“Wij begrijpen de bezorgdheid en teleurstelling bij omwonenden. Ook wij zijn zeer teleurgesteld dat dit incident heeft kunnen gebeuren. Het maakt duidelijk dat we op het gebied van procesveiligheid verder moeten verbeteren”, aldus Paul Buijsingh, General Manager van Shell Moerdijk. “Ieder incident, klein of groot, is er een te veel.”

De uitkomsten van intern onderzoek naar de emissie van ethyleenoxide in de periode 21 november 2015 tot 27 januari 2016 bevestigen dat een geopende afsluiter de directe oorzaak is geweest. Deze had na afloop van noodzakelijke werkzaamheden volgens procedure gesloten moeten worden. Het feit dat er na afronding van werkzaamheden een afsluiter open is blijven staan, is een gevolg van onjuist menselijk handelen geweest.

In de periode volgend op de ontdekking van de openstaande afsluiter, heeft Shell Moerdijk over de hele site aanvullende inspecties en controles uitgevoerd. Daarbij zijn geen andere onregelmatigheden, mankementen of afwijkende emissies vastgesteld.

Naar aanleiding van een eerder incident met de MSPO-2 fabriek in juni 2014 is Shell Moerdijk een verbeterprogramma voor procesveiligheid gestart. Dit programma dat onder meer met de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) is gedeeld, richt zich op het verbeteren van drie aandachtsgebieden: veilig en betrouwbaar opereren, excellent vakmanschap en operational excellence met een sterker gevoel van eigenaarschap.

Sinds de start van dit veelomvattende programma is er vooruitgang geboekt, maar de implementatie vergt tijd. Shell Moerdijk heeft besloten het verbeterprogramma te versterken en de implementatie ervan verder te intensiveren en te versnellen. Hiertoe gaat op de fabriek een expertteam aan de slag. Het team rapporteert direct aan de General Manager van Shell Moerdijk.

Aanvullend start Shell Moerdijk een klankbordgroep met daarin vertegenwoordiging van diverse betrokkenen of belanghebbenden, zoals omwonenden, buurbedrijven, werknemers en autoriteiten. Deze klankbordgroep zal met regelmaat op de hoogte worden gehouden over de implementatie van het verbeterprogramma. De klankbordgroep moet Shell Moerdijk een nog beter gevoel geven voor de veiligheidsbeleving en eventuele ideeën of suggesties kunnen hier worden gedeeld. Een expert op het gebied van veiligheidscultuur verandering zal nauw bij het traject worden betrokken en contact onderhouden met expertteam, klankbordgroep en het management van Shell Moerdijk.

Zoals eerder bekend is gemaakt blijkt uit de eerste berekeningen van Shell dat door de openstaande afsluiter er in de bewuste periode op 25 meter hoogte dagelijks 380 kg ethyleenoxide is vrijgekomen. EO is een vluchtige gasvormige stof die in de lucht snel verdunt. Op basis van eerste berekeningen is vastgesteld dat nergens op grondniveau de grenswaarde is overschreden. De grenswaarde geeft de waarde aan die bij inademing in het algemeen geen nadelige gevolgen heeft op de gezondheid. De berekeningen worden door externe partijen gevalideerd. We verwachten dat deze contraexpertise volgende week zal zijn afgerond.

Shell Mediacontacten

Telefoon: 070 – 377 87 50
E-mail: media-nl@shell.com