover de verwerking van uw persoonsgegevens, verwijzen wij u naar de relevante privacyverklaring van uw Shell locatie of u kunt contact opnemen via Privacy-Office-SI@shell.com.

U kunt ook contact opnemen met de Shell Group Chief Privacy Officer bij Shell International B.V. Den Haag – handelsregister nr. 27155369 Correspondentie: Postbus 162 2501 CR DEN HAAG.

Als u niet tevreden bent over de behandeling verwerking van uw persoonsgegevens door Shell, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw eigen autoriteit voor gegevensbescherming of de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, bezoekadres Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag. Ga voor meer informatie naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Speciale kennisgeving - Voor technische problemen met betrekking tot uw wervingsproces of in geval van vragen of opmerkingen over vacatures bij Shell, kunt u contact met ons opnemen via: Shell Careers SSSCMLA-HRVO/N-T1 careers@shell.com.

We gebruiken cookies op onze websites om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Shell kan gebruikmaken van cookies en vergelijkbare technologieën die tot doel hebben informatie tijdens uw bezoek aan een website van Shell te verzamelen en op te slaan. Hierdoor kan Shell uw internetbrowser identificeren en gegevens verzamelen over uw gebruik van een website van Shell, welke pagina's u bekijkt en de duur van uw bezoek. Bij een volgend bezoek aan onze website worden uw gegevens herkend. Op deze manier kunnen we uw gebruikservaring van onze website(s) verbeteren. Cookievoorkeuren kunt u instellen via uw browser – ga voor meer informatie naar het Cookiebeleid van Shell op http://www.shell.com/cookie-policy.html.

Deze Privacyverklaring wordt in de loop van de tijd bijgewerkt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. U wordt geadviseerd om deze pPrivacyverklaring regelmatig te raadplegen voor mogelijke wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 December 2021.