Ecowende

Met de joint venture Ecowende willen Shell en Eneco een beweging in gang zetten om offshore windparken met een netto positieve impact op de natuur te realiseren. Het doel hierbij is een offshore windpark te bouwen met een florerend ecosysteem, zo min mogelijk impact op vogels en vleermuizen en op de onderwaterwereld. Dit is belangrijk omdat er grote ambities zijn voor wind op zee en de ecologie van de Noordzee niet in het gedrang mag komen. Ecowende heeft hier een uitgebreid programma voor ontwikkeld met maatregelen en innovatieve experimenten. Dit wordt uitgevoerd met tientallen partners waaronder experts, kennisinstellingen en commerciële partners uit binnen- en buitenland. Het programma gaat bijdragen aan het opdoen en verbeteren van kennis en een breed publiek meenemen in de schoonheid van de Noordzee.

SchakelWind

Met SchakelWind willen Shell en Eneco een nieuwe fase mogelijk maken in de energietransitie, voor alle sectoren in het Nederlandse Klimaatakkoord. De missie van SchakelWind is om dé nieuwe benchmark te realiseren voor de integratie van windparken op zee: een netto positieve impact op het Nederlandse energiesysteem. SchakelWind gaat naast windpark Hollandse Kust (west) kavel VII samen met bedrijven een groot aantal investeringen doen door het hele land heen. Zo komen er projecten die volledig meebewegen met de stroomproductie van het windpark. Hiermee wordt de groene stroom uit het windpark zo effectief en breed mogelijk ingezet om Nederland te verduurzamen. Met diverse innovaties en een uitgebreid disseminatie- en communicatieprogramma met onder andere stages en promotieonderzoeken gaat SchakelWind de verdere integratie van wind op zee in de toekomst ondersteunen.  

De verwachting is dat Hollandse Kust (west) VI en VII genoeg energie leveren om circa 6% van de Nederlandse elektriciteitsvraag te vergroenen. Beide windparken komen op 53 kilometer van de Nederlandse kust, ter hoogte van IJmuiden, en worden in 2026 in gebruik genomen.

Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland: “In samenwerking met Eneco nemen we de volgende stap om grootschalige uitrol van wind op zee mogelijk te maken. Via Hollandse Kust (west) willen we flink investeren in groene stroom en waterstof, op innovatieve wijze en met oog voor behoud van de natuur. Zo werken we op verantwoorde wijze, en samen met onze klanten, aan een breder en schoner energiesysteem in Nederland.”

Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer Eneco: “Met deze joint ventures kunnen wij samen met Shell de energietransitie in Nederland verder helpen, zowel op zee als op land en in alle sectoren. We lossen een aantal belangrijke vraagstukken op en leveren hierdoor een belangrijke bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van het Nederlandse Klimaatakkoord.”

Met deze aankondiging maken beide bedrijven bekend dat ze meedoen aan de aanbestedingen. Het is nu aan de overheid om de voorstellen te beoordelen en tot een oordeel te komen. Tot dat moment geven Shell en Eneco geen aanvullende inhoudelijke toelichting op de plannen.

English translation

Shell and Eneco join in Dutch offshore wind tenders: Hollandse Kust (west) VI and VII

Through their joint ventures Ecowende and SchakelWind, Shell and Eneco are participating in the tenders for the offshore wind farms Hollandse Kust (west) sites VI and VII. There are great ambitions for offshore wind. The roll-out must be accelerated, but in harmony with nature and integrated into the Dutch energy system. Shell and Eneco are taking on this challenge with their bids.

Ecowende

With the joint venture Ecowende, Shell and Eneco are aiming to initiate a movement to build offshore wind farms that have a net positive impact on nature. The aim is to build an offshore wind farm with a flourishing ecosystem, minimum impact on birds and bats and an undisturbed underwater world. This is important because there are great ambitions for offshore wind and the ecology of the North Sea must not be affected. Ecowende has developed an extensive programme for this with solutions and innovative experiments. This will be implemented with dozens of partners, including experts, knowledge institutions and commercial partners from the Netherlands and abroad. The program will contribute to the acquisition and improvement of knowledge and will bring the beauty of the North Sea to a wide audience.

SchakelWind

With SchakelWind, Shell and Eneco are aiming to enable a new phase in the energy transition, for all the sectors in the Dutch Climate Agreement. The mission of SchakelWind is to set the new benchmark for the integration of offshore wind farms: a net positive impact on the Dutch energy system. In addition to wind farm Hollandse Kust (west) site VII, SchakelWind will be making a large number of investments throughout the country together with businesses. For example, there will be projects that fully move in sync with the power production of the wind farm. This will ensure that the green energy from the wind farm is used as effectively and widely as possible to make the Netherlands more sustainable. With various innovations and an extensive dissemination and communications program that will include internships and PhD research, SchakelWind will support the further integration of offshore wind in the future. 

It is expected that Hollandse Kust (west) VI and VII will supply enough energy to green approximately 6% of the Dutch electricity demand. Both wind farms will be located 53 kilometres off the Dutch coast, west of IJmuiden, and will be commissioned in 2026.

Marjan van Loon, President Director Shell Netherlands: “We are taking the next step by enabling the large-scale roll-out of offshore wind, in collaboration with Eneco. Through our bids for Hollandse Kust (west) we are investing significantly in the production of green energy and hydrogen. In this way, we work responsibly, and together with our customers, on a broader and cleaner energy system in the Netherlands."

Kees Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer Eneco: “With these joint ventures, we will be able to further the energy transition in the Netherlands together with Shell, both at sea and on land and in all sectors. We will solve a number of important issues and thus make an important contribution to achieving the objectives in the Dutch Climate Agreement.”

The two companies are making it known through this announcement that they are participating in the tenders. It is now up to the government to assess the proposals and reach a decision. Until then, Shell and Eneco will not be providing any further details of the plans.

Meer Shell

Wind

Door het bouwen van windparken op zee, maken we groene stroom voor huizen en bedrijven en investeren we in nieuwe energie voor Nederland. 

Blauwwind

Samen met Partners Group, Eneco, Inpex en Luxcara, is Shell aandeelhouder in het Blauwwind consortium, welke het offshore windpark Borssele III & IV heeft gebouwd en exploiteert.

Shell NoordzeeWind

Na meer dan 15 jaar 50% aandeelhouder te zijn geweest is Shell sinds eind maart 2021 eigenaar van het eerste Nederlandse windpark op zee: offshore windpark Egmond aan Zee.