1. Wat onderzoekt de commissie van de PEAG?

De hoofdvragen van het onderzoek luiden: 

  • Hoe is de besluitvorming over de aardgaswinning in Groningen, de schadeafhandeling en de versterking op cruciale momenten verlopen?
  • Welke effecten had dit, welke belangen en afwegingen speelden een rol en hoe is hierbij omgegaan met de belangen van de Groningers? 

2. Wat is het doel en de opzet van het onderzoek?

Het doel van de PEAG is waarheidsvinding en inzicht rond besluitvorming over gaswinning, schadeafhandeling en versterking in Groningen. Wat is er precies gebeurd en welke lessen zijn daaruit te trekken voor toekomstig beleid? 

Het onderzoek wordt opgesplitst in drie perioden vanaf 1959, het jaar waarin voor het eerst aardgas werd gevonden in Groningen.

‘Na Slochteren’: start van de gaswinning

‘Na de beving in Assen’: bodemdaling en aardbevingen

‘Na de beving in Huizinge’: afbouw van de gaswinning (ondergronds), schadeherstel en versterking (bovengronds).

3. Wat is een parlementaire enquête?

Een parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksinstrument dat de Tweede Kamer tot haar beschikking heeft als zij zelf onderzoek wil doen. Dit maakt het mogelijk om schriftelijke inlichtingen en documenten bij betrokken organisaties te vorderen en getuigen plus deskundigen onder ede te horen. Mensen die worden opgeroepen door de commissie, bestaand uit Kamerleden, zijn verplicht te verschijnen. 

4. Uit welke fases bestaat deze parlementaire enquête?

De commissie heeft in 2021 schriftelijke inlichtingen en documenten bij 47 betrokken organisaties gevorderd, waaronder Shell en NAM. Op basis daarvan doet de commissie feiten- en dossieronderzoek. In het eerste kwartaal van 2022 heeft de commissie besloten voorgesprekken gevoerd met deskundigen en getuigen om extra informatie in te winnen en eerste bevindingen te toetsen. 

De openbare verhoren zullen vanaf juni 2022 plaatsvinden en met een zomerpauze duren tot en met oktober. Begin 2023 zal de enquêtecommissie haar onderzoeksrapport aanbieden aan de Tweede Kamer. Het precieze verloop van de Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen is te vinden op de website van de Tweede Kamer

5. Waarom is Shell bij deze enquête betrokken?

Shell speelde een rol in de opsporing en winning van aardgas en aardolie. In 1947 richtten Shell en Esso (een merknaam van het latere ExxonMobil), beide 50% aandeelhouder, gezamenlijk de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) op voor de opsporing en winning van aardolie en later ook aardgas, in Nederland. De aardgaswinning is een belangrijke rol gaan spelen in de Nederlandse energievoorziening, maar er is ook een keerzijde, namelijk de aardbevingen en als gevolg daarvan de vele gedupeerden in Groningen.

6. Hoe denkt Shell over de enquête?

Het is goed dat er een parlementaire enquête komt naar de aardgaswinning in Groningen. Vooral voor de mensen in Groningen is dit belangrijk. Vanzelfsprekend verlenen we onze volledige medewerking. In 2021 hebben Shell-medewerkers hard gewerkt om de parlementaire enquêtecommissie zoveel mogelijk informatie te leveren (ca. 17.000 documenten) over de gaswinning in Groningen in de afgelopen zestig jaar. Onze collega’s van de NAM hebben zo’n 50.000 documenten uitgeleverd (38.000 NAM en Maatschap en 12.000 archief CVW).

7. Wie worden er opgeroepen om te getuigen?

De commissie voert besloten en openbare gesprekken. Wie de commissie tijdens de besloten voorgesprekken ondervraagd heeft, blijft voorlopig vertrouwelijk, net zoals de inhoud van de gesprekken. Wie tijdens de openbare verhoren ondervraagd gaan worden, wordt door de commissie in fasen bekend gemaakt op de website van de Tweede Kamer. Deze openbare verhoren zijn live te volgen. Tijdens openbare verhoren staan de gehoorden onder ede.

Meer Shell

Dossier Groningen

De aardgaswinning in Groningen verzekerde Nederland van energie, maar kende een keerzijde: de aardbevingen. In dit dossier een beknopte geschiedenis van Shells rol in de aardgaswinning, hoe de opbrengsten werden verdeeld en hoe besluitvorming tot stand kwam. Plus: antwoorden op vragen over het stoppen van de gaswinning en de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen.

Het groningen-gasveld

In Groningen, onder Slochteren, ligt het grootste gasveld van Europa. Het Groningen-gasveld heeft een geschatte oppervlakte van 900 km2.  

Het Gasgebouw

Het Gasgebouw is geen echt gebouw, maar staat voor de samenwerking tussen de Nederlandse Staat en Shell en ExxonMobil bij de winning en verkoop van aardgas.