1. Shell zet actief stappen om zich te houden aan de gerechtelijke uitspraak

Het gerechtelijk bevel geeft Shell tot eind 2030 de tijd om de reductieverplichting na te komen en geeft Shell, in de woorden van de rechter, “alle vrijheid”, om te bepalen hoe deze reductie moet worden bereikt (zie paragraaf 4.4.54[1] van het vonnis).

We zijn van mening dat de acties die we ondernemen om onze Powering Progress-strategie te realiseren, consistent zijn me de uitspraak en de tijdlijn voor de reductie van 2030. Dit omvat de investeringen die we doen in koolstofarme brandstoffen, hernieuwbare elektriciteit en waterstof plus de veranderingen die we aanbrengen in de portfolios van onze upstream- en raffinage-activiteiten. Sinds 2020 hebben we bijvoorbeeld vijf raffinaderijen afgestoten en transformeren we onze resterende 'energie- en chemicaliënparken' om meer koolstofarme oplossingen aan klanten te bieden.

Belangrijk is dat we al resultaten hebben geboekt: een reductie van 30% van de Scope 1- en 2-emissies die eind 2022 onder de operationele controle van Shell vallen (ten opzichte van het niveau van 2016, ons basisjaar [2]) op nettobasis). Daarmee zijn we meer dan halverwege onze doelstelling om ze tegen 2030 met 50% te verminderen. Shell heeft ook zijn tweede kortetermijndoelstelling bereikt, namelijk om de netto koolstofintensiteit van de energieproducten die we verkopen tegen het einde van 2022 met 3-4% te verminderen ten opzichte van 2016.

2. Shell blijft investeren in koolstofarme energieoplossingen

Shell herhaalde zijn doelstelling om tegen 2050 een netto-nul-emissie energiebedrijf te worden op  Capital Markets Day in juni 2023. Het maakte ook duidelijk dat om te slagen, het investeerders mee moet nemen door zich te concentreren op prestaties, discipline en vereenvoudiging om zo waarde te leveren voor aandeelhouders.

Wereldwijd is Shell van plan om tussen 2023 en 2025 $ 10-15 miljard te investeren om de ontwikkeling van koolstofarme energieoplossingen te ondersteunen, waaronder biobrandstoffen, waterstof, opladen van elektrische voertuigen en koolstofafvang en -opslag (CCS). We zullen ons merk, onze klantrelaties en onze sterke punten gebruiken om de waarde van deze investeringen te optimaliseren en tegelijkertijd klanten in de transport- en industriesectoren te helpen om hun koolstofemissies te verminderen.

Shell heeft de afgelopen jaren alleen al voor Nederlandse energietransitieprojecten € 6,5 miljard aan investeringsbeslissingen genomen. Een groot deel van dat geld gaat naar de productie van waterstof, windenergie, zonneparken en biobrandstoffen. Zo is Shell gestart met de bouw van de grootste groene waterstoffabriek van Europa op de Maasvlakte bij Rotterdam en de bouw van een biobrandstoffabriek in Pernis. Met elk project is een investering gemoeid van meer dan 1 miljard euro.

3. De gerechtelijke uitspraak is geen verbod op investeringen in olie en gas

Het vonnis geeft Shell de ruimte om te bepalen hoe de uitstootreductie moet worden bereikt. Belangrijk is dat de rechtbank geen verbod op nieuwe olie- en gasinvesteringen heeft opgelegd. De rechtbank erkende wel dat Shell af zou kunnen zien van nieuwe investeringen in het winnen van fossiele brandstoffen en/of de productie van fossiele grondstoffen moet beperken, om zo aan het vonnis te voldoen. Maar de rechtbank heeft ook verklaard dat Shell het recht heeft om rekening te houden met haar contractuele verplichtingen (zie punt 4.4.39[3] van het arrest).

Hoge energieprijzen blijven er mede voor zorgen dat veel mensen moeite hebben om rond te komen. Dit benadrukt de noodzaak om een gebalanceerde energietransitie te bewerkstelligen; een transitie waarin de wereld netto-nul emissies haalt en waarin energie zeker en betaalbaar blijft. Naast onze uitgaven aan koolstofarme energieoplossingen zijn gerichte investeringen in olie en gas dan ook noodzakelijk om te voldoen aan de energiebehoeften van de wereld bij de overgang naar een koolstofarme toekomst.

