“De aanpak van klimaatverandering, vereist fundamentele verandering van ’s werelds economie en energiesysteem. Dat vraagt om ongekende samenwerking van de slimste vernieuwers en bedrijven. De open campus geeft hen de mogelijkheid om met hulp van onze faciliteiten samen te werken aan het versnellen van de energietransitie,” zegt Yuri Sebregts, Chief Technology Officer bij Shell.

Unieke laboratoria

De Energy Transition Campus Amsterdam huisvest onder meer laboratoria, kantoren en testomgevingen in een 13 voetbalvelden groot, duurzaam complex. Momenteel werken er in totaal 1.000 mensen uit 50 landen en daar kunnen nog eens een paar honderd mensen bij. Start-ups, scale-ups, instellingen en bedrijven die hun intrek nemen op de campus krijgen toegang tot flexibele kantoorruimtes, labruimtes en labdiensten als 3D-printen en mogelijkheden voor het analyseren van materiaal en productprestaties. Bovendien krijgen ze toegang tot expertise uit de industrie. Een van de belangrijkste troeven van de locatie is de in de Randstad aanwezige talentpool op onder meer het gebied van digitalisering, systeemintegratie en technologische opschaling.

”We creëren een plek voor kennisdeling en innovatie in de energietransitie”

Ferry Winter, campus manager: “We volgen het voorbeeld van andere campussen en creëren hier een plek die alle ingrediënten biedt voor een ecosysteem dat kennisdeling en innovatie in de energietransitie bevordert. Hier brengen we met elkaar oplossingen van idee, naar prototype en uiteindelijk naar de markt en de maatschappij.”

De open campus moet start-ups en scale-ups volgens campus manager Winter in staat stellen om hun potentie maximaal te benutten en innovaties te implementeren. Onderzoeksinstellingen kunnen er hun kennis en onderzoek vertalen naar commercieel haalbare toepassingen met maatschappelijke impact. Bedrijven op hun beurt kunnen er onder meer samenwerken aan technologische oplossingen voor schonere energie. De campus stelt alle partijen in staat om met hulp van haar faciliteiten te innoveren en desgewenst samen te werken met elkaar en/of met Shell.

Uitdagingen

In de zoektocht naar oplossingen voor de uitdagingen in de energietransitie kunnen partners samenwerken binnen thema’s als circulariteit, CO2-afvang, opslag en hergebruik, geothermie, hernieuwbare energie, waterstof, elektrificatie, CO2-arme brandstoffen en CO2-reductie door bijvoorbeeld het beschermen van natuur.

Innovatie in het STCA

Nieuwe ideeën, technologie en ervaring komen in het Shell Technology Centre Amsterdam (STCA) al meer dan honderd jaar samen om in de energiebehoeften van vandaag en morgen te voorzien. Zoals recent de ontwikkeling van de eerste 500 liter duurzame, synthetische kerosine uit afgevangen CO2, water en hernieuwbare energie voor een passagiersvlucht. Een mooi voorbeeld van een ontwikkeling die nu wordt ingezet voor de energietransitie. Meer voorbeelden zijn te vinden op de STCA-website.

English translation

Shell Technology Centre Amsterdam transforms into Energy Transition Campus Amsterdam to accelerate energy transition

The Shell Technology Centre in the heart of Amsterdam opens its doors and transforms into an open campus. Shell invites start-ups, scale-ups, research institutions and companies to move onto campus and work together on solutions for cleaner energy. The technology centre thus starts a new life with a new name: Energy Transition Campus Amsterdam (ETCA).

"Tackling climate change requires fundamental change of the world's economy and energy system. This requires unprecedented collaboration between the smartest innovators and companies. The open campus gives them the opportunity to work together to accelerate the energy transition with the help of our facilities," says Yuri Sebregts, Chief Technology Officer at Shell.

Unique laboratories

The Energy Transition Campus Amsterdam houses unique laboratories, offices and testing environments on a combined floor area the size of 13 soccer fields in a large, sustainable building complex. Currently, up to a 1,000 people from 50 countries work on campus, with space for a couple hundred more. Start-ups, scale-ups, research institutions and companies that join the ETCA get access to flexible office spaces, lab spaces and lab services such as 3D printing and possibilities to access our advanced analytical capabilities for materials and product performance evaluation. In addition, they get access to expertise from the industry. One of the most important assets of the location is the talent pool present in the Amsterdam area in fields like digitisation, system integration and technological upscaling.

”We are creating a hub for knowledge sharing and innovation in the energy transition”

Ferry Winter, campus manager: “We follow the example of other campuses and create a place that offers all the ingredients for an ecosystem that promotes knowledge sharing and innovation in the energy transition. Here we can take solutions from ideation to prototype and finally to market and society."

According to Winter, the open campus aims to enable start-ups and scale-ups to maximise their potential and implement innovations. Research institutions can translate their knowledge and research into commercially viable applications with social impact. Companies can collaborate on technological solutions for cleaner energy. The campus offers the possibility to innovate using the campus facilities and work together with each other and/or Shell if desired.

Challenges

In the search for solutions to the challenges in the energy transition, partners can work together within themes such as circularity, carbon capture storage and utilisation, geothermal energy, renewable energy, hydrogen, electrification, low carbon fuels and nature based solutions.

Innovation at the STCA

New ideas, technology and experience have merged in the Shell Technology Centre Amsterdam (STCA)) for more than a hundred years to meet the energy needs of today and tomorrow. This led to several breakthroughs, such as the development of the first 500 litres of sustainable, synthetic kerosene from captured carbon, water and renewable energy for a passenger flight. A good example of a process that Shell has been optimising for decades and that is now being used for the energy transition. Please visit the STCA website for more examples.

Meer Shell

Over ons

In deze sectie o.a. een overzicht van onze activiteiten en verantwoordelijkheden in Nederland. Lees ons magazine Shell Venster of download onze apps.

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Maar op steeds meer plekken in Nederland werken we aan schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie. 

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.