Wij hebben hiervan zo snel mogelijk melding gemaakt bij het bevoegd gezag: Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn ook de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) en drinkwaterbedrijf Evides op de hoogte gesteld. Tevens hebben wij direct maatregelen getroffen om de gevolgen te beperken en onderzocht welke acties het meest effectief waren om milieuschade te beperken. Een expertteam van de overheid heeft de gezondheidsrisico’s als verwaarloosbaar beoordeeld.

In goed overleg met de diverse overheden is gekozen voor een gedegen voorbereide en geplande reparatie van de warmtewisselaars. Deze reparatie zal vanaf 21 augustus plaatsvinden en naar verwachting ongeveer 7 dagen durenBij een acute reparatie, waarbij de fabriek direct stilgelegd wordt, zou het totale veiligheidsrisico en de milieubelasting groter zijn dan bij de huidige minimale emissies en de geplande, gecontroleerde aanpak. Wij monitoren de fabriekssituatie zorgvuldig en regelmatig om in geval van veranderingen opnieuw met de toezichthoudende autoriteiten in contact te kunnen treden.