De Solid Sorbent Technology boekte eerder veelbelovende resultaten in het inmiddels voltooide ViennaGreenCO2-project. Shell ontwierp en bouwde, samen met partners, een proefinstallatie met een CO2-afvangcapaciteit van 1 ton per dag. Dit jaar is de proefinstallatie verplaatst van Oostenrijk naar Moerdijk en opnieuw in gebruik genomen om CO2 af te vangen bij energiecentrale BMC Moerdijk. Een nieuw team van zes operators is ingehuurd om de proefinstallatie te exploiteren en voert tests uit met de apparatuur. De proefinstallatie legt daarmee een stevige basis voor de volgende stap in de technologische ontwikkeling: het TulipGreenCO2 demonstratieproject.

Grensverleggende CO2-afvangprestaties realiseren

Dit TulipGreenCO2-project heeft als doel de Solid Sorbent Technology op semi-commerciële schaal te demonstreren en zo te laten zien welke voordelen de technologie biedt voor wat betreft kosten en milieuprestaties. Afhankelijk van toekomstige investeringsbeslissingen, en volgens de huidige stand van de planning, zal de afvang van CO2 in de loop van 2024 beginnen. Eenmaal operationeel zal de demonstratie-installatie 150 ton CO2 per dag afvangen.

Het TulipGreenCO2 project is een uniek project in Nederland omdat de afgevangen biogene kooldioxide permanent offshore wordt opgeslagen en/of hergebruikt. Het opnemen van de volledige, zogeheten Bioenergy Carbon Capture Utilization and Storage (BECCUS) waardeketen draagt bij aan de versnelling van negatieve emissies, een belangrijk element bij het bereiken van het Akkoord van Parijs.

BMC Moerdijk en Shell hebben een intentieverklaring getekend voor het realiseren van het TulipGreenCO2 demonstratieproject op het terrein van BMC Moerdijk. “Met de innovatieve  Solid Sorbent Technologie van Shell Global SOlutions, blijft BMC Moerdijk best in class” zegt Luc Westdorp, Operationeel Directeur bij BMC Moerdijk. “BMC Moerdijk verwerkt pluimveemest op de meest duurzame manier. In onze huidige procesvoering wekt de centrale voldoende energie op om al de leverende pluimveehouders in hun eigen stroom te laten voorzien plus nog eens 45.000 huishoudens. Ook produceren we een volwaardige meststof die fosfaat, kalium en tal van andere nutriënten bevat en vrij is van organische contaminanten.  Zo draagt BMC Moerdijk als energiecentrale en mestverwerker maximaal zijn deel bij aan de klimaat- en energiedoelstellingen en de transitie naar een circulaire economie. Door de samenwerking met Shell, heeft BMC Moerdijk een betrouwbare en degelijke partner gevonden om ook in de toekomst pluimveemest op de meest milieuvriendelijke manier te verwerken. "

Ook tekenden Shell en industriële dienstverlener Bilfinger een intentieverklaring voor het gezamenlijk plannen van ontwerp, bouw, exploitatie en onderhoud van de demonstratiefabriek. "We kijken ernaar uit om samen te werken met Shell aan het TulipGreenCO2-project", zegt Juergen Liedl, Executive President Region Belgium &the Netherlands bij Bilfinger. "Energietransitie en CO2-reductie zijn belangrijke onderwerpen voor Bilfinger en met onze expertise op dit gebied kunnen we, met Shell, hun technologie verder opschalen."

English translation

Groundbreaking innovation in carbon dioxide capture technology

Shell has developed groundbreaking technology for the capture of carbon dioxide (CO2) from flue gases. This innovative Solid Sorbent Technology should lead to a 25% reduction in capture costs and negligible emissions compared to existing liquid amine technologies. Rob Littel, General Manager CO2 Abatement Technology at Shell Global Solutions: "Capturing, storing and using CO2 is essential in the world's commitment to reducing climate change while delivering more and cleaner energy."

The Solid Sorbent Technology previously showed its promising performance in the now completed ViennaGreenCO2 project. Shell with consortium partners designed and built a pilot plant with a CO2 capture capacity of 1 ton per day. This year the pilot plant installation was relocated from Austria to Moerdijk, the Netherlands and re-commissioned to capture CO2 at the power plant BMC Moerdijk. A new team of six operators has been hired to operate the pilot plant and is conducting tests on the equipment. The pilot plant thus lays a solid foundation for the next step in the technology development: the TulipGreenCO2 demonstration project

Realizing game changing CO2 capture performance

This TulipGreenCO2 project aims to demonstrate Solid Sorbent Technology at a semi-commercial scale and show the cost and environmental advantages of the technology. Subject to future investment decisions, and according to the current state of planning, the capture of CO2 will commence in the course of 2024. Once operational, the demonstration plant will capture 150 tons of CO2 per day.

The TulipGreenCO2 project is a unique endeavor in the Netherlands as the biogenic CO2 captured by the project is planned to be sent to permanent offshore storage and/or reused.  Incorporating the full Bioenergy Carbon Capture Utilization and Storage (BECCUS) value chain contributes to the acceleration of negative emissions which is an important element in achieving the Paris agreement.

BMC Moerdijk and Shell have signed a letter of intent to realize the TulipGreenCO2 demonstration project at the BMC Moerdijk site. “With the innovative Solid Sorbent Technology from Shell Global Solutions, BMC Moerdijk remains best in class,” says Luc Westdorp, Operations Director at BMC Moerdijk. “BMC Moerdijk processes poultry manure in the most sustainable way. In our current process, the plant generates enough energy to have all the supplying poultry farmers provide their own electricity plus power another 45,000 households. We also produce a high-quality fertilizer that contains phosphate, potassium and numerous other nutrients and that is free of organic contaminants. As a power plant and manure processor, BMC Moerdijk contributes to the climate and energy objectives and the transition to a circular economy. Through the collaboration with Shell, BMC Moerdijk has found a reliable and solid partner to process poultry manure in the most environmentally friendly way in the future.”

Shell and industrial services provider Bilfinger have also signed a letter of intent to plan how they could jointly design, construct, operate and maintain the demonstration plant. “We are looking forward to collaborating with Shell on the TulipGreenCO2 project,” says Juergen Liedl, Executive President Region Belgium & the Netherlands at Bilfinger. “Energy transition and CO2 reduction are important topics for Bilfinger and with our expertise in this field we can with Shell further scale up their technology.”

Meer Shell

Zes vragen over het afvangen en gebruiken van CO2 en Shell Nederland

Om de klimaatdoelen te halen hebben we geen tijd te verliezen. Er zijn heel veel maatregelen nodig zoals elektrificatie, zonnepanelen plaatsen en windmolens bouwen. Maar ook het afvangen van CO2, of Carbon Capture and Storage (CCS), is een goede manier om op korte termijn stappen te zetten. 

Energie en innovatie

Moderne vormen van energie, zoals windenergie en zonne-energie, liggen steeds meer binnen handbereik. Bij Shell gebruiken wij menselijke vindingrijkheid, innovatie en technologie om onze klanten deze energie aan te bieden, terwijl wij er tegelijkertijd naar streven om onze invloed op het milieu te beperken.