Bio-LNG wordt gemaakt van organisch afval, niet van fossiele bronnen. Daardoor biedt bio-LNG de mogelijkheid om op korte termijn de CO2-uitstoot te verminderen. Vergeleken met diesel heeft de brandstof ook een lagere uitstoot van stikstof en zorgt de schonere verbranding ervoor dat er nauwelijks fijnstof wordt uitgestoten. Daarbij kan bio-LNG ook worden gebruikt in bestaande LNG-motoren en kan voor opslag en distributie gebruik worden gemaakt van de groeiende  LNG-infrastructuur in Nederland en in de rest van Europa.

Circulaire samenwerking

De bio-LNG-installatie van Nordsol is gebouwd op het terrein van Renewi in Amsterdam Westpoort. De bio-LNG installatie is deels door de EU gesubsidieerd (20 procent) in het kader van haar strategie om de CO2-uitstoot in het wegvervoer te verminderen. De drie initiatiefnemers hebben elk een eigen rol in de productie van de biobrandstof. Renewi haalt in heel Nederland organisch afval op, zoals producten van supermarkten die over de datum zijn. Vervolgens verwerkt de recycler het afval en zet het in de eigen vergisters om in biogas. De nieuwe bio-LNG-installatie van Nordsol werkt het biogas op tot bio-LNG. Shell levert deze bio-LNG aan haar klanten op haar LNG-tankstations in Nederland. Daarnaast wordt tijdens de productie van bio-LNG CO2 uit het biogas verwijderd en vloeibaar gemaakt voor hergebruik in kassen.

“De inzet van slimme, energie-efficiënte technologie vormt de basis voor een lokale, circulaire economie en een gezonde business case”, zegt Jerom van Roosmalen, CEO bij Nordsol. In Nederland staan ongeveer 260 ‘traditionele’ biogasinstallaties, waarvan de meeste geschikt te maken zijn voor de productie van bio-LNG. Met de technologie die is toegepast bij de biogasinstallatie van Renewi in Amsterdam kan ook bio-LNG op vele andere plaatsen in het land worden geproduceerd.

De beschikbare hoeveelheid bio-LNG zal door de bouw van nieuwe installaties in de komende vier jaar minimaal vertienvoudigen, verwachten de partijen. “Samenwerking van partners in de keten levert concrete resultaten op”, stelt Otto de Bont, CEO Renewi. “Dit past bij onze visie op ‘Waste no More” en sluit aan bij het streven om het voortouw te nemen in het produceren van secundaire grondstoffen uit afvalstromen. Door ook zelf op bio-LNG te gaan rijden bij de inzameling van deze afvalstoffen, sluit Renewi de cirkel.”

Marjan van Loon, President-Directeur Shell Nederland: “Shell wil haar klanten helpen te verduurzamen en investeert volop in de energietransitie. Hierbij werken we samen met partners, zoals Renewi en Nordsol. Bio-LNG is een volgende stap in het duurzamer maken van de transportsector. Dankzij deze samenwerking kunnen we onze klanten in de logistieke sector een schoner alternatief bieden, beginnend met zwaar wegvervoer en, op termijn, ook in de scheepvaart.”

Wat is biogas?

Biogas bestaat uit ongeveer 60% methaan en 40% koolstof dioxide. De technologie van Nordsol maakt het mogelijk om in kleine efficiënte stappen puur methaan uit het biogas te scheiden. Wat verder uniek is is dat het CO2 restproduct ook vloeibaar wordt gemaakt en leverbaar is aan de industrie. Deze herbruikbare bio-CO2 zorgt voor een extra CO2-reductie in het bio-LNG proces.

Wat is bio-LNG?

De afkorting LNG staat voor Liquefied Natural Gas. Het is vloeibaar gemaakt gas. Meestal is dat aardgas, maar in het geval van bio-LNG gaat het om gas uit organisch materiaal, plantaardige resten bijvoorbeeld. Om bio-LNG te maken, wordt het organisch materiaal eerst omgezet naar biogas. Dat gebeurt in een vergister. Nadat alle vervuiling eruit is gefilterd, wordt het gas afgekoeld. Zo krijgt het een vloeibare vorm. Dat maakt bio-LNG compact en eenvoudig te transporteren.

