De CO2-verlaging is mogelijk dankzij een reeks aan maatregelen. Sommige daarvan zijn al aangekondigd of in aanbouw, zoals een groot efficiencyproject als Skyline op Shell Chemicals Park Moerdijk, het CO2-opvang en opslag project Porthos, een biobrandstoffenfabriek op Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam en de aanleg van Europa's grootste groene waterstoffabriek Holland Hydrogen 1 op de Tweede Maasvlakte.

Tweederde van de CO2-verlaging (2,6 Mt) moet uit nieuwe projecten komen. Voorbeelden van projecten waar Shell naar kijkt zijn elektrificatie met bijvoorbeeld een grote e-boiler om stoom te produceren, vergroting van de CO2-opvang en opslag en innovaties als synthetische brandstoffen (brandstoffen gemaakt van CO2 en waterstof).

Duurzaam beleid

Voor alle duurzaamheidsprojecten is samenwerking met de overheid nodig. De juiste regelgeving is een essentiële voorwaarde voor succes. Denk daarbij aan regelgeving op het gebied van biobrandstoffen, de inzet van groene waterstof en regels om circulariteit daadwerkelijk mogelijk te maken.

De overheid heeft de ambitie om vergunningverlening voor duurzame projecten en de realisatie van de energie-infrastructuur te versnellen. Zo zijn bijvoorbeeld pijpleidingen nodig om groene waterstof te transporteren en een stroomnet dat de extra benodigde elektriciteit aan kan. Ook heeft de overheid toegezegd te onderzoeken hoe de vraag van klanten naar duurzame producten kan worden gestimuleerd.

Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat:

“De meeste mensen kennen Shell van het pompstation. Maar Shell doet veel meer. Het bedrijf maakt grondstoffen voor producten die we dagelijks nodig hebben, denk aan medicijnen, wasmiddel, isolatiemateriaal, latexverf. Het bedrijf is belangrijk voor de Nederlandse economie, onder meer voor werkgelegenheid. Bovendien speelt het bedrijf als toekomstig producent en leverancier van groene waterstof een belangrijke rol in de verduurzaming van de industrie. Ik ben blij dat wij met elkaar ambitieuze afspraken hebben gemaakt en dat Shell hier zelf in investeert. Ik help graag bij de randvoorwaarden.”

Frans Everts, president-directeur Shell Nederland:

“Vandaag hebben we ons met de overheid verbonden aan een mega-ambitie om de uitstoot van Shell in Nederland te verminderen. Shell heeft de kennis, de expertise en zeker ook de ambitie om te zorgen dat veelbelovende innovaties op dit vlak worden uitgerold. Niet voor niets kondigden we de afgelopen jaren dan ook voor miljarden euro’s aan investeringen aan in de Nederlandse energietranstie. De aankondiging van vandaag sluit aan bij onze wereldwijde ambitie om onze eigen uitstoot te halveren tegen 2030. We gaan nu met elkaar aan de slag om deze maatwerkafspraken verder uit te werken. ”

Uitstoot van klanten verlagen

Zowel de overheid als Shell Nederland zien ook bij klanten mogelijkheden om de CO2-uitstoot te verlagen, bijvoorbeeld met biobrandstoffen en groene waterstof. Shell bouwt in Nederland al fabrieken op wereldschaal op dit gebied. De biobrandstoffenfabriek maakt straks 820 kiltoton brandstoffen om bijvoorbeeld de luchtvaart te helpen verduurzamen; gelijk aan een verlaging van de uitstoot van meer dan 1 miljoen auto’s in Europa.

Ook voor chemische producten ziet Shell mogelijkheden tot verduurzaming. Zo werkt het op Moerdijk aan manieren om moeilijk te recyclen plastic om te werken tot nieuwe grondstoffen.

De Expression of Principles is richtinggevend en dient als raamwerk voor verdere maatwerkafspraken tussen de overheid en Shell.