4. Shell stabiliseert de productie van vloeistoffen na het reeds behalen van de reductie die we tegen 2030 zouden bewerkstelligen

In 2021 hebben we de verwachting uitgesproken dat onze olieproductie tot eind 2030 met 1-2% per jaar zou dalen ten opzichte van onze basisproductie in 2019. In 2022 bewerkstelligden we die vermindering reeds. In 2019 produceerden we 1,9m bbl/dag. Eind 2022 produceerden we 1,5m bbl/dag. Dat is een reductie van zo'n 20%. We verwachten nu onze productie van vloeistoffen[4] tot het einde van het decennium op het equivalent van ongeveer 1,4 miljoen vaten olie per dag te houden, een daling van 26% ten opzichte van 2019.

5. De klimaatdoelstellingen van Shell omvatten Scope 3-emissies

Het doel van Shell is om, in absolute termen, in 2050 netto-nulemissies te bereiken in scope 1, 2 en 3. We hebben ook een tussentijdse absolute doelstelling om de emissies van assets en activiteiten onder onze operationele controle en de energie die we kopen en gebruiken (Scopes 1 & 2) tegen 2030 met 50% te verminderen, op nettobasis, in vergelijking met 2016.

We gebruiken netto koolstofintensiteit om de vooruitgang te laten zien die we boeken om ons aandeel in de verkoop van koolstofarme energie te vergroten. Dit omdat het zowel een daling van de verkoop van olie- en gasproducten weerspiegelt als een groei van de verkoop van koolstofarme en koolstofvrije producten en diensten - zoals biobrandstoffen, waterstof en hernieuwbare elektriciteit. Dit stelt ons in staat om samen te werken met onze klanten in sectoren zoals de luchtvaart en de scheepvaart om hen te helpen koolstofemissies te verminderen, terwijl we nog steeds de olie en het gas leveren die ze vandaag nodig hebben.  

Tegen het einde van 2022 hebben we onze doelstelling bereikt om de netto koolstofintensiteit van de energieproducten die we verkopen met 3-4% te verminderen in vergelijking met 2016. Inmiddels streven we naar een reductie van 6-8% (ten opzichte van 2016) tegen het einde van 2023.

6. Volgens Shell is haar strategie in lijn met het Akkoord van Parijs 

Op dit moment is er geen vastgestelde norm voor het afstemmen van de decarbonisatiedoelstellingen van een energieleverancier op doelstellingen voor temperatuurlimieten uit de Overeenkomst van Parijs.  Bij gebrek aan een breed geaccepteerde standaard, hebben we onze eigen aanpak ontwikkeld om te tonen dat we in lijn zijn met “Parijs” door doelstellingen voor koolstofintensiteit vast te stellen binnen een pad dat is afgeleid van de IPCC SR 1.5-scenario's.  Wij zijn van mening dat onze strategie is afgestemd op het ambitieuzere doel van de Overeenkomst van Parijs om de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau.

7. De reductiedoelstelling van het IPCC van 45% is een wereldwijd doel en geldt niet voor specifieke bedrijven

De nettodoelstelling van 45% van het IPCC is een wereldwijde, gemiddelde emissiereductiedoelstelling die een reeks landen, energiebronnen en sectoren bestrijkt. Het is niet van toepassing op een individuele sector of een individueel bedrijf als Shell.

Kijken we naar de Europese Unie, dan heeft die voor Europese landen een reductiedoelstelling van 55% tegen 2030, ten opzichte van het niveau van 1990. Voor de industrie- en transportsectoren, die goed zijn voor een aanzienlijk deel van de Scope 3-emissies van Shell, voorziet het Fit for 55-beleidstraject van de EU in een veel lagere emissiereductie van 20-25% tegen 2030 (ten opzichte van het niveau van 2015).

Het vonnis vraagt Shell daarom om de uitstoot verder en sneller te verminderen dan zelfs de meest progressieve beleidstrajecten - concreet is dat twee keer zo snel als de EU, terwijl de EU al een van de meest ambiteuze beleidstrajecten van de wereld heeft.

Lees meer over waarom Shell in beroep gaat tegen de gerechtelijke uitspraak (in het Nederlands en Engels): Waarom Shell in hoger beroep gaat | Shell Nederland

Voetnoten:

[1] Uit paragraaf 4.4.54 van de uitspraak van 26 mei: "RDS heeft volledige vrijheid om naar eigen goeddunken aan haar reductieverplichting te voldoen en het bedrijfsbeleid van de Shell-groep naar eigen inzicht vorm te geven. De rechtbank merkt hier op dat een 'globale' reductieverplichting, die het beleid van de gehele Shell-groep aantast, RDS veel meer handelingsvrijheid geeft dan een reductieverplichting die beperkt is tot een bepaald gebied of een bedrijfsonderdeel of eenheden".

