Wat komt in het Privacy Statement aan bod?

Dit Privacy Statement geeft informatie over de persoonsgegevens die door Shell worden verzameld en verwerkt in het kader van de verstrekking en het gebruik van de Shell Card, alsmede bij uw bezoeken aan de Shell-websites die verband houden met de bedrijfsactiviteiten van Shell Fleet Solutions, inclusief de Shell Cards Online Portal (SCOL).

Bij de verwerking van een aanvraag voor een Shell Card kunnen Shell of gelieerde maatschappijen van Shell ("de Shell Groep") informatie verzamelen en verwerken die noodzakelijk is om de status van de aanvrager te beoordelen. Nadat de Shell Card is verstrekt, kan de Shell Groep transactie- en locatiegegevens van de kaarthouders in real time verzamelen en verwerken.

Gegevensbronnen

Indien u uw persoonsgegevens niet rechtstreeks aan Shell heeft verstrekt, wijzen wij u erop dat Shell uw persoonsgegevens heeft ontvangen via de werkgever of contractant waar u werkzaam bent (primaire kaarthouder), die er in dat geval voor heeft gezorgd dat u, voor zover vereist, hiervoor toestemming heeft verleend.

Welke gegevens worden door ons verwerkt?

Afhankelijk van de exacte diensten waarvan u en de organisatie waar u werkzaam bent gebruikmaken, kunnen de volgende soorten gegevens door Shell Fleet Solutions worden verwerkt:

 • Bedrijfscontactgegevens, waaronder naam, adres, marketingvoorkeuren, e-mailadressen, telefoonnummers en taalvoorkeuren.
 • Gegevens van directeuren (en andere gelieerde personen), waaronder naam en geboortedatum (dit is vereist voor de controle op de naleving van anti-witwas, anti-omkopings- en anti-corruptiewetgeving / kredietbeoordelingen).
 • Transactiegegevens, waaronder naam van chauffeur, kaartnummer, kenteken, gekochte producten en datum, tijd en locatie van aankopen.

Doeleinden waarvoor de verzamelde gegevens worden verwerkt

De persoonsgegevens die door de aanvrager van een Shell Card worden verstrekt en/of die worden verzameld via het gebruik van de Shell Card, kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • afhandelen van de aanvraag;
 • vaststellen van de identiteit van de kaarthouder, mits deze optie is aangevraagd door de werkgever of contractant waar de kaarthouder werkzaam is;
 • uitvoeren van kredietbeoordelingen;
 • beheren van de account(s) van de kaarthouder en faciliteren van toegang tot en gebruik van de online services in verband met de Shell Card;
 • voortdurend beoordelen en/of evalueren van de status van de kaart en/of de aankoopgegevens voor de Shell Card;
 • screenings uitvoeren op de naleving van handelsbeperkingen en anti-omkopings- en anti-corruptiewetgeving;
 • monitoren van volume en uitgaven;
 • traceren en terugvinden van de Shell Card;
 • uitvoeren van geaggregeerd marktonderzoek en/of statistische analyse;
 • identificeren en (waar mogelijk) voorkomen van witwassen en fraude;en/of
 • marketing- en commerciële communicatie, mits hiervoor toestemming is verkregen.

In elk van deze gevallen kan de gegevensverwerking op elk moment tijdens de aanvraagprocedure en/of de Shell Card-overeenkomst plaatsvinden en kan deze ook na beëindiging van de overeenkomst voor beperkte doeleinden blijven plaatsvinden (facturatie, naleving van wettelijke, fiscale en/of contractuele vereisten, inclusief interne audits).

Marketing

Shell verstuurt uitsluitend marketingcommunicatie naar personen die daar toestemming voor hebben gegeven; men is vrij om deze toestemming op ieder moment in te trekken. De toestemming kan eveneens op ieder moment worden ingetrokken door de gemachtigde vertegenwoordiger van de organisatie waar u werkzaam bent. Zie voor meer informatie de Global Privacy Notice - Business Customers, Suppliers and Business Partners, beschikbaar via www.shell.com/privacy.

Kredietbeoordelingen

Bij de verwerking van een aanvraag en tijdens de duur van een Shell Card-overeenkomst kunnen wij de kredietwaardigheid beoordelen van een aanvrager of kaarthouder en daaraan gelieerde personen. Bij deze kredietwaardigheidsbeoordeling: (a) kan gebruik worden gemaakt van een kredietratings- of ander geautomatiseerd besluitvormingsproces; en (b) kunnen bij kredietinformatiebureaus beschikbare gegevens worden doorzocht. De bij de kredietinformatiebureaus beschikbare gegevens met betrekking tot kaarthouders kunnen al gelinkt zijn aan gegevens die verband houden met gelieerde personen, of de verstrekte informatie kan een dergelijke link tot stand brengen. In het geval van automatische besluitvorming ten behoeve van een kredietwaardigheidsbeoordeling heeft de aanvrager of kaarthouder het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijk besluit en te verzoeken tot menselijke interventie – zie hiervoor de onderstaande paragraaf 'Contactgegevens'.

Wie is verantwoordelijk voor de verzamelde persoonsgegevens?

EuroShell Cards B.V. is in samenwerking met Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., gevestigd te Weena 505, 3013 AL Rotterdam, de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Met wie uw persoonsgegevens gedeeld worden

De persoonsgegevens die in het kader van het overeenkomst worden verzameld, kunnen voor de bovengenoemde doeleinden binnen de Shell Groep worden doorgegeven, ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met of verkregen van de volgende partijen:

 • de deelnemers aan het Shell Card-programma, zoals de retailers en/of andere bedrijven die toestemming hebben om in het kader van het Shell Card-programma producten en/of diensten te leveren aan Shell Card- houders;
 • alle partijen aan wie een entiteit van de Shell Groep de overdracht van de rechten en/of verplichtingen van deze maatschappij voorstelt in het kader van een Shell Card-overeenkomst;
 • kredietinformatie-, screenings- en/of fraudepreventiebureaus, alsmede referenten, borgstellers of andere partijen die referenties of zekerheid verstrekken met betrekking tot de verplichtingen van een kaarthouder, zoals Experian en IFAS;
 • verzekeraars, in verband met verzekeringsproducten die betrekking hebben of zouden kunnen hebben op het beheer en/of leasemaatschappijen, in het geval dat de kaarthouder een leaseovereenkomst heeft, om deze maatschappijen in staat te stellen uw kilometerstand te monitoren en uw kredietwaardigheid te beoordelen.

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan andere derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk gerechtigd of verplicht zijn. Zie voor nadere informatie de Global Privacy Notice - Business Customers, Suppliers and Business Partners, beschikbaar via www.shell.com/privacy (afhankelijk van uw locatie).

Uw rechten

U heeft het recht op inzage in de Persoonsgegevens die via de Shell Card over u verzameld zijn, alsmede het recht om te verzoeken om de correctie of verwijdering van dergelijke Persoonsgegevens (maar uitsluitend indien deze niet langer vereist zijn voor een gerechtvaardigd zakelijk doel). Zie voor nadere informatie de Global Privacy Notice - Business Customers, Suppliers and Business Partners, beschikbaar via www.shell.com/privacy (afhankelijk van uw locatie).

Met wie kan ik contact opnemen voor nadere informatie?

U kunt contact opnemen met het Shell Card Customer Service Center via nl-shellcard@shell.com, tel. 0900 202 27 30.