Gregory Dubus

"In pure abstractie ontdek je wie ik ben en waar ik voor sta"

Gregory Dubus is in zijn Shell-leven LOB IRM Manager Conventional Oil and Gas. Maar in zijn privéleven is hij een kunstenaar gespecialiseerd in geometrische abstractie. In oktober vindt in Den Haag een grote tentoonstelling plaats met meer dan 100 van zijn werken ter ere van zijn 30-jarig kunstenaarsjubileum. Iedereen is uitgenodigd om de expositie te bezoeken.

Door Marcel Burger op 28 sep. 2021

Dubus' schilderijen zijn gemaakt van allerlei geometrische composities van verschillende groottes, getekend met dunne zwarte lijnen en gevuld met kleur. Zijn werk kan waarschijnlijk het best worden vergeleken met toonaangevende architectuur of zeer sterk micromateriaal dat onder de microscoop wordt gelegd. Zijn werken zijn boeiend, sommigen vinden ze ontspannend als je ernaar kijkt.

Global Art Award

Terwijl we Dubus interviewden, was hij net uit enkele honderden kandidaten geselecteerd als een van de 10 nominaties voor de Global Art Award in de categorie Abstract Painting. Een jury van vooraanstaande kunstprofessionals onder leiding van sjeik Saeed Bin Tahnoun van Abu Dhabi is de drijvende kracht achter de prijs. De winnaar wordt op 9 oktober tijdens de Tokyo Art Fair bekendgemaakt. Dubus over de nominatie en zijn tentoonstelling in Den Haag:
"Wat je in mijn werken zult zien, is mijn artistieke evolutie - de verschillende fases die ik heb doorlopen. In zekere zin krijg je een uniek kijkje in mijn hoofd."

Mapkunst

Het begon allemaal met een pen en een kartonnen map. Op school schetste hij erop en Dubus bleef ze na zijn afstuderen gebruiken. "Ik reisde regelmatig de hele wereld over, dus kon ik dit gemakkelijk gebruiken om overal mijn kunst te maken en de wachttijd op luchthavens, treinstations en restaurants of op mijn hotelkamer te veranderen in creatieve tijd." Hij koos Folder Art (mapkunst) als term voor zijn werk op het atypische medium.

Jeugdherinnering

Colouring Art (kleurkunst) is een ander thema in zijn werken. "Mijn eerste jeugdherinnering is toen mijn oppas me een kleurboek gaf. Ik vond het heerlijk om de lege vakken op de pagina’s in te kleuren en wilde niet weg van mijn bureau, voordat ik een tekening afmaakte."Hoewel ik meer technieken gebruik dan alleen het inkleuren van witte ruimtes in zwarte lijnen, past Colouring Art het best bij dit werk."

Vorm

"In mijn werk breng ik een ode aan de driehoeksvorm", zegt Dubus, "die in al mijn werken terug te vinden is. Het kostte me jaren om erachter te komen waarom ik deze geometrische vorm gebruikte, totdat ik me realiseerde dat de driehoek mijn persoonlijkheid en mijn waarden symboliseert. In pure abstractie zie je wie ik ben en waar ik voor sta. Mijn ouders, met hun tegenovergestelde persoonlijkheden, zijn de twee onderste hoeken als de basis van mijn leven. Ik zit in de bovenhoek, gegroeid vanuit die basis." Zie op de foto een treffend voorbeeld van Dubus’ driekhoekskunst, of Triangle Art, dat volgens de artiest zijn zelfportret van zijn persoonlijkheid kan zijn – in zijn pure abstractheid.

Evolutiekunst

Gregory Dubus verhuisde in 2007 naar Nederland. Het betekende bijna het einde van zijn artistieke carrière. "Plots zat ik op een vast honk, terwijl ik alleen op reis met kunst bezig was. Tevens had ik geen mappen meer die ik voor mijn werk gebruikte. Ik stopte met tekenen en schilderen, een paar jaar lang."

Tot hij op een dag besloot om een groot formaat van een eerder werk te maken. "Dit blies nieuw leven in mijn passie voor kunst en leidde tot een vers artistiek concept dat ik Evolution Art noem. Daarbij probeer ik mijn eerdere productie volledig te transformeren tot iets nieuws." Dubus vindt zijn evolutiekunst zowel een reflectie op hergebruik, als wat hij ‘artistiek ouderschap’ noemt.