[2] Shell berekent scope 1 en 2 absolute broeikasgasemissies met behulp van de operationele controlegrens, waarbij we 100% van de broeikasgasemissies rapporteren van de assets die we exploiteren, ongeacht hoeveel eigen vermogen we in die assets hebben. Onder de vermogensgrens, die wordt gebruikt om onze netto koolstofintensiteitsdoelstellingen te berekenen, rapporteren we de broeikasgasemissies die overeenkomen met ons aandeel in het eigen vermogen in zowel geëxploiteerde als niet-geëxploiteerde assets.

[3] Secties 4.4.25 en 4.4.39 uit de uitspraak van 26 mei 2021.

[4] Vloeistoffen worden gedefinieerd als olie- en aardgasvloeistoffen (NGL's), die componenten van aardgas zijn die vanuit de gasvorm als vloeistoffen worden gescheiden.  

English translation

Appealing is not ignoring

Let it be clear: contrary to what Milieudefensie repeatedly says, Shell is not ignoring the court ruling in the climate case. Any suggestion otherwise is misleading.

In March 2022, Shell filed its appeal against the District Court of The Hague’s ruling from May 2021, which ordered Shell to reduce the worldwide aggregate carbon emissions it reports across Scopes 1-3 by net 45% by 2030 compared to 2019 levels. The court imposed a significant best efforts obligation for Scopes 2 and 3.

It is unfortunate that Milieudefensie has spread the misconception that Shell is ignoring the ruling. We are not. More broadly, we believe it is important to rectify this and a number of other misconceptions. As we await the outcome of our appeal, we are taking active steps to comply with the District Court’s ruling, as we explain below.

1. Shell is taking active steps to comply with the District Court’s ruling

The court order gives Shell until the end of 2030 to achieve the emissions reduction obligation and gives Shell broad discretion to determine how this reduction should be achieved (see section 4.4.54[1] of the ruling).

We believe the actions we are taking to deliver our Powering Progress strategy are consistent with the ruling and its 2030 reduction timeline. This includes the investments we are making in low-carbon fuels, renewable electricity and hydrogen, and the changes we are making to our upstream and refinery portfolios. [LTRSC1] For example, since 2020, we have divested five refineries and are repurposing our remaining ‘energy and chemicals parks’ to offer more low-carbon solutions to customers.

Importantly, we have already delivered results: a 30% reduction in Scope 1 and 2 emissions that are under Shell’s operational control by the end of 2022 (against 2016 levels, our base year[2]) on a net basis). That puts us more than halfway towards our target to reduce them by 50% by 2030. Shell has also achieved its second short-term target, to reduce the net carbon intensity of the energy products we sell by 3-4% by the end of 2022, compared with 2016.

2.  Shell continues to invest in low-carbon energy solutions

Shell reiterated its target to becoming a net-zero emissions energy business by 2050 at its June 2023 Capital Markets Day. It also made clear that to succeed, it had to bring investors along on the journey by focusing on performance, discipline and simplification to deliver value for shareholders.

Globally, Shell is planning to invest $10-15 billion across 2023 to 2025 to support the development of low-carbon energy solutions, including biofuels, hydrogen, electric vehicle charging and carbon capture and storage (CCS). We will use our brand, customer relationships and trading strengths to optimise value from these investments, while helping customers across the transport and industry sectors decarbonise.

In recent years, Shell has made € 6.5 billion in investment decisions on Dutch energy transition projects alone. Much of that money goes to the production of hydrogen and wind energy, but also to solar parks and biofuels. For example, Shell has started the construction of the largest green hydrogen plant in Europe on the Maasvlakte near Rotterdam, and construction of a biofuels plant in Pernis. Each project involves investment of more than € 1 billion.

3. The Dutch court ruling does not prohibit oil and gas investments

The court ruling gives Shell broad discretion to determine how the emissions reduction should be achieved. Importantly, the court did not impose a prohibition on new oil and gas investments; it recognised that Shell may need to consider, among other ways of complying with the ruling, foregoing new investments in the extraction of fossil fuels and/or limiting its production of fossil resources. It also stated that Shell is entitled to take its contractual obligations into account (see sections 4.4.25 and 4.4.39[3] of the ruling).

High energy prices continue to contribute to a cost-of-living crisis for many people. These challenges have highlighted the need for a balanced energy transition: one in which the world achieves net-zero emissions, while still providing a secure and affordable supply of energy. Alongside our investment in low-carbon energy solutions, targeted investment in existing and new oil and gas is necessary to meet the world’s energy demands as it transitions to a lower-carbon future.

