Op 30, 31 oktober, 1 november en 2 november 2017 is Shell Nederland Chemie B.V. (vestiging Moerdijk) als Brzo-bedrijf geïnspecteerd door het bevoegd gezag Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), iSZW, de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Waterschap Brabantse Delta geïnspecteerd.

Inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen en de inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet. Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. Tijdens deze inspectie zijn met name ageing (veroudering), veiligheidsstudies en de milieu-risicoanalyse aan bod gekomen.

Ageing

SNC heeft ageing in het beleid opgenomen en heeft procedures en werkinstructies hoe apparatuur wordt beheerd, geïnspecteerd en onderhouden. Met inspecties en onderhoud wordt apparatuur beheerd om ageing te herkennen en indien nodig te voorkomen. Door middel van prestatie-indicatoren wordt de effectiviteit van deze processen gevolgd en waar nodig verbeterd. SNC is bezig met het (preventief) vervangen van het koel- en bluswaternet (voor het bestrijden van incidenten). SNC heeft ook voldoende maatregelen getroffen ter bescherming van het oppervlaktewater. Deze maatregelen zijn beschreven in de Milieu Risico Analyse en het testen en onderhouden van deze maatregelen wordt conform programma’s uitgevoerd.

Verbeterpunten

Er zijn twee handhavingstrajecten in de laagste risicocategorie (3) opgestart naar aanleiding van deze inspectie, te weten ‘het systematisch identificeren van leidingen met risico’s op corrosie onder isolatie’ en ‘het vaststellen van de restlevensduur van het brandwaternet’. Als verbeterpunten werd aangegeven dat niet alle toegepaste gevarenanalyses en/of veiligheidsstudies zijn opgenomen in de procedures. Ook de wijze waarop opvolging wordt gegeven aan aanbevelingen uit inspectierapporten van SNC, die niet leiden tot apparatuurafkeur, kan worden verduidelijkt. Tevens kan de veiligheids- en gezondheidssignalering op equipment worden aangevuld.

Handhavingstrajecten opgeheven

SNC Moerdijk heeft de handhavingstrajecten voortvarend opgepakt en heeft inmiddels twee keer de voortgang teruggekoppeld aan het bevoegde gezag Wabo. Het Wabo bevoegde gezag heeft de voortgang tijdens een bezoek gecontroleerd. Door deze voortvarende aanpak en het bereikte resultaat zijn de handhavingstrajecten inmiddels opgeheven. Ook de verbeterpunten zijn opgepakt en via het interne actiemanagementsysteem wordt ook hiervan de voortgang bewaakt.

Meer in Over ons

Over Shell Moerdijk

Shell Moerdijk, locatie, veiligheid en milieu, producten en de general manager.

Omgeving Moerdijk

Shell Moerdijk speelt een belangrijke rol in de directe (leef)omgeving. Een goede relatie met de buren is daarom van groot belang.