Marjan van Loon

Waarom Shell samen wil versnellen

Door Marjan van Loon op 16 jun. 2021

English translation below

Volgens de uitspraak op 26 mei van de rechtbank in Den Haag moet de netto CO2-uitstoot van Shell in 2030 45% lager zijn dan in 2019. Deze opdracht geldt voor onze wereldwijde uitstoot en die van onze klanten. Ongeacht of we in beroep gaan, zijn we vastberaden onze strategie verder te versnellen. We gaan deze uitdaging aan. Dit geldt voor alle landen waarin wij actief zijn, en het geldt in het bijzonder voor Nederland.

Want ik zie in Nederland alle mogelijkheden voor succes in de transitie naar een schoner energiesysteem. Sterker nog, als deze transitie ergens versneld zou moeten lukken, dan is het hier. Nederland is een van de meest geavanceerde economieën ter wereld. Nederland heeft de kennis, het kapitaal, en als ik mijn buitenlandse collega’s en vrienden mag geloven, een uniek talent voor organisatie. Daarnaast heeft Nederland een klimaatakkoord met ambitieuze doelen. Zo wil de Nederlandse overheid in 2030 de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 bijna gehalveerd hebben.

Maar zo eenvoudig als dat akkoord klinkt, zo ingewikkeld en zo moeilijk is de uitvoering. De afgelopen 30 jaar, tussen 1990 en 2020, heeft Nederland een CO2-reductie van 20% gerealiseerd. De resterende 30% moet Nederland dus in slechts tien jaar voor elkaar krijgen. De conclusie is duidelijk, evenals de rest van de wereld moet Nederland zijn inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan drastisch vergroten. Daarover zijn non-gouvernementele organisaties (ngo’s), Shell en zo’n beetje iedereen die ik ken het eens. De vraag is hoe.

Shell heeft in Nederland nu ongeveer de helft van de totale CO2-uitstoot in 1990, en dit is inclusief de uitstoot door het gebruik van onze producten. Je zou dus kunnen zeggen dat Shell haar bijdrage aan het klimaatakkoord al geleverd heeft. Zo zien wij het echter niet. En we kloppen ons niet op de borst – absoluut niet zelfs. Shell stopte in deze periode om commerciële redenen met de verkoop van bepaalde zware olieproducten en we verkochten minder diesel en gas in Nederland. Maar dit veranderde niet het soort energie dat mensen gebruikten. Integendeel, de klanten kochten gewoon bij andere bedrijven. Nederland schoot met deze halvering van Shells uitstoot weinig op. Zo moet het dus niet.

Als Nederland uitstoot wil verminderen op de schaal die nodig is, zal de soort energie die mensen gebruiken, de vraag naar energie dus, moeten veranderen. Shell kan en wil hierbij helpen door alternatieven met een lagere CO2-uitstoot aan te bieden. Op deze energiekaart staat een overzicht van al onze huidige energietransitieprojecten in Nederland. Zo opende Shell vorige week in Groningen een waterstofvulpunt voor bussen. Ook zijn al 160 snelladers in gebruik op zo’n 60 Nederlandse Shell-stations. En we bieden al onze klanten de mogelijkheid hun CO2-uitstoot te compenseren als ze bij ons tanken.

De komende tijd wordt het op dit overzicht alleen maar drukker. Alleen al in het afgelopen jaar nam Shell in Nederland voor meer dan 1 miljard euro investeringsbeslissingen om onze eigen uitstoot te verlagen en de soort energie die onze klanten gebruiken te helpen veranderen. Zo investeren we nog meer in windparken op zee, waterstof, laders voor elektrische auto’s en biobrandstoffen, onder meer om de uitstoot van het vliegverkeer te helpen verlagen. We maken van onze raffinaderij in Pernis een toekomstbestendig energiepark, waar in 2030 op een duurzame manier brandstoffen en grondstoffen worden gemaakt. En tegen die tijd maken we in onze chemiefabriek in Moerdijk van niet-herbruikbaar plastic restafval grondstoffen en energie voor bedrijven door heel Europa.

Shell gaat dus versnellen en nog meer doen om onze uitstoot te verlagen op een manier waar Nederland echt baat bij heeft. Het gaat er niet alleen om dat wij betere, klimaatvriendelijke producten bieden, maar dat onze klanten en de samenleving nog meer worden aangespoord om de juiste keuzes te maken en ontmoedigd om fossiel te blijven consumeren. Dat geeft ons en vele anderen dan weer economisch perspectief om nog sneller te gaan. Dit vereist ongekende samenwerking – met andere bedrijven, met klanten en met de overheid die verandering kan versnellen met heldere regelgeving en de juiste prijsprikkels. Een paar voorbeelden: lagere accijns op bio-LNG, zodat deze brandstof met een lagere CO2-uitstoot voor het vrachtverkeer de concurrentie met diesel aankan. Een Nederlandse invulling van de herziene Richtlijn voor Hernieuwbare Energie van de Europese Unie, die via de wet Milieubeheer kan helpen om groene waterstof aantrekkelijk te maken voor zwaar transport en de industrie. En snellere aanbestedingstrajecten voor grootschalige windparken op zee.