4. Shell is stabilising liquids production after meeting the reduction we expected to deliver by 2030

In 2021, we laid out an expectation that our oil production would decline 1-2% per annum until the end of 2030 against our 2019 baseline production. In 2022, we reached the reduction this would have delivered by 2030. In 2019, we produced 1.9m bbl/day. At the end of 2022, we produced 1.5m bbl/day. That’s a reduction of around 20%. We now expect to maintain our liquids production[4] at approximately 1.4 million barrels of oil equivalent a day to the end of the decade, a reduction of 26% from 2019.

5. Shell’s climate targets include Scope 3 emissions

Shell’s target is to achieve, in absolute terms, net-zero emissions by 2050 across Scopes 1, 2 and 3. We also have an interim absolute target to reduce emissions from assets and activities under our operational control and the energy we buy and use (Scopes 1 & 2) by 50% by 2030, on a net basis, compared to 2016.

We use net carbon intensity to show the progress we are making to increase our share of low-carbon energy sales. That’s because it reflects both a reduction in sales of oil and gas products and growth in sales of low- and zero-carbon products and services – such as biofuels, hydrogen and renewable electricity. This allows us to work with our customers in sectors such as aviation and shipping to help them decarbonise, while still providing the oil and gas they need today.  

By the end of 2022, we achieved our target to reduce the net carbon intensity of the energy products we sell by 3-4% compared with 2016. Next, we aim to achieve a 6-8% reduction (compared to 2016) by the end of 2023. 

6. Shell believes its strategy is aligned with the Paris Agreement 

Today, there is no established standard for aligning an energy supplier’s decarbonisation targets with the temperature limit goal of the Paris Agreement.  In the absence of a broadly accepted standard, we have developed our own approach for demonstrating Paris alignment by setting carbon intensity targets within a pathway derived from the IPCC SR 1.5 scenarios.  We believe our strategy is aligned with the more ambitious goal of the Paris Agreement to limit global average temperature rise to 1.5°C above pre-industrial levels.  

7. The IPCC’s reduction target of 45% is a global average target that does not apply to specific companies

The IPCC’s net 45% target is a global average emission reduction target that covers a broad range of countries, energy sources (including coal, which Shell does not supply, and is more carbon-intensive than oil and gas) and sectors. It does not apply to an individual sector or company like Shell.

Using another example, the European Union has a reduction target of 55% by 2030 (against 1990 levels) for European countries. For the industrial and transportation sectors, which account for a significant proportion of the Scope 3 emissions Shell reports, the EU’s Fit for 55 policy pathway foresees a much lower 20-25% reduction in emissions by 2030 (against 2015 levels).

The court order is therefore asking Shell to reduce emissions further and faster than even the most progressive pathways set by policymakers – to go twice as fast as the EU, while the EU has one of the most ambitious pathways in the world.

Read more about why Shell has appealed the District Court ruling (in Dutch and English): Waarom Shell in hoger beroep gaat | Shell Nederland

Footnotes:

[1] From section 4.4.54 of the 26 May ruling: English: “RDS has total freedom to comply with its reduction obligation as it sees fit, and to shape the corporate policy of the Shell group at its own discretion. The court notes here that a ‘global’ reduction obligation, which affects the policy of the entire Shell group, gives RDS much more freedom of action than a reduction obligation limited to a particular territory or a business unit or units”.

Dutch: “RDS heeft alle vrijheid om de reductieverplichting naar eigen inzicht na te komen en het concernbeleid van de Shell-groep geheel naar eigen inzicht vorm te geven. De rechtbank merkt hier op dat een ‘wereldwijde’ reductieverplichting, die het beleid van de gehele Shell-groep betreft, RDS veel meer vrijheid van handelen geeft dan een tot een bepaald territoir of bedrijfsonderdeel/-onderdelen beperkte reductieverplichting”.

[2] Shell calculates Scope 1 and 2 absolute greenhouse gas emissions using the operational control boundary, where we report 100% of greenhouse gas emissions from the assets that we operate, regardless of how much equity we have in those assets. Under the equity boundary, which is used to calculate our net carbon intensity targets, we report the greenhouse gas emissions that correspond to our proportion of equity in both operated and non-operated assets.

[3] Sections 4.4.25 and 4.4.39 from the 26 May 2021 ruling.

[4] Liquids is defined as oil and natural gas liquids (NGLs), which are components of natural gas that are separated from the gas state in the form of liquids. 

Meer Shell

Waarom Shell in hoger beroep gaat

Dat Shell hoger beroep in heeft gediend tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Haag doet niets af aan Shells ambitie om tegen 2050 een energiebedrijf te zijn met netto nul uitstoot.

Wat er tot nu gebeurde

In 2019 dagvaardden Milieudefensie en andere organisaties Shell. Wat gebeurde er sindsdien? Plus: alle ingediende juridische documenten van Shell.

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.