Streng oog

Wat is nodig om kunst te maken? Dubus: "Het vergt concentratie, geduld, moed, een streng oog, nieuwsgierigheid, creativiteit, organisatie, grondigheid, reflectiespontaniteit en communicatie. Vaardigheden die je ontwikkelt bij het schilderen, zijn even nuttig in het werk voor Shell."

Je bent van harte welkom om de kunsttentoonstelling van Gregory Dubus te bezoeken

Iedereen is van harte welkom om de uitgebreide kunsttentoonstelling van Gregory Dubus te bezoeken, van 1 oktober tot en met 7 november in Den Haag. Vlakbij het Mauritshuis aan de Korte Vijverberg 2. De officiële opening bijwonen kan ook. Die is op 2 oktober tussen 17 en 19 uur en omvat een leuk evenement voor volwassenen en een cadeautje voor meegekomen kinderen.

English translation

Through pure abstraction, you will discover my personality and my values”

In his Shell life Gregory Dubus is LOB IRM Manager for Conventional Oil & Gas. But in his private life he is an artist specialized in geometric abstraction. A major exhibition displaying more than 100 of his works will take place in The Hague in October to celebrate his 30-year artist anniversary. Everyone is invited to visit it.

Dubus' paintings are made of all kinds of geometric compositions of different sizes, drawn with thin black lines and filled with colour. It can probably be best compared to leading architecture or very strong micro-material put under the microscope. His works are captivating, some say relaxing, when looking at them.

Global Art Award

While Dubus gave his interview to us, he had just been selected as one of the 10 finalists, out of many hundreds, of the Global Art Award in the category Abstract Painting. A jury of respected art professionals lead by Sheikh Saeed Bin Tahnoun of the ruling family of Abu Dhabi are the driving force behind the prize. Ahead of the announcement of the winner at the Tokyo Art Fair on 9 October, the artist explains how it all started. “What you will see at my exhibition is my artistic evolution, the various phases I went through. In a way, you will get a unique glimpse into my mind.”

Folder Art

It all started with a pen and a cardboard sleeve (Folder) while at school which Dubus continued using after graduating. “As I was travelling regularly across the globe, I was able to use this practical medium to perform my art anywhere and to transform the waiting time in airports, railway stations and restaurants or my hotel room into creative time.” He chose Folder Art as the term for his work on the atypical medium.

Childhood memory

Colouring Art is another theme in his works. “My first childhood memory is when my nanny gave me a colouring book. I love filling the pages and could not get away from my desk before finishing a colouring.” Hence the term that fits it, although the techniques used are more than just filling the white spaces within the black lines.

Shape

“I praise the triangle shape’, Dubus says, “which can be found in all my works. It took me years to figure out why I used this shape, until I realized that the triangle symbolizes my personality and values. My parents having opposite personalities being in the two down corners – the fundament of my life – and me being in the top corner, growing from that basis.” A flagship of his triangle art which features with this article can, according to Dubus, be his self-portrait.

Evolution Art

Gregory Dubus moved to the Netherlands in 2007, and this almost killed his artistic life. “Since I settled down and was painting only when travelling, and since I ran out of the folders I used for my work, I stopped painting for a couple of years.”
Until one day he decided to make a big size work on a piece of paper. “It reignited my passion for art and allowed me to develop a totally new artistic concept which I call Evolution Art. It aims at totally transforming my previously produced works.” Dubus describes it as a reflection on both the recycling of a work of art and what he says is artistic parenthood.

Useful skills

What does art need? Dubus: “It requires concentration, patience, courage, rigor, curiosity, creativity, organization, thoroughness, reflection spontaneity and communication to speak about it. Skills that one develops when painting are equally useful when working for Shell.”

You are invited for the extensive art exhibition from 1 October to 7 November

Everyone is welcome to visit Gregory Dubus’ extensive art exhibition, from 1 October to 7 November in The Hague. Near the Mauritshuis museum at Korte Vijverberg 2. Attending the official opening? It is on October 2nd between 17:00 and 19:00, and includes a fun event for adults and a present for the children that come along.

Meer Shell

Venster

Venster is het Nederlandstalige kwartaalmagazine van Shell Nederland. Met gesprekken met senior leaders, wetenschappers en beleidsexperts binnen en buiten Shell, en diepteverhalen.

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

Onze geschiedenis

De wortels van Shell in Nederland gaan 130 jaar terug. Sindsdien is de roodgele schelp uitgegroeid tot een wereldspeler in de energiesector. De geschiedenis laat sporen na, waar ook ter wereld.