Deze liggen ten grondslag aan onze Verklaring van Algemene Beleidsuitgangspunten en onze Gedragscode. Shell heeft een wereldwijde hulplijn (de “Global Helpline”) ingesteld die medewerkers en andere belanghebbenden de gelegenheid biedt om twijfel over correcte naleving van onze waarden en uitgangspunten te uiten en om mogelijke gevallen van niet-naleving te melden.

Deze pagina kunt u niet gebruiken voor algemene klachten en/of vragen.Graag verwijzen wij u naar onze contact pagina, via deze pagina kunt u uw vragen stellen en/of uw klachten aan ons doorgeven.

Wat is de Global Helpline van Shell?

Via de Global Helpline kunnen Shell-medewerkers en anderen onder volledige geheimhouding en zonder represailles te hoeven vrezen, uiting geven aan bezorgdheid of dilemma’s wat betreft naleving van de wet en/of de ethische normen van Shell. Ook kunnen zij om advies over nalevingskwesties vragen.

Wie kunnen van de Global Helpline gebruik maken?

De Global Helpline is er voor alle medewerkers en contractors bij Shell en voor externe partijen waarmee Shell een zakenrelatie heeft (zoals klanten, leveranciers, agenten) als die onzorgvuldig handelen door een Shell-maatschappij of een Shell–medewerker constateren.

Hoe kan ik via de Global Helpline een vraag stellen of iets melden?

De Global Helpline is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar. Telefoontjes en meldingen via de Helpline worden namens Shell ontvangen door een onafhankelijke gespecialiseerde hulplijnprovider. U kunt op twee manieren een melding doen:

  1. Via de Global Helpline website. U kunt uw vraag of twijfel op een formulier invullen. De website is in 14 talen, waaronder het Nederlands, en is toegankelijk voor Shell-medewerkers en derden.
  2. Vanuit eigen land de Global Helpline bellen. U kunt de hulplijn gratis bellen vanuit elk land waarin Shell actief is. Op verzoek kan een tolk worden ingeschakeld om de Engelstalige interviewer te helpen. Als er geen keuzeoptie voor de gewenste taal bestaat, dan dient u de taal te noemen zodra u met de interviewer bent verbonden.

Wat gebeurt er als ik met de Global Helpline contact opneem?

U wordt gevraagd om zich onder geheimhouding te identificeren. U kunt via slechts één persoon communiceren zonder dat uw naam wordt geregistreerd maar u kunt uw bezorgdheid ook anoniem uiten. Geef zoveel mogelijk informatie maar houd die wel relevant, vooral als u iemand beschuldigt.

Na afloop van het telefonisch interview of de melding via internet krijgt u een meldingsnummer en een pincode, zodat u kunt terugbellen of later op de website kunt kijken of er een reactie van de Maatschappij is of om nadere informatie te verstrekken. Beide manieren om een melding te doen (telefonisch of via internet) resulteren in een rapport dat aan Shell wordt doorgegeven.

Wat gebeurt er met een melding wanneer die bij Shell is binnengekomen?

Uw melding wordt doorgegeven aan een Regional Case Manager, die de melding beoordeelt en bepaalt welke actie moet worden genomen. Als het een verzoek om inlichtingen betreft of misschien een dilemma waarbij om advies wordt gevraagd, wordt de melding doorgegeven aan iemand die dat advies kan geven, zoals een speciaal aangewezen deskundige of een lid van ons juridische team.

Als de melding het karakter van een beschuldiging heeft die zorgvuldig moet worden onderzocht, dan wordt een onderzoeker of een onderzoeksteam aangewezen. Meestal is dat een ervaren onderzoeker met de juiste deskundigheid uit het land waarop de melding betrekking heeft en die met de plaatselijke situatie bekend is. Als voor het gemelde incident deskundigheid nodig is die niet binnen Shell voorhanden is, dan kan er een externe expert bij worden gehaald, die aan dezelfde strikte geheimhouding is gebonden.

Bijzonderheden over het geval, en vooral de identiteit van degene die de melding heeft gedaan en van eventuele personen die daarbij worden genoemd, worden geheim gehouden en alleen bekendgemaakt als dat niet anders kan. Het onderzoek zelf richt zich op een objectieve feitenanalyse van het geval. Blijkt een beschuldiging op waarheid te berusten, dan besluit de lokale werkmaatschappij over de te nemen actie(s).

To read this page in English please visit: Shell Global Helpline