Ik ben ervan overtuigd dat door samen op deze manier verandering te versnellen, de Nederlanders hun unieke organisatietalent ten volle kunnen benutten en dit decennium ook de resterende 30% reductie kunnen halen. Wij dragen daar graag aan bij, en spannen ons in voor nog een halvering van de huidige uitstoot van Shell in Nederland.

English translation

Accelerating climate action in the Netherlands

According to the ruling of the District Court in The Hague on May 26, Shell must reduce its net carbon emissions by 45% by 2030, compared to its 2019 level. The court order applies to the emissions from Shell’s operations and our customers. Regardless of whether we appeal the ruling, we are determined to accelerate our net-zero strategy. We will rise to this challenge. This applies to all countries where we have operations and it applies to the Netherlands in particular.

Because when it comes to a transition to a cleaner energy system, I see many opportunities for success in the Netherlands. In fact, if there is one place where you’d expect an acceleration, it is in the Netherlands. It is one of the most advanced economies in the world. The Netherlands has the knowledge, capital, and if I’m to believe my foreign friends and colleagues, the unique talent to organise things. The Netherlands also has a national climate agreement with ambitious goals. By 2030, the Netherlands must have reduced CO2 emissions by almost 50% compared to 1990.

That plan sounds clear, but achieving it is hard and complicated. Over the last 30 years, between 1990 and 2020, the Netherlands has reduced its emissions by 20%, so the country has only 10 years left to achieve the remaining 30%. This leads to a clear conclusion: just like the rest of the world, the Netherlands needs to drastically increase its efforts to tackle climate change. Non-governmental organisations, Shell and pretty much everyone I know agree about that. The question is how.

Today, Shell in the Netherlands has about half the total emissions that we used to have in 1990, including emissions caused by the use of the products we sold. You could say that Shell has already made its contribution to the Dutch Climate Accord. But we don’t see it this way. We are not patting ourselves on the back, not in the least. We mostly achieved this reduction because we stopped selling some heavy fuel oil products for commercial reasons, and because we are selling less diesel and natural gas in the Netherlands. These changes to our business did not change the type of energy people used. On the contrary, our customers bought the same products elsewhere, which means the Netherlands hardly benefited from Shell halving its emissions in the country. This is not the way to do it.

If the Netherlands wants to reduce its emissions on a large scale, the types of energy people use – energy demand – will have to change. Shell can and wants to help with this by offering low-carbon alternatives. On this energy map you can see an overview of all our energy transition projects in the Netherlands. For example, Shell opened a filling station for hydrogen buses last week in Groningen in the north of the Netherlands. We have 160 fast charging points for battery electric cars at around 60 Dutch filling stations. And we offer our customers the opportunity to offset their CO2 emissions at our filling stations.

In the months and years ahead, this map is going to get much fuller. In the last year alone, Shell has taken investment decisions worth more than a billion euros to lower our emissions and help change the type of energy that is used by our customers in the Netherlands. We are investing further in offshore wind parks, hydrogen, electric-vehicle charging and biofuels, for example, to help hard-to-abate sectors like aviation decarbonise. We are turning our refinery in Pernis into a modern energy park where we will produce sustainable fuels and raw materials in the future. And by that time, at our chemical park in Moerdijk, we will use plastic waste that can’t be recycled to produce all sorts of raw materials for the European market.

Shell will do more and go faster to reduce emissions in a way that benefits the Netherlands. This means offering more low-carbon products. But that is not all. Our customers and society must be encouraged to make the right choices, and discouraged from consuming fossil fuels. This would give Shell and others the economic impetus to accelerate. This requires unprecedented collaboration. With other businesses, with our customers, and with governments that can accelerate change with effective regulations and financial incentives. To give just a few examples: lower excise duties on bio-liquefied natural gas for trucks, so this lower-emission fuel can compete with diesel. Implementation of the European Renewable Energy Directive (RED II) in Dutch environmental law to encourage hydrogen for heavy-duty transport and industry. And tenders for large-scale offshore wind parks that are fast and efficient. I’m convinced that by accelerating change like this, the Netherlands will make the most of that unique talent for organisation to achieve the emissions reduction it needs this decade. We will gladly contribute and work to halve our current emissions again in the Netherlands.

Meer Shell

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Intussen werken we op steeds meer plekken in Nederland ook aan schonere energie. Alleen al in de afgelopen drie jaar hebben we besloten om hier circa 6,5 miljard euro in te steken. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie. 

Shell Nederland-doelen

Schonere energie en een sterke economie. Ook Shell wil daaraan bijdragen. Vijf doelen tonen hoe Shell dit in Nederland gaat doen.