April 2019: Dagvaarding

Milieudefensie en een aantal andere organisaties dagvaarden Shell. Milieudefensie c.s. eisen dat Shell minimaal en per direct haar CO2-emissies gaat reduceren met 45% in 2030 (tov 2010) en terug zal brengen naar netto nul in 2050.

Shell laat weten liever in gesprek te gaan en samen te werken aan de energietransitie dan elkaar op te zoeken in de rechtszaal. “Voor zo’n omvangrijke uitdaging als het tegengaan van klimaatverandering is per slot van rekening een gezamenlijke maatschappijbrede aanpak nodig.” 

In de conclusie van antwoord gaat Shell in op de punten van Milieudefensie c.s.

December 2020: Zittingen

Op 1, 3, 15 en 17 december vinden de zittingen plaats bij de rechtbank in Den Haag.

Lees Shells openingswoord in deze zaak.

Lees Shells pleidooi over toepasselijk recht in deze zaak. 

Lees Shells pleidooi over ontvankelijkheid in deze zaak.

Lees Shells pleidooi over feiten en vragen in de rechtbank

Lees Shells pleidooi over wetenschap in deze zaak.

Lees Shells pleidooi over rechtsvormende taak rechter in deze zaak.

Lees Shells pleidooi over toepasselijk recht (deel II) in deze zaak.

Lees Shells pleidooi over inhoudelijk beoordeling vorderingen in deze zaak.

Lees Shells pleidooi over het petitum in deze zaak.

Mei 2021: Uitspraak

Op 26 mei 2021 doet de rechtbank Den Haag uitspraak. De rechtbank beveelt Shell om via het concernbeleid van de Shell-groep de CO2-uitstoot eind 2030 terug te brengen tot netto 45% ten opzichte van het niveau van 2019. Ten aanzien van de toeleveranciers en afnemers geldt een zwaarwegende inspanningsverplichting, die inhoudt dat RDS via het concernbeleid van de Shell-groep haar invloed moet aanwenden, door bijvoorbeeld via het aankoopbeleid eisen te stellen aan toeleveranciers. Lees de uitspraak in deze zaak

Shell reageert: “Er is dringend actie nodig om klimaatverandering aan te pakken. Daarom hebben we onze inspanningen versneld om tegen 2050 een energiebedrijf met netto-nul uitstoot te worden, meebewegend met de samenleving, met korte termijn doelstellingen om onze vooruitgang te volgen.

We investeren miljarden dollars in koolstofarme energie, waaronder laadpunten voor het opladen van elektrische voertuigen, waterstof, duurzame energiebronnen en biobrandstoffen. We willen de vraag naar deze producten vergroten en onze nieuwe energiebedrijven nog sneller opschalen.

We zullen ons blijven concentreren op deze inspanningen en verwachten in beroep te gaan tegen de teleurstellende uitspraak van de rechtbank van vandaag.” Lees de gehele reactie van Shell op de uitspraak

Juli 2021

Shell bevestigt in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. “We zijn het erover eens dat dringende actie nodig is en we versnellen onze transitie naar netto-nul”, zegt Shell-CEO Ben van Beurden. “Maar we gaan in beroep omdat een rechterlijke uitspraak tegen één enkel bedrijf niet effectief is. Er is duidelijk, ambitieus beleid nodig dat fundamentele verandering in het hele energiesysteem stimuleert. Klimaatverandering is een uitdaging die zowel dringende als mondiale actie vereist; actie die de samenwerking bevordert en de coördinatie tussen alle partijen aanmoedigt.”

Maart 2022

Shell dient hoger beroep in en stelt daarbij: “We hebben een belangrijke rol te spelen in de energietransitie en die rol nemen we serieus. Maar zelfs met een ambitieuze strategie en toonaangevende klimaatdoelstellingen binnen onze sector, zijn er aspecten in het oordeel van de rechtbank die eenvoudigweg niet haalbaar – of zelfs niet redelijk – zijn om te verlangen van Shell of een ander enkel bedrijf.”

April 2023

Twee partijen proberen zich te voegen in het hoger beroep in de klimaatzaak tussen Shell en Milieudefensie c.s. . Climate Intelligence Foundation ("Clintel") probeert als derde partij tussenbeide te komen om eigen claims tegen Shell in te dienen. Als dat niet wordt toegestaan door het Hof, dan wil het zich aansluiten bij het hoger beroep van Shell en het vonnis van de rechtbank Den Haag van mei 2021 aanvechten ten aanzien van de stand van de klimaatwetenschap.

Shell verzet zich ertegen dat Clintel tussenkomt of zich voegt in de klimaatzaak, omdat Shell het niet eens is met, en afstand neemt van Clintels standpunten over klimaatwetenschap, die haaks staan op de wereldwijde wetenschappelijke consensus. Shell vindt niet dat het hoger beroep belast moet worden, of vertraagd moet worden, met een ingewikkelde discussie over de juistheid of betrouwbaarheid van de klimaatwetenschap. Dit onderwerp staat in deze procedure niet ter discussie tussen Shell en Milieudefensie c.s.

De Stichting Milieu & Mens ("Milieu & Mens") die bezorgde energiegebruikers vertegenwoordigt, wil zich ook aansluiten bij het hoger beroep van Shell om te betogen dat de uitspraak in de klimaatzaak de energiezekerheid en betaalbaarheid negatief zal beïnvloeden. Milieu & Mens stelt verder dat een civiele procedure niet het geëigende middel is om een individuele onderneming een reductieverplichting op te leggen. Op basis van de verklaringen van Milieu & Mens in de procedure tot nu toe, is Shell van mening dat haar argumenten niet buiten Shells eigen beroepsgronden vallen en dat het feit dat Milieu & Mens zich zou voegen in de klimaatzaak, geen onredelijke vertraging zal veroorzaken. Shell schikt zich daarom naar het oordeel van het Hof voor wat betreft de toetreding van Milieu & Mens.

Lees Shells memorie van antwoord in de interventieprocedures van Clintel en M&M

Lees Shells spreekaantekeningen in de interventieprocedures van Clintel en M&M

Read Shell's brief in the intervention proceedings of Clintel and M&M

Read Shell’s pleading notes in the intervention proceedings of Clintel and M&M  

Meer Shell

Waarom Shell in hoger beroep gaat

Dat Shell hoger beroep in heeft gediend tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Haag doet niets af aan Shells ambitie om tegen 2050 een energiebedrijf te zijn met netto nul uitstoot.

Shell en de klimaatzaak

Op 22 maart hebben we ons hoger beroep ingediend tegen de uitspraak in de klimaatzaak door de rechtbank Den Haag. Lees in ons dossier over de zaak waarom we in beroep gaan, hoe we werken aan een toekomst met schonere energie en wat we doen én gaan doen voor de Nederlandse energietransitie. 

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.