Veiligheid

Omdat op Shell Moerdijk met vluchtige, brandbare stoffen wordt gewerkt, heeft veiligheid topprioriteit. Ons beleid gaat hierin verder dan het naleven van de wettelijke verplichtingen.

De belangrijkste doelstelling is om de risico’s steeds verder te verkleinen. We borgen de veiligheid door goed ontwerp en bouw van de installaties, onderhoud, opleiding, training en het bewust maken van de verantwoordelijkheid van iedere individuele medewerker.

Op deze manier wil Shell de veiligheid en de gezondheid van iedereen op én om het terrein maximaal waarborgen.

Milieu

In het verlengde van de zorg voor veiligheid en gezondheid spant Shell zich in om haar milieuprestaties verder te verbeteren. Om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen, wordt de luchtkwaliteit gemonitord en waar nodig snel ingegrepen. Daarnaast investeren we in nieuwe apparatuur die bijdraagt aan verbetering van de luchtkwaliteit.

Ook doet Shell haar best het afval- en proceswater nog beter te zuiveren. Verminderen van onze CO2-uitstoot is een belangrijk aandachtspunt. Om de SO2- en NOx-emissies verder te verlagen, moderniseren wij onze fabrieken.

Omgeving

Om de relatie met onze buren goed te houden, zijn wij actief betrokken bij de omgeving. Als buur nemen wij deel aan de Omgevingstafel waar vertegenwoordigers van omliggende kernen vier keer per jaar samen zitten met vertegenwoordigers van bedrijven op het industrie- en haventerrein Moerdijk.

Informatievoorziening

Als er iets gebeurt op Shell Moerdijk waar de omgeving overlast van heeft, kan dit vragen oproepen. Moeten we ramen en deuren sluiten? Welke stoffen komen er mogelijk vrij? Kan ik er ziek van worden? Wat is dat voor geluid? In geval van overlast informeren we directbetrokkenen - zoals autoriteiten en buren - zo snel mogelijk.

Het is niet altijd mogelijk om alle informatie direct te geven. Het kan enige tijd kosten om oorzaken op te sporen en de juiste maatregelen te treffen. De informatie die we wel hebben proberen we zo snel mogelijk te delen en te actualiseren.

Deze internetsite van Shell Moerdijk en ons Twitter-account bevat het laatste nieuws. Daarnaast wordt de Burenlijn ingesproken (0800 - 02 38 044). Bij grotere calamiteiten doet gewoonlijk Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant snel verslag.