English translation

King Willem-Alexander opens first Dutch bio-LNG plant

With the press of a button Dutch king Willem-Alexander officially put into service the first bio-LNG plant of the Netherlands today. With this scoop, initiators Nordsol, Renewi and Shell have taken the next step in making road freight transport more sustainable. It is expected that the new plant will produce an estimated 3.4 kilotons of bio-LNG per year, preventing the emission of more than 14.31 kilotons of fossil CO2. This is sufficient for 13 million on-road kilometers.

Bio-LNG is made from organic waste, not from fossil resources. That is why bio-LNG makes it possible to reduce CO2 emissions in the short term. The fuel also has a lower nitrogen emissions compared to diesel, and cleaner combustion ensures that there is hardly any emission of particulates. Bio-LNG can also be used in existing LNG engines. For storage and distribution, the growing LNG infrastructure in the Netherlands and in the whole of Europe can be used.

Circular collaboration

Nordsol’s bio-LNG plant is built on the site of Renewi in Amsterdam Westpoort. This BioLNG plant is in part subsidized by the EU (20 percent), as part of its strategy to decarbonise the road transport.  The three initiators each have their own part in the production of biofuel. Renewi collects organic waste throughout the Netherlands, such as expired products from supermarkets. The recycler then processes the waste and converts it into biogas in its own fermenters. Nordsol’s new bio-LNG plant reprocesses the biogas into bio-LNG. Shell makes this bio-LNG available for its customers at LNG service stations in the Netherlands. In addition, during the production of bio-LNG, CO2 is removed from the biogas and liquefied for reuse in greenhouses.

“The use of smart, energy-efficient technology is the basis for a local, circular economy and a healthy business case”, says Jerom van Roosmalen, CEO of Nordsol. The Netherlands has approximately 260 ‘traditional’ biogas plants. Most of these can be made suitable for the production of bio-LNG. With the technology used by the biogas plant of Renewi in Amsterdam, bio-LNG can also be produced in many other places in the country.

The partners expect that thanks to the construction of new plants, the available quantity of bio-LNG will, over the next four years, increase at least tenfold. “Collaboration of partners within the chain leads to concrete results”, according to Otto de Bont, CEO of Renewi. “This matches our vision on ‘Waste No More’ and also ties in with our commitment to take the lead in producing secondary raw materials from waste streams. By also using bio-LNG itself when collecting this waste, Renewi closes the circle.”

Marjan van Loon, President Director of Shell Netherlands: “Shell wants to help clients to be more sustainable and makes significant investments in the energy transition. To make this possible, we collaborate with partners like Renewi and Nordsol. Bio-LNG is the next step in making the cargo sector sustainable. Thanks to this collaboration we can offer our customers in the logistics industry a cleaner alternative, starting with road freight transport and, eventually, also maritime transport.”

What is biogas?

Biogas is composed of approximately 60% methane and 40% carbon dioxide. Nordsol’s technology makes it possible to separate in small efficient steps pure methane from biogas. What is also unique is that the CO2residual product is made liquid and available for the industry. This reusable bio-CO2 provides additional CO2 reduction in the bio-LNG process.

What is bio-LNG?

The abbreviation LNG stands for Liquefied Natural Gas. That means gas that has been liquefied. This is usually natural gas, but in the case of bio-LNG it is gas made from organic material, for example, plant-based residue. To make bio-LNG, the organic material is first converted into biogas. This is done in a fermenter. After all the polluted parts have been filtered out, the gas is cooled. This is how it achieves its liquid form. It makes bio-LNG dense and easy to transport.

Meer Shell

Biobrandstoffen

Biobrandstoffen vormen een hernieuwbare energiebron, gemaakt van organisch materiaal of afval, die een waardevolle rol kunnen spelen bij het verminderen van de uitstoot van CO2.

Renewi, Nordsol en Shell zetten samen in op bio-LNG

Deze samenwerking sluit de cirkel van organisch afval tot een brandstof voor lange-afstandtransport. Dit is een uitstekend voorbeeld van een bijdrage aan de circulaire economie. 

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.