“Onttrokken aan het zicht, betrokkenheid van omwonenden bij de bouw, gelegen op voormalige industriële grond dat niet meer voor landbouw kan worden gebruikt en op een plek waar dieren hun gang kunnen gaan; zo zou elk zonnepark moeten zijn”, zegt verantwoordelijk wethouder Ben van Assche.

Zeeuwse gemeenten

Alle Zeeuwse gemeenten bij elkaar hebben afgesproken voor het jaar 2030 vijfhonderd megawatt aan zonnestroom op land neer te zetten. Voor Terneuzen zijn er zes zonneparken vergund, nog eens drie zitten in de pijplijn. Terneuzen heeft nu al 200 megawatt aan zonnestroomproductie, inclusief Shells Sas van Gent-Zuid, dus bijna de helft van het Zeeuwse plan.

Shells zonnepark Sas van Gent-Zuid levert maximaal 30 megawatt aan elektriciteit, geleverd door 55.000 panelen op 24,2 hectare dat vroeger deel was van een suikerfabriek. De zonnestroom van het park zorgt naar verwachting voor jaarlijks 16.7 ton aan CO2-uitstootbesparing.

Natuurbeheer op het park

Shell werkt samen met nationaal onderzoeksinstituut Naturalis op andere zonneparken in Nederland om er de biodiversiteit te vergroten. Zo werden panelen op een zonnepark in Heerenveen iets uit elkaar gezet om het natuurlijk leven eronder te stimuleren. Die opgedane kennis wordt ook toegepast in Sas van Gent. De centrale, grote vijver blijft onaangetast om planten en diersoorten de ruimte te geven. Bij het beheer van met name de houtsingels wordt het dierenleven ook in acht genomen en de komende drie jaar zal de lokale vogelwerkgroep wetenschappelijke observaties doen op het zonnepark.

President-directeur van Shell Nederland Marjan van Loon: “Zonne-energie is integraal onderdeel van Shells duurzaamheidsdoelen en de energietransitie van Nederland. Binnen de mogelijkheden aan duurzame oplossingen past zonnestroom heel goed, naast onder meer windparken op zee en groene waterstof.

Feiten op een rij

Zonnepark Sas van Gent-Zuid
 • Piekcapaciteit: 30 MW
 • Oppervlakte: 24,2 hectare
 • Ruim 55 duizend zonnepanelen
 • 16.7k ton CO2-besparing per jaar
 • Vogeltelling voor 3 jaar gepland
 • Positief voor biodiversiteit, ruimte voor natuur: herten, vogels en insecten
 • Unieke plek: uit het zicht, hergebruik van hoofdzakelijk industriële gronden
 • Verwacht jaarlijks aantal zonuren: 1800 (KNMI 2021)

Shell en zonne-energie

Shell heeft sinds begin 2022 vier operationele zonneparken in Nederland: Sas van Gent-Zuid (55.000 panelen, 30 MW piekcapaciteit, productie gestart op 17 december 2021), Moerdijk (76.000 panelen, 27 MW, sinds 2019), Heerenveen (34.300 panelen, 14 MW, sinds 2020) en Emmen (28.500 panelen, 12 MW, sinds 2020). In aanbouw is onder meer energiepark Pottendijk bij Emmen, waar windenergie wordt gecombineerd met zonne-energie (90.000 panelen, 50 MW).

Shell investeert in de energietransitie van Nederland. Behalve zonneparken gaat het om windparken op zee, elektrisch rijden, waterstof voor verduurzaming van vervoer en industrie en bio-LNG gemaakt in Nederland van onder meer voedselafval van Nederlandse supermarkten.

       

English translation

Shell and municipality of Terneuzen open solar park Sas van Gent-Zuid 

Shell, together with partners and the municipality of Terneuzen, officially opened solar park Sas van Gent-Zuid in the municipality of Terneuzen, the Netherlands, on 9 March 2022. The park has 55,000 solar panels with a peak capacity of 30 megawatts, making the location an important part of achieving the climate goals of the province of Zeeland.

"Hidden from view, involvement of local residents in the construction, located on former industrial lands that can no longer be used for agriculture and in a place where animals can go about their business; that's how every solar park should be," says Terneuzen’s responsible alderman Ben van Assche.

Zeeland power production

The municipalities of Zeeland have jointly agreed to install 500 megawatts of solar power on land by the year 2030. For Terneuzen, six solar parks have given licenses to operate, while another three are in the pipeline. Terneuzen already has 200 megawatts of solar power production, Shell's Sas van Gent-Zuid included. Thereby the municipality provides almost half of the solar power ambitions of the entire province.

Solar park Sas van Gent-Zuid has a peak capacity of 30 megawatts, supplied by 55,000 panels on 24.2 hectares that used to be part of a sugar factory. The park's solar power is expected to save 16.7 tonnes of CO2 emissions annually.

Nature management

To increase biodiversity at its locations Shell cooperates with national research institute Naturalis at other solar parks in the Netherlands. For example, the panels at a solar park Heerenveen were slightly put further apart to stimulate the natural life underneath. The best practices are also applied in Sas van Gent. Moreover, the large pond in the centre of the park remains untouched, to give plants and animal species the space they will need. The management of the wood girths around the park will get extra attention, as bird-life will be taken into account. A local bird expert will do scientific observations at the solar park, up to three years after the opening.

President-director of Shell Nederland Marjan van Loon: "Solar energy is an integral part of Shell's sustainability goals and the energy transition of the Netherlands. Within the possibilities of sustainable solutions, solar power fits very well, in addition to, among other things, offshore wind and green hydrogen. 

Facts at a glance
Solar park Sas van Gent-Zuid
 • Peak capacity: 30 MW
 • Area: 24.2 hectares
 • More than 55,000 solar panels
 • 16.7k tons of CO2 savings per year
 • Bird observations planned for 3 years
 • Positive for biodiversity, space for nature: deer, birds and insects
 • Unique place: out of sight, reuse of mainly industrial land
 • Expected annual sun hours: 1800 (KNMI 2021)
Shell and solar energy

Shell has had four operational solar parks in the Netherlands since the beginning of 2022: Sas van Gent-Zuid (55,000 panels, 30 MW peak capacity, production started on 17 December 2021), Moerdijk (76,000 panels, 27 MW, since 2019), Heerenveen (34,300 panels, 14 MW, since 2020) and Emmen (28,500 panels, 12 MW, since 2020). Under construction is, among other locations, energy park Pottendijk near Emmen, where wind and solar power will be combined (90,000 panels, 50 MW).

Shell invests in the energy transition of the Netherlands. In addition to solar parks, these include offshore wind farms, electric driving, hydrogen for making transport and industry more sustainable and bio-LNG made in the Netherlands from, among other things, food waste from Dutch supermarkets.

Meer Shell

Zon

Zonnestroom speelt een belangrijke rol in de energievoorziening van vandaag en morgen. Shell heeft in Nedelands zes zonneparken.

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Intussen werken we op steeds meer plekken in Nederland ook aan schonere energie. Alleen al in de afgelopen drie jaar hebben we besloten om hier circa 6,5 miljard euro in te steken. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie. 

Ooit een suikerfabriek, nu visitekaartje van zonne-energie

Waar ooit een suikerfabriek stond, ligt nu zonnepark Sas van Gent. Op 9 maart opent Shell met partners en omwonenden het zonnepark officieel.