English translation

SHELL MAKES AGREEMENTS WITH GOVERNMENT TO ACCELERATE EMISSIONS REDUCTION

Shell wants to reduce its CO2 emissions in the Netherlands in 2030 by 3.9 megatons, compared to 2020. This is included in an Expression of Principles signed today by the provinces of Zuid-Holland and Noord-Brabant, the Ministry of Infrastructure and Water Management, the Ministry of Economic Affairs and Climate and Shell as part of the so-called Maatwerkafspraken (Tailor-made Agreements). This amounts to a reduction of Shell's emissions in the Netherlands by almost 60% in ten years. The parties involved would achieve about 20% of the total reduction ambition set for industries in the Netherlands, by 2030.

The CO2-reduction is possible thanks to a series of measures. Some of these have already been announced or are under construction, such as a large efficiency project like Skyline at Shell Chemicals Park Moerdijk, the CO2-capture and storage project Porthos, a biofuels facility at Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam and the construction of Europe's largest green hydrogen plant Holland Hydrogen 1 on the Tweede Maasvlakte area near Rotterdam.

Two-thirds of the CO2 emissions reduction (2.6 Mt) should come from new projects. Examples of projects that Shell is looking at are electrification with, for example, a large e-boiler to produce steam, higher CO2 capture and storage, and innovations such as synthetic fuels (fuels made from CO2 and hydrogen).

Sustainable policy

All sustainability projects require cooperation with the government. The right regulation is an essential prerequisite for success. Think of regulations in the field of biofuels, for the use of green hydrogen and for making circularity possible.

The government has the ambition to accelerate the granting of permits for sustainable projects and the realization of the energy infrastructure. For example, pipelines are needed to transport green hydrogen as well as a power grid that can handle the extra electricity needed. The government has also agreed to investigate how customer demand for sustainable products can be stimulated.

Micky Adriaansens, Minister of Economic Affairs and Climate of the Netherlands:

"Most people know Shell from the retail stations. But Shell does much more. The company makes raw materials for products that we need every day, such as medicines, detergent, insulation material, latex paint. The company is important for the Dutch economy, including employment. Moreover, as a future producer and supplier of green hydrogen, the company plays an important role in making the industry more sustainable. I am pleased that we have made ambitious agreements with each other and that Shell itself is investing in them. I am happy to help with shaping the preconditions."

Frans Everts, President-Director Shell Netherlands:

"Today we have committed ourselves to a mega-ambition, together with the government to reduce Shell's emissions in the Netherlands. Shell has the knowledge, the expertise and certainly also the ambition to ensure that promising innovations in this area are rolled out. It is not without reason that we have announced billions of euros in investments in Dutch energy transition in recent years. Today's announcement is in line with our global ambition to halve our own emissions by 2030. We will now work together to develop these Tailor-made Agreements further."

Reducing customer emissions

The governments and Shell Netherlands also see opportunities for customers to reduce their CO2 emissions, for example with biofuels and green hydrogen. Shell is already building factories in this field on a global scale in the Netherlands. The biofuels plant will soon produce 820 kilotons of fuels annually to support the aviation sector in becoming more sustainable, representing a reduction in emissions of more than 1 million European cars.

Shell also sees opportunities to make chemical products sustainable. For example, Shell Chemicals Park Moerdijk is working on ways to convert hard-to-recycle plastics back into raw materials for making new, circular plastics.

The Expression of Principles is guiding and serves as a framework for further Tailor-made Agreements between the government and Shell.

Meer Shell

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Maar op steeds meer plekken in Nederland werken we aan schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie. 

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

Energie en innovatie

Moderne vormen van energie, zoals windenergie en zonne-energie, liggen steeds meer binnen handbereik. Bij Shell gebruiken wij menselijke vindingrijkheid, innovatie en technologie om onze klanten deze energie aan te bieden, terwijl wij er tegelijkertijd naar streven om onze invloed op het milieu te beperken.