Result

Shell Pernis en Shell Europoort zijn aangewezen als BRZO-bedrijven (Besluit Risico Zware Ongevallen). Deze status wordt toegewezen aan bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. In Nederland bestaan ruim 400 BRZO-bedrijven die aan strenge eisen moeten voldoen. De gezamenlijke autoriteiten voeren regelmatig inspecties uit. Deze inspecties vinden jaarlijks plaats op Shell Pernis en Shell Europoort.

Inspectie

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die te maken hebben met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen, waarnaar gekeken wordt, over een periode van vijf jaar. Uiteindelijk komen in vijf jaar alle onderdelen aan bod.

Het uit vijf leden bestaand inspectieteam heeft tijdens deze inspectie gekeken naar:

  • alarmbeheer;
  • ageing (veroudering): vermoeiing/ slijtage, passieve brandbeveiliging, drukapparatuur;
  • onderhoud explosieveilige (Ex)-apparatuur;
  • toezicht op prestaties: incidentenonderzoek, installatie scenario’s

1. Alarmbeheer

Het inspectieteam heeft geconstateerd dat Shell een goed opgezet alarmbeheersysteem heeft. Operators bleken goed op de hoogte te zijn van de te ondernemen acties bij het afgaan van een alarm. De operators worden daartoe periodiek getraind.

2. Ageing

Shell heeft ‘vermoeiing’ geïdentificeerd als een van de mogelijke faalmechanismen van haar installaties. Het inspectieteam heeft geconcludeerd dat de maatregelen, die Shell heeft getroffen om vermoeiingsrisico’s te beheersen, de integriteit van de installaties in voldoende mate borgen.

Tevens is vastgesteld dat Shell een goed systeem heeft om de aanwezige passieve brandbeveiliging te inspecteren en indien nodig te herstellen.

Ten aanzien van drukapparatuur is geconstateerd dat Shell bezig is met een herclassificatietraject van deze apparatuur, naar aanleiding van het van kracht worden van het Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016 (WBDA 2016). Gezien de omvang en complexiteit van de installaties heeft het inspectieteam haar zorg geuit of alle drukapparatuur, die voorheen onder de zorgplicht vielen en nu onder een keuringsplicht vallen, tijdig (voor 2023) opnieuw gekeurd kan worden. De overheden hebben aangegeven hier een vinger aan de pols te zullen houden.

3. ATEX

Vastgesteld is dat Shell een inspectie- en onderhoudssysteem hanteert voor explosieveilige (Ex)-apparatuur. De systemen voldoen aan de hiervoor geldende normen. Alle explosieveilige apparatuur die tijdens de inspectie is gecontroleerd verkeerde in een goede staat van onderhoud.

4. Toezicht op de prestaties

Shell heeft de methodiek voor het registreren en onderzoeken van incidenten duidelijk beschreven en heeft de werkwijze aantoonbaar geïmplementeerd. Acties vanuit incidentonderzoeken worden vastgelegd in een actie-managementsysteem. Hiermee borgt Shell dat wordt geleerd van incidenten en dat herhaling daarvan zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Tevens is vastgesteld dat Shell een gedegen methodiek hanteert voor identificatie en beoordeling van gevaren. Aangetoond is dat de maatregelen die volgen uit risico-studies effectief zijn en goed in stand worden gehouden.

Eindoordeel Inspectieteam

Het inspectieteam heeft tijdens de inspectie geen overtredingen geconstateerd van de wet- en regelgeving.

Verbeterpunten

Het inspectieteam heeft een aantal aanbevelingen gedaan ter verbetering:

  • De maatregelen om procesveiligheidsrisico’s te beheersen, zijn allemaal bekend en worden in verschillende documenten beschreven. Wel dienen in sommige documenten (handelings)instructies specifieker benoemd te worden.
  • Inspectie SZW vraagt Shell de valbeveiliging bij de tankautobelading op het Phoenix-laadstation aan te passen, om het gebruik van veiligheidsharnassen te minimaliseren.
  •  Bij de controle van Ex-apparatuur bleek dat onderhoudsschema’s en -prioriteiten beter gedocumenteerd moeten worden. Daarnaast moeten de achterstanden in de reparaties van explosieveilige apparatuur zo snel mogelijk worden ingelopen.

De voortgang van deze verbeterpunten zal via de interne actiemanagementsystemen worden bewaakt.

Op de website van BRZO+ kunt u samenvattingen terugvinden van de BRZO-inspectieresultaten bij Shell in Pernis en Europoort over de afgelopen